Duchovnú obnovu môžeme mať každý deň

Čo robiť, ak mám pocit, že som príliš vzdialená od Boha? Ako napraviť svoj vzťah s ním?

DÁŠA, STREDNÉ SLOVENSKO

Ján Ďurica SJ 26.01.2023
Duchovnú obnovu môžeme mať každý deň

Modlitba, účasť na Eucharistii a spoločenstvo sú prvé kroky budovania vzťahu s Ježišom. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Prvým krokom, ako napraviť svoj vzťah s  Bohom, je pravidelná, úprimná modlitba ráno a večer alebo viackrát počas dňa.

Môže to byť napríklad hlavné prikázanie (Dt 6, 4 – 9 alebo Mt 22, 37 – 39), Anjel Pána či desiatok ruženca. Na prekonanie vlažnosti v modlitbe a dosiahnutie radosti z nej si treba uvedomiť, že je povznesením duše k Bohu. „Keď sa človek modlí, vstupuje do živého vzťahu s Bohom“ (Youcat, otázka 469).

PREHLBOVANIE VIERY

Na dosiahnutie účinnosti modlitby a prehĺbenie viery je osožné preštudovať si základnú príručku KKC pre mladých aj tých vo vyššom veku, napísanú v duchu aggiornamenta. Pápež František odporúča prečítať si každý deň jednu otázku. Desaťminútová meditácia o nej môže byť zároveň rozjímavou modlitbou.

Zistíme, koľko toho nevieme, a zároveň objavíme, koľko krásnych poznatkov o viere, ktorú nám Cirkev darovala v krste, sa môžeme dozvedieť. Krstom Cirkev pokrstenému darovala nadprirodzený organizmus milosti, božské i mravné čnosti, dary Ducha Svätého a otvorila cestu do večného života.

SILA EUCHARISTIE

Ponúkané dary najúčinnejšie živí a rozvíja účasť na Eucharistii – svätej omši s Božím slovom a prijímaním nebeskej manny, v ktorej prijímajúci dostáva silu plniť Božiu vôľu. Magistérium hľadajúcim umožňuje objaviť a poznať silu a pomoc pre praktický život.

„V Eucharistii a vo všetkých sviatostiach máme možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a byť zasiahnutí mocou jeho Veľkej noci. Spásna moc Ježišovej obety, každého jeho slova, každého gesta, pohľadu, pocitu nás zasahuje aj pri slávení sviatostí“ (Desiderio desideravi, 11).

To môžeme úprimnejšie okúsiť v deviatich prvých piatkoch alebo po zasvätení celého sveta, Ruska, Ukrajiny aj nás Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – päť prvých sobôt.

VYTVORENIE SPOLOČENSTVA

Ďalší krok je pozorné čítanie alebo počúvanie Svätého písma, v ktorom možno nájsť najlepšie odpovede na vážne otázky, ale aj silu zachovávať to, čo žiada.

V tomto pomáha spoločenstvo. Ideálne je, keď sa z rodiny podarí vytvoriť ružencové spoločenstvo, kde Kristus je centrom. Také spoločenstvo môže vytvárať otec rodiny, ktorý má sprítomňovať lásku a starostlivosť nebeského Otca.

Spolu s manželkou dostali milosti vo sviatosti manželstva, aby zodpovedne vychovávali deti. Svätenie nedele je príležitosť, keď si vzájomne majú odovzdávať vieru. Ak aj rodičia prihlásili deti na náboženstvo, to je len prvý krok.

V škole sa učia, čo má kresťan vedieť, ale vieru odovzdávajú rodičia, lebo to sľúbili pri krste. Môžu si napríklad prečítať látku, ktorú deti preberali v škole, a potom povedať deťom svoje skúsenosti.

Keď je viac detí, môže byť zvlášť otec i matka pár minút s každým dieťaťom. Je to príležitosť duchovnej obnovy celej rodiny a dopĺňanie chýbajúceho katechumenátu.

Niekedy sa môže stať aj to, že rodičia žiadajú od detí, čo ich sami nenaučili, a potom bývajú nepríjemne prekvapení. Ďalšou veľkou pomocou je možnosť prihlásiť sa na duchovné cvičenia, aspoň na víkend.

Máme dva exercičné domy, a to v Piešťanoch a v Prešove. Na internete si možno vybrať z ich programov na obnovu