Aj evanjelické manželstvo je sviatostné

Som slobodná rímskokatolíčka a spoznala som muža evanjelika. On bol dávnejšie sobášený s evanjeličkou v evanjelickom kostole, no rozviedli sa. Neskôr sa opäť oženil v evanjelickom kostole s rímskokatolíčkou. Aj toto manželstvo bolo civilne rozvedené. Môžem sa ako slobodná rímskokatolíčka zosobášiť s týmto mužom v rímskokatolíckom kostole, ak chcem naďalej pristupovať k sviatostiam?
KLÁRA, STREDNÉ SLOVENSKO

Miloš Zárecký, OT 20.03.2024
Aj evanjelické manželstvo je sviatostné

Medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Ilustračná snímka: unsplash.com

Kánon 1055 § 2 Kódexu kánonického práva (CIC) hovorí, že medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Pod pokrstenými sa tu nerozumejú len katolíci, ale všetci kresťania, teda aj evanjelici augsburského vyznania.

Hneď v  nasledujúcom kánone (1056) sa k tomu dodáva: „Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.“ Sviatostné manželstvo je teda nerozlučiteľné a žiadna cirkevná autorita nemá moc ho rozlúčiť – iba ak by bolo nedokonané, teda ak by po uzatvorení manželstva manželia nevykonali medzi sebou ľudským spôsobom manželský úkon, ktorý je sám osebe vhodný.

Z pohľadu kánonického práva je teda prvý zväzok pisateľkinho priateľa stále platný (ak jeho prvá žena stále žije), lebo je to sviatostné manželstvo. Druhý zväzok uzatvorený s rímskokatolíčkou v evanjelickom kostole bol teda uzatvorený neplatne (ak jeho prvá žena v čase druhého sobáša žila).

Ak by chcela pisateľka uzavrieť platné manželstvo so svojím priateľom, musela by byť najprv preukázaná neplatnosť jeho prvého manželstva na cirkevnom súde.

Ak si je jej priateľ vedomý nejakej prekážky, ktorá v čase uzatvárania jeho prvého manželstva bránila vzniku platného manželstva, môže sa obrátiť na príslušný diecézny tribunál, kde bude toto preskúmané.

Po prípadnom potvrdení neplatnosti jeho prvého manželstva bude on slobodný a môže sa platne zosobášiť s pisateľkou v katolíckom kostole a ona bude môcť pristupovať k sviatostiam.