Manželské prekážky zneplatňujú manželstvo

Podľa kánonického práva si manželstvo vyžaduje, aby pri jeho uzatváraní boli splnené určité predpoklady a neexistovala prekážka, ktorá by ho zneplatňovala.

Ján Duda 30.09.2021
Manželské prekážky zneplatňujú manželstvo

Vedeli by ste mi stručne vysvetliť, čo sú eticko-právne manželské prekážky, najmä príbuzenské manželské prekážky a prekážka takzvanej verejnej mravopočestnosti?

ĽUBICA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Na otázku sa pokúsim odpovedať v nasledovných poznámkach preto, že jednotlivé pripomienky nám dajú správny rámec rozlišovania, a teda aj chápania.

Prvá poznámka

Kódex kánonického práva z roku 1983, ktorý je platný aj v súčasnosti, pozná dvanásť manželských prekážok: prekážka veku (CIC 1083), prekážka impotencie (CIC 1084), platného predchádzajúceho manželského zväzku (CIC 1085), rozdielneho náboženstva (CIC 1086), sviatostnej vysviacky (CIC 1087), sľubu čistoty v rehoľnom inštitúte (CIC 1088), únosu ženy (CIC 1089), vraždy (CIC 1090), pokrvenstva (CIC 1091), príbuzenstva/švagrovstva (CIC 1092), verejnej mravopočestnosti (CIC 1093) a adopcie (CIC 1094).

Zámerne uvádzam aj čísla kánonov, aby ste si jednotlivé manželské prekážky mohli dôkladne prečítať v samotnom Kódexe kánonického práva. Latinsko-slovenskévydanie vydal Spolok sv. Vojtecha v roku 1996 a 2003 alebo ho nájdete na internetovej stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Druhá poznámka

Manželské prekážky fungujú na spôsob zneschopňujúcich zákonov. To znamená, že keď sa jedna stránka nachádza v právnej situácii manželskej prekážky, táto osoba nie je právne (niekedy ani prirodzene) spôsobilá uzavrieť platné manželstvo (CIC 1073).

Ak by teda takáto osoba aj vykonala všetko, čo sa vykonať na uzavretie manželstva má, uzavrela by manželstvo neplatne a Cirkev by jej manželstvo nepovažovala za platné.

Tretia poznámka

Vy sa vo svojej otázke pýtate na eticko-právne manželské prekážky, kde zaraďujete najmä príbuzenské manželské prekážky a prekážku verejnej mravopočestnosti. Vynechám preto iné členenie a sústredím sa iba na tie, na ktoré sa výslovne pýtate preto, lebo „nie vždy sú správne chápané“. Myslím si, že odo mňa očakávate, že spomínané prekážky vysvetlím tak, aby „boli správne chápané“.

Považujem za dôležité, aby som poskytol interpretačný kľúč na správne chápanie manželských prekážok. Pri ich výklade treba postupovať v dvoch krokoch: najprv je potrebné identifikovať právnu situáciu, z ktorej môže prekážka vzniknúť. Druhý krok spočíva v tom, že stotožníme osoby, ktorým prekáža uzavrieť platné manželstvo.

Štvrtá poznámka

Aplikujúc túto postupnosť, môžeme pristúpiť k výkladu manželskej prekážky pokrvenstva, príbuzenstva, verejnej mravopočestnosti. Pri vyslovení slova „pokrvenstvo“ každému je jasné, že ide o ľudí, ktorí majú v sebe „spoločnú krv“, to znamená, majú spoločného aspoň jedného predka.

Predpokladajme, že muž a žena, ktorí chcú uzavrieť cirkevné manželstvo, majú spoločného predka, ktorým je ich starý otec („spoločnej krvi“ je v kánonickom práve na roveň postavené „zákonné/adoptívne rodičovstvo“, ak kánonické právo výslovne nehovorí inak). Komu prekáža táto situácia uzavrieť manželstvo?

V bočnej línii prekáža až do štvrtého stupňa (CIC 1091). Brat a sestra sú v druhom stupni bočnej línie, bratranec so sesternicou sú vo štvrtom stupni bočnej línie. A to je „náš prípad“: ak majú spoločného starého otca, snúbenci sú v situácii bratranec a sesternica.

To znamená, že sa nachádzajú v stave manželskej prekážky pokrvenstva vo štvrtom stupni bočnej línie. Príbuzenstvo/švagrovstvo robí neplatným manželstvo medzi mužom a pokrvnými ženy v priamej línii.

Teda muž sa ani po smrti svojej manželky nemôže platne oženiť s matkou alebo dcérou svojej nebohej manželky (CIC 1092). Pri manželskej prekážke verejnej mravopočestnosti (CIC 1093) ako prvý krok treba identifikovať „spoločný život“ muža a ženy, čiže nejde o platné kánonické manželstvo, ale o „spoločný život“ muža a ženy.

Následne táto právna situácia vytvára manželskú prekážku medzi „mužom a pokrvnými ženy v prvom stupni priamej línie“ a platí to aj naopak (CIC 1093). Ak vám aj tak zostali pri výklade nejasnosti, obráťte sa na svojho duchovného pastiera.