Laici dávajú farnosti a Cirkvi aktívny život

Bez aktívnej účasti laikov vo farnosti nie je v plnej miere možný apoštolát. Členovia farnosti sú živým nástrojom evanjelizácie.

Dušan Pecko 16.06.2022
Laici dávajú farnosti a Cirkvi aktívny život

Farnosť potrebuje aktívnych laikov, ktorí budú venovať svoj čas v prospech Cirkvi. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Prečo sú laici vo farnosti dôležití? Akú funkciu a prínos majú vo farnosti spoločenstvá?

MARTINA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Odpoveď veľmi pekne definuje dokument Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, 43: „Laici majú mať aktívnu účasť na celom živote Cirkvi.“

A dekrét o apoštoláte laikov Apostolicam actuositatem pokračuje: „Keďže laici majú účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní, majú aktívny podiel na živote a činnosti Cirkvi.“

EVANJELIZÁCIA JE NEVYHNUTNÁ

Ak chceme účinne ohlasovať evanjelium a vytvárať ovzdušie prijatia, potrebujeme laikov ochotných vyjsť z vlastného pohodlia, darovať sa Kristovi, a tak sa stať ohlasovateľmi evanjelia.

Evanjelizácia – ako nám pripomína koncil – je na spásu všetkých nevyhnutná, pretože „ľudia, oklamaní zlým duchom, sa neraz stratili vo svojich myšlienkach a Božiu pravdu zmenili na lož, slúžiac skôr stvoreniam ako Stvoriteľovi (porov. Rim 1, 21. 25), alebo žijú a zomierajú na tomto svete bez Boha, a tak sa vystavujú krajnému zúfalstvu.

Preto Cirkev pamätá na Pánov príkaz: ,Hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu‘ (Mk 16, 15), a na Božiu slávu a spásu všetkých sa horlivo stará o rozvoj misií“ (Lumen gentium, 16).

Farnosť teda má nevyhnutne plniť úlohu ohlasovania, no potrebujeme laikov, ktorí budú ochotní venovať svoj čas a svoje dary a charizmy Cirkvi.

POMÁHAJÚ FARNOSTI RÁSŤ

Aj v rôznych iných oblastiach potrebuje farnosť skúsených laikov, ktorí sa budú podieľať na zodpovednosti za život vo farnosti v jednote so svojimi kňazmi.

Pritom treba dávať pozor, aby medzi kňazom vo farnosti a aktívnymi veriacimi bola zdravá komunikácia a vzájomný rešpekt, lebo tak môže spolupráca prinášať dobré ovocie.

Dôležitú úlohu pri rozvoji farnosti majú farské rady – pastoračná a ekonomická. Ak fungujú dobre, môžu napomôcť vzrastu farského spoločenstva.

Ďalším dôležitým okruhom činnosti laikov je ich účasť na katechéze – školskej i farskej, príprave na sviatosti, vedenie biblických krúžkov a iných vzdelávacích programov.

V rámci aktívneho života vo farnosti je tiež dobré zapájať sa do rozličných foriem charitatívnej pomoci núdznym – venovanie sa rodinám, mládeži – či poskytnúť svoje talenty pri riešení sociálnych problémov.

LITURGICKÝ ŽIVOT

V liturgii sa stretávame s Božou prítomnosťou, a ak má byť liturgia vznešená, sú potrební laici. Môžu pôsobiť ako lektori, žalmisti, organisti, členovia speváckeho zboru, miništranti.

Starajú sa o posvätný priestor, prisluhujú kňazovi, čítajú Božie slovo, prednášajú prosby, prinášajú obetné dary. Apoštol Pavol vo svetle eucharistického zhromaždenia pripomína obraz Cirkvi ako Kristovho tela, a tak objasňuje jej jednotu aj v rôznosti jej údov.

ŽIVÉ SPOLOČENSTVO CIRKVI

Samotná farnosť je spoločenstvo, a ak farnosť funguje dobre, jej prínos je veľký. Ide o skupiny kresťanov, ktorí sa stretávajú, aby sa modlili, čítali Písmo, prehlbovali si náboženské vedomosti a debatovali o rôznych problémoch.

Sú nápomocní pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom pre živú Cirkev. Tu zažíva jednotlivý kresťan spoločenstvo a aj sám sa cíti ako aktívny element v službe Cirkvi.

Aktívna účasť na celom živote Cirkvi si vyžaduje, aby sa jednotlivec, ale aj spoločenstvo dali inšpirovať a viesť Duchom Svätým. Vtedy budeme opravdivým znamením evanjelia.