Zdravotníci ako znak Otcových milosrdných rúk

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). Tieto evanjeliové slová sú ústredným mottom pápežovho posolstva k Svetovému dňu chorých. Slávime ho 11. februára, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej.
kbs .sk 03.02.2022
Zdravotníci ako znak Otcových milosrdných rúk

Jedenásteho februára 1858 v Lurdoch sa Bernadete Soubirousovej prvý raz zjavila Panna Mária. Nasledovalo ďalších sedemnásť zjavení. Pannu Máriu, ktorá sa predstavila ako Nepoškvrnené počatie, si odvtedy prišli do juhofrancúzskeho mesta uctiť milióny ľudí z celého sveta. Areál mariánskeho pútnického miesta sa dnes rozprestiera na obrovskej ploche. Jeho súčasťou je Bazilika Nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika, Bazilika svätého Pia X., nazývaná tiež podzemná bazilika, ale aj impozantná krížová cesta so súsošiami v nadživotnej veľkosti. Snímka: profimedia.sk

„Pred tridsiatimi rokmi sv. Ján Pavol II. zaviedol slávenie Svetového dňa chorých, aby zvýšil citlivosť Božieho ľudu, katolíckych zdravotných inštitúcií a občianskej spoločnosti voči chorým a tým, ktorí sa o nich starajú,“ píše v úvode posolstva Svätý Otec.

„Sme vďační Pánovi za cestu, ktorú sme odvtedy prešli v partikulárnych cirkvách celého sveta.

Urobili sa mnohé kroky, no ešte ostáva prejsť dlhú cestu, aby sa potrebnej zdravotnej starostlivosti dostalo všetkým chorým, aj na tých najchudobnejších miestach a v situáciách sociálneho vylúčenia,“ pokračuje ďalej pápež František.

„Potrebujú tiež pastoračné sprevádzanie, aby mohli čas choroby prežívať v spojení s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Kristom.“

Milosrdní ako Otec

Téma 30. svetového dňa chorých – Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! (Lk 6, 36) – nás pozýva najmä k tomu, aby sme obrátili svoj pohľad na Boha, ktorý je bohatý na milosrdenstvo a ktorý vždy hľadí na svoje deti s otcovskou láskou, aj keď sa od neho vzdialili.

„Milosrdenstvo je totiž Božím menom par excellence, pretože vyjadruje jeho povahu nie v podobe akéhosi príležitostného sentimentálneho pocitu, ale ako silu, prítomnú vo všetkom, čo koná. Je to sila a zároveň neha.

Preto môžeme s údivom a vďačnosťou povedať, že Božie milosrdenstvo má v sebe tak rozmer otcovstva, ako aj materstva, pretože on sa o nás stará s otcovskou silou a materskou nehou, pričom vždy nám túži darovať nový život v Duchu Svätom.“

Ježiš je Otcovo milosrdenstvo

Najvyšším svedectvom Otcovej milosrdnej lásky k chorým je jeho jednorodený Syn. „Ako v tejto súvislosti nespomenúť mnohých chorých, ktorí v čase pandémie zažívali na oddelení intenzívnej medicíny v poslednej etape svojho života osamelosť, hoci sa o nich starali obetaví zdravotníci?

Boli totiž ďaleko od svojich najbližších a najdôležitejších osôb v ich živote. Preto je dôležité mať pri sebe svedkov Božej lásky, ktorí podľa príkladu Ježiša, Otcovho milosrdenstva, lejú na rany chorých olej útechy a víno nádeje.“

Ježišova výzva, aby sme boli milosrdní ako Otec, nadobúda mimoriadny význam v prípade zdravotníkov. „Drahí zdravotníci, vaša služba chorým, vykonávaná s láskou a  kompetentne, presahuje hranice povolania a stáva sa poslaním.

Vaše ruky, ktoré sa dotýkajú Kristovho trpiaceho tela, sa môžu stať znakom Otcových milosrdných rúk. Buďte si vedomí veľkej dôstojnosti vašej profesie, ako aj zodpovednosti, ktorú zahŕňa.“

Počúvať a nadviazať vzťah

Svätý Otec František vyzdvihuje aj pokrok v medicíne, no tvrdí, že na prvom mieste je vždy človek. „Chorý je vždy dôležitejší ako jeho choroba, a preto nijaký terapeutický prístup nesmie zanedbávať vypočutie pacienta, jeho príbehu, jeho úzkostí a obáv.

Aj keď uzdravenie nie je možné, vždy je možné starať sa o chorého, utešovať ho, vždy je možné dať mu pocítiť blízkosť, ktorá je predovšetkým prejavom záujmu o človeka, až potom o jeho chorobu. Preto by som si želal, aby odborná príprava urobila zdravotníkov zároveň schopnými počúvať a nadviazať vzťah.“

Domy milosrdenstva

Svetový deň chorých je podľa pápežovho názoru najvhodnejšou príležitosťou nato, aby sme svoju pozornosť zamerali aj na miesta, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

„Mnohí misionári, milosrdní ako Otec, spájali ohlasovanie evanjelia s budovaním nemocníc, kliník a opatrovateľských centier. Mám na mysli najmä ľudí v najchudobnejších častiach sveta.“