Cirkev sa správa zodpovedne

V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že Eucharistia sa zhotovuje v slávení svätej omše z darov chleba a vína. Na jej slávení zvyčajne býva prítomných väčší počet veriacich. 
Daniel Dian 19.03.2020
Cirkev sa správa zodpovedne

Koronavírus zmenil zvyky mnohých ľudí. V Bratislavskej arcidiecéze bolo dovolené prijímať Eucharistiu na ruku a dokonca sa zakázalo slávenie svätých omší na Slovensku. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, či sa Eucharistiou môže roznášať vírus? Veď predsa ide o Kristovo telo.

Jozef, západné Slovensko

                    
Aby sme sa dostali k náležitej odpovedi, musíme si uvedomiť, že Eucharistia je živý Kristus medzi nami. Eucharistia nie je niečo, je niekto – Kristus sprítomnený medzi nami, opravdivé telo a opravdivá krv Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína.

Kňaz vo svätej omši koná in persona Christi – teda v mene samotného Krista, a preto nehovorí slová: „Vezmite a jedzte, toto je telo Ježiša Krista“, ale „Vezmite a jedzte: toto je moje telo“ (Mt 26, 26) a ďalej: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy“ (Mt 27 – 28).

Po premenení chleba a vína na výzvu kňaza „Hľa, tajomstvo viery“ je naša viera vyjadrená zvolaním „Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve!“ V odpovedi je vyslovená naša viera v živého Krista medzi nami a uznanie skutočnosti, že je prítomný pod spôsobom chleba a vína. Matéria Eucharistie je teda tá istá ako matéria obetných darov, ktoré kňaz kladie na oltár, ale podstata je iná.

Napriek tomu je isté aj to, že za určitých okolností by sa aj eucharistický chlieb mohol stať nosičom vírusu ako akákoľvek iná matéria. Práve preto Konferencia biskupov Slovenska vydala usmernenie pre kňazov, aby si veľmi dôkladne pred slávením Eucharistie umyli a vydezinfikovali ruky, aby zachovávali aj oni preventívne  opatrenia úpravy (napríklad nekašlať do ruky), a tým predišli akýmkoľvek spôsobom infikovaniu obetných darov chleba a vína, po premenení Eucharistie.

Aby sa eliminovala možnosť šírenia nákazy, bola vydaná aj smernica, ktorá v chrámoch odporúča dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety – knižky či ružence. Košíky na milodary sa nemajú podávať z rúk do rúk. V liturgii znak pokoja možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy.

Z uvedeného sa dá dedukovať, že možnosť prenosu vírusu Eucharistiou môžeme takmer s istotou vylúčiť, keďže pri stretávaní veriacich v chrámoch je oveľa väčšie nebezpečenstvo prenosu vírusu uvedenými možnosťami. K prenosu dochádza najmä kvapôčkami pri kýchaní, reči, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.       

Aby sa možnosť prenosu vírusu Eucharistiou ešte viac obmedzila, na území Bratislavskej arcidiecézy jej arcibiskup udelil ako ďalšie preventívne opatrenie možnosť podávania svätého prijímania na ruku. Toto preventívne opatrenie je účinné do 31. marca 2020. Po tomto termíne bude vydaná ďalšia inštrukcia.

V tejto súvislosti arcidiecéza prosí kňazov, keď budú opatrenie zavádzať, aby informovali veriacich, že ide o dočasné opatrenie, a vysvetlili postup podávania svätého prijímania na ruku: „Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto.“

Treba dbať na to, aby veriaci neodišiel s Eucharistiou v ruke. Prečo takéto povolenie? Musíme si uvedomiť, že vírus sa prenáša ako kvapôčková nákaza. Vírus navyše môže priľnúť aj na povrch predmetov, kam dopadnú kvapôčky nakazených, čo zvyšuje riziko infekcie, ak sa nič netušiaci ľudia týchto povrchov dotknú a potom si siahajú na tvár.

Veľmi často sa stáva, že kňaz pri podávaní Eucharistie sa môže dotknúť nechcene prstami jazyka veriaceho, keďže mnohí dodnes nevedia správne pristupovať k svätému prijímaniu. Aby sa riziko prenosu vírusu cez podávanie Eucharistie obmedzilo na minimum, udelil ad hoc, teda nateraz, otec arcibiskup toto povolenie.

Treba poznamenať, že sa ešte nestalo, aby mohol ktokoľvek konštatovať, že sa akákoľvek nákaza šírila podávaním svätého prijímania do úst, a to môžeme poukázať aj na rozdielnosť podávania prijímania u gréckokatolíkov, keď veriaci prijímajú Eucharistiu lyžičkou.

Máme však rešpektovať všetky usmernenia či už štátnej alebo cirkevnej vrchnosti. Preto aj biskupi prijali rozhodnutie vlády o zákaze verejných bohoslužieb s platnosťou do 23. marca. Tento zákaz biskupi akceptovali s veľkou bolesťou a žiadajú všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Zároveň povzbudzujú veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Buďme disciplinovaní a rešpektujme rozhodnutia zodpovedných a môžeme veriť v Božiu pomoc a ochranu.