Manželský súhlas je podstatný

Manželstvu dáva vznik vzájomný súhlas snúbencov. Manželský súhlas v svojom vonkajšom vyjadrení slov beriem, sľubujem môžeme opísať ako stretnutie vôle muža a vôle ženy s cieľom uzatvoriť manželstvo. 

Ľuboš Tvrdý 01.08.2019
Manželský súhlas je podstatný

Dôvodom neplatnosti uzavretia manželstva môže byť aj nedostatočný manželský súhlas. Viete mi to presnejšie vysvetliť?

Katarína, Košice

Vznik manželstva závisí od platnosti manželského súhlasu. Vyžaduje sa, aby bol manželský súhlas vyjadrený zákonným spôsobom osobami právne spôsobilými. Zákonný spôsob znamená, že manželstvo muža a ženy je uzatvorené v prítomnosti asistujúceho (biskup/farár alebo delegovaný kňaz/diakon) a dvoch svedkov.

Osobná spôsobilosť znamená, že snúbenci sú psychicky i fyzicky schopní uzatvoriť manželstvo a že im v tom nebráni žiadna zákonne stanovená prekážka. Nedostatočný manželský súhlas môže mať príčinu v troch oblastiach. Prvou je neschopnosť uzavrieť manželstvo. Ide o okolnosti, ktoré ovplyvňujú prirodzenú schopnosť človeka vnímať a chcieť.

Nedostatočný manželský súhlas vyjadrí osoba, ktorej chýba dostačujúce používanie rozumu alebo nie je psychicky zrelá, čo sa prejavuje vážnym nedostatkom rozoznávacieho úsudku, alebo je neschopná vziať na seba podstatné manželské záväzky z psychických príčin. 

Druhou oblasťou je nedostatočný súhlas zo strany rozumu. V tomto prípade manželstvo robia neplatným tri veci: nevedomosť, omyl a podvod. Manželský súhlas vyžaduje aspoň minimálnu vedomosť o povahe manželstva, že je to trvalé spoločenstvo života muža a ženy určené na plodenie detí. Omyl sa dotýka osoby a jej vlastností.

Aby bolo manželstvo neplatné pre omyl vo vlastnosti osoby, musím dať tej konkrétnej vlastnosti prednosť pred samotnou osobou, s ktorou uzatváram manželstvo. Manželstvo, ktoré niekto uzavrel oklamaný podvodom, je neplatné za podmienky, že podvod bol urobený s cieľom dosiahnuť manželský súhlas a vzťahuje sa na takú oblasť, ktorá vážne narúša manželské spolunažívanie.

Treťou oblasťou je nedostatočný súhlas zo strany vôle. V tomto prípade manželstvo robí neplatným predstieraný súhlas, podmienený súhlas, násilie a strach. Podstatou predstieraného súhlasu je nezhoda medzi vnútornou vôľou a jej vonkajším prejavom. Napriek tomu, že navonok osoba vyjadrí súhlas s manželstvom, v svojom vnútri môže vylučovať samo manželstvo alebo podstatný prvok či vlastnosť manželstva (jednota, nerozlučiteľnosť, sviatostnosť, dobro detí a dobro manželov).

Podmienečný súhlas je taký, ktorého účinnosť závisí od vonkajšej okolnosti. Kódex kánonického práva hovorí, že manželstvo uzavreté s podmienkou týkajúcou sa budúcnosti je neplatné. Treba zdôrazniť, že sa to týka situácie, keď sa jeden zo snúbencov viac pridŕžal podmienky ako samotného manželstva. Manželstvo musí byť uzavreté slobodne. Preto násilie a strach spôsobujú nedostatočný súhlas.

Úkon vykonaný na základe fyzického násilia sa považuje za neplatný. Aby bolo manželstvo neplatné na základe strachu, ktorý spočíva v psychologickom nátlaku prostredníctvom hrozieb, musí byť strach veľký, spôsobený zvonka, a osoba nemá inú možnosť zbaviť sa strachu ako uzavrieť manželstvo.

Ako vidíme, termín nedostatočný súhlas má veľmi široký obsah. Prílišné zjednodušenie vedie k nepresnostiam a vyvoláva ďalšie otázky. Preto by bolo vhodné vysvetliť jednotlivé body osobitne a ešte dôkladnejšie.