Aj sám Kristus sa modlil žalmy

Viem, že žalmy vznikli v určitom časovom období a v určitom prostredí, ale neviem si vysvetliť, prečo práve tieto žalmy sú súčasťou ranných chvál a tak často sa čítajú: Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov... (Ž 92, 12); ... aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy, aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy... (Ž 149, 7 – 8). Pritom v evanjeliu čítame: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia... (Lk 6, 27).
KLÁRA, STREDNÉ SLOVENSKO

Monika Golianová FMA 06.03.2024
Aj sám Kristus sa modlil žalmy

V žalmoch nachádzame otvorený dialóg medzi Bohom a človekom. Môžeme ho ich prostredníctvom viesť kedykoľvek. Ilustračná snímka: www.pixabay.com

Správne píšete, že žalmy vznikli v určitom historickom období a v konkrétnom geografickom i kultúrnom prostredí. Kniha žalmov je súčasťou kánonu Svätého písma a každý jeden žalm, každý verš treba čítať ako súčasť celého kánonu, bez toho, aby sme niektoré časti alebo verše vytrhli z kontextu. V opačnom prípade môžeme prísť k interpretáciám, ktoré sú v protiklade s posolstvom textu.

PLNŠÍ ZMYSEL

Pre text žalmu, ale aj akéhokoľvek biblického textu je potrebné nájsť jeho literárny význam, ktorý mu dal inšpirovaný autor. V poetických textoch, ktorými žalmy sú, treba zvlášť pozorne určiť tento literárny zmysel. Pre žalm hľadáme, ak je to možné, historickú situáciu, ktorú opisuje, v ktorej vznikol. Skúmame aj literárny žáner a štylistické prostriedky.

Okrem toho majú biblické texty aj duchovný význam, ak sú čítané z pohľadu Kristovho veľkonočného tajomstva a veríme, že Duch Svätý cez ne osvetľuje aj náš život dnes. Biblické texty majú aj takzvaný plnší zmysel, ktorý je akoby zastretý, lebo ho autor dostatočne nevyjadril a objasňuje sa iným biblickým textom alebo teologickou pravdou.

Sám Kristus sa modlil žalmy a Cirkev je pri ich modlitbe pozvaná odpovedať svojmu Ženíchovi. Na hlbšie pochopenie textov by bolo treba čítať pozorne každý zo spomenutých žalmov a hľadať význam uvedených slov v kontexte celého žalmu.

KONKRÉTNE ŽALMY

V Žalme 92 vystupujú spravodliví i bezbožní. Tých, ktorí nechcú uznať Božiu zvrchovanosť, stihne trest, kým spravodliví budú prosperovať. Žalmista chcel takto už starovekého človeka poučiť, aké je ovocie života spravodlivého (palma) a bezbožného (tráva) a že sa oplatí ísť cestou spravodlivosti. V tomto zmysle autor, ktorý sa pridáva na stranu spravodlivých, pokladá bezbožných za svojich nepriateľov, lebo neuznávajú Boha.

Slová Ž 149 o  pomste a  meči v rukách môžeme čítať z pohľadu tajomstva Krista a veriacich v neho: máme mať oslavu na perách a „meč“ v rukách, čo je symbolické vyjadrenie pre to, aby sme si obliekli Božiu výzbroj (Ef 6, 11 – 13) a boli tak pevní v boji proti úkladom diabla.

Text Lk 6, 27 hovorí o láske voči nepriateľom. Je to vrchol lásky, ktorú preukázal Ježiš na kríži, a my sme pozvaní nasledovať jeho príklad. Postoje veriaceho boli v starozákonnom období motivované Tórou, ktorá bola prostriedkom výchovy Božieho ľudu, pripravovala na obdobie príchodu Božieho Syna. Boh ako dobrý pedagóg nežiadal od svojho ľudu postoje vybrúsené do duchovných výšok, kým nám ich neukázal vo svojom Synovi.

ČÍTANÉ A POZNANÉ

Texty liturgie hodín sú vybrané tak, aby žalmy, ktoré nesú ťažké témy a  používajú drsné jazykové prostriedky a obrazy, neboli do liturgie hodín zaradené. Ide napríklad o žalmy: 58; 83; 109; ale aj 21, 9 – 13 a 59, 6 – 9. 12 – 16; 69, 23 – 29.

To neznamená, že by nemali byť čítané a poznané. Práve naopak, aj ony sú súčasťou kánonu Svätého písma a pri pozornom čítaní a štúdiu sme pozvaní objaviť ich posolstvo.

Ale aby sme sa mohli modliť bezprostrednejšie, aj bez dlhých analýz, Cirkev sa rozhodla pre modlitbu použiť tie žalmy, ktoré sú na pochopenie ľahšie a používajú výrazy a obrazy, s ktorými sa môže stotožniť aj dnešný človek.