Manželstvo sa pred Bohom nerozvádza

V Katolíckej cirkvi sa manželstvo považuje za inštitút ustanovený Bohom, ktorý vzniká raz a navždy. 
Ľuboš Tvrdý 27.11.2018
Manželstvo sa pred Bohom nerozvádza

Ilustračná snímka: ingimage.com

Aký je rozdiel medzi zánikom manželstva a vyhlásením manželstva za neplatné? Kedy môžem opäť uzavrieť sviatostné manželstvo?

Miroslava, Kolárovo

V mnohých kultúrach sa manželstvo uzatváralo počas mimoriadneho obradu. Tým sa chcelo povedať, že manželstvo je niečo výnimočné, dôležité pre celú spoločnosť. Takýto prístup k sobášu potvrdzuje aj Sväté písmo: „Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele'“(Mt 19, 4 - 5).

Výnimočnosť manželstva sa odzrkadľovala aj na jeho zániku. Napríklad rímske právo definovalo rímske manželstvo ako celoživotný zväzok muža a ženy a spoločenstvo podľa božského a ľudského práva. Preto rozvody boli v počiatkoch Ríma veľmi ojedinelé a často spojené s pokarhaním alebo majetkovým trestom. Manželstvo bolo ukončené zvláštnym obradom za prítomnosti kňazov. Rimania a mnohé iné národy vnímali, že manželstvo je akási osobitná inštitúcia z Božej vôle. Zjavenie Ježiša Krista toto ľudské vnímanie ešte viac upresňuje a očisťuje. Preto nemôžeme na manželstvo hľadieť ako na akúsi súkromnú vec, ku ktorej by sa manžel a manželka mohli svojvoľne postaviť. 


Platne uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti (porov. CIC kán. 1141). Teda jedinou možnosťou, ako platne uzavreté a dokonané manželstvo zanikne, je smrť jedného z manželov. Možnosť rozvodu, v civilnom zmysle slova, v Katolíckej cirkvi neexistuje. Smrťou jedného z manželov zanikajú všetky povinnosti vyplývajúce z manželského zväzku a otvára sa možnosť uzavrieť nové manželstvo. Keď však smrť jedného z manželov nie je možné dokázať hodnoverným cirkevným alebo občianskym dokladom, druhá manželská stránka môže byť oslobodená od manželského zväzku iba po vyhlásení o prezumovanej smrti. Takéto vyhlásenie vydáva diecézny biskup (porov. CIC kán. 1707).


Cirkevný súd skúma platnosť či neplatnosť uzavretého manželstva. Teda skúma, či predmetné manželstvo vzniklo alebo nevzniklo a z akého dôvodu sa tak stalo. Cieľom je preskúmať, či manželstvo v momente jeho uzatvárania bolo uzavreté platne, teda či boli splnené všetky podmienky, ktoré stanovuje kánonické právo, aby mohlo manželstvo vzniknúť. Vyhlásenie neplatnosti manželstva cirkevným súdom znamená, že šlo o manželstvo fiktívne, v skutočnosti neexistujúce, pretože neboli splnené podmienky na vznik manželstva. Po vyhlásení nulity manželstva sú obe stránky slobodné na uzatvorenie iného manželstva.


 Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi zánikom manželstva a vyhlásením neplatnosti manželstva spočíva v tom, že zaniká platné manželstvo a vyhlásené za neplatné manželstvo je iba fiktívne manželstvo, čiže od začiatku neexistujúce. Zánik manželstva potvrdzuje úmrtný list alebo vyhlásenie diecézneho biskupa. Neplatnosť manželstva vyhlasuje rozsudok cirkevného súdu. V oboch prípadoch je možné uzatvoriť nové manželstvo.