Modlíme sa svätý ruženec

Modlitba svätého ruženca je veľmi obľúbená pre jej širokospektrálny záber poznania a tajomstiev našej viery. Spôsob modlitby má svoje zásady, ktoré však nie sú direktívneho charakteru.

Vojtech Nepšinský 15.08.2018
Modlíme sa svätý ruženec

Snímka: ingimage.com

Mám vedomosť, že pri klasickom spôsobe modlitby posvätného ruženca sa má odriekať desať Zdravasov s tajomstvom. Niekedy sa pred odriekaním desiatich Zdravasov rozjíma o tajomstve a vtedy sa pri jednotlivých Zdravasoch nevyslovuje. Aj v kresťanských médiách je nejednotnosť. Ako to má byť správne? Ide o modlitbu verejnú, nie o súkromnú.

Ján Uhrín

Pápež bl. Pavol VI. vo svojej apoštolskej exhortácii Marialis cultus píše o modlitbe svätého ruženca: „Ruženec sa teda opiera o evanjelium... preto je to vonkoncom kristologická modlitba.

Veď najvlastnejšia zložka ruženca – litániové opakovanie anjelského pozdravenia – Zdravas, Mária – sa premieňa na neprestajnú chválu Kristovu. Lebo Ježiš, ktorý sa spomína v každom Zdravase, je ten istý, ktorého po poriadku predkladajú pripomínané tajomstvá ako Syna Božieho a Syna Panny Márie.“

V článku 49, sa vysvetľuje: „Ruženec sa skladá z kontemplácie viacerých tajomstiev spásy, v duchovnom spojení s Máriou, skladá sa z Modlitby Pána a skladá sa z litániového venca Zdravasov, anjelských pozdravení.“

Blahoslavený pápež Pavol VI. nehovorí nič o opakovaní vsuvky za menom Ježiš. Preto sa po Druhom vatikánskom koncile zaužívalo vyslovenie tajomstva na začiatku Zdravasu, aby nenastal stereotyp v modlitbe.

Pre širšie vysvetlenie nám môže pomôcť Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, ktoré vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 2001.

Tu je nasledovné usmernenie v článku 201.

„Pre podporu kontemplácie a aby myseľ bola v súlade s hlasom už viackrát navrhli duchovní pastieri a odborníci, aby sa obnovilo používanie vsuvky, ktorá patrí k dávno osvedčenej ružencovej štruktúre. Nakoniec nikdy nie úplne vymiznutej. Vsuvka, ktorá dobre harmonizuje s opakovacou a meditatívnou povahou ruženca, spočíva v príslušnej vete, ktorá nasleduje po mene Ježiš a pripomína meditované tajomstvo. Korektná vsuvka, ustálená pre každý desiatok, krátka a zladená s písmom i liturgiou, môže byť platnou pomocou pre meditatívnu modlitbu posvätného ruženca.“

V konečnom dôsledku Direktórium na omše a liturgiu hodín pri úplných odpustkoch určuje:

„Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.“

Zo spomínaných skutočností vyplýva, že Kongregácia nenariaďuje hovoriť v každom Zdravase tajomstvo, ale ho odporúča. Tiež nezakazuje  povedať tajomstvo meditácie na začiatku desiatku. Preto si kresťania môžu vybrať jednu alebo druhú formu modlitby ruženca. V tom spočíva variabilita modlitby ruženca, jej krása a príťažlivosť.