Nech nás vedie Božia múdrosť

Každá smrť blízkeho človeka hlboko zasiahne do života jeho príbuzných. Zvlášť smrť malého nevinného dieťaťa. V Cirkvi platia jasné pravidlá ohľadom pochovávania zomrelých. 
    
 
Roman Titze 21.11.2019
Nech nás vedie Božia múdrosť

Známa si po smrti svojho malého dieťaťa ponechala urnu s popolom u seba doma. Ako jej mám vysvetliť, že je vhodné dieťa riadne pochovať? Ako sa na to pozerá Cirkev?

Milada, južné Slovensko

Puto, ktoré vzniklo medzi dieťaťom a jeho mamou, je často silné a bolesť aspoň zo začiatku príliš veľká. Mamy, ale i otcovia môžu cítiť prázdnotu, sklamanie, smútok, krivdu. Smrť malého dieťaťa môže vyvolať často pochybnosti i o našej viere. O dobrote a láskavosti nášho nebeského Otca. Stáva sa, že emócie, ktoré v nás pracujú v takejto náročnej a bolestnej udalosti, na istý čas silne ovplyvnia naše rozhodovanie sa.

V kontakte s takýmito ľuďmi treba byť zvlášť citlivý, trpezlivý a veľmi milosrdný. Ťažko povedať, ako by sme sa správali, keby sa niečo podobné stalo i nám. Základný postoj voči takýmto rodičom je veľká citlivosť, rešpekt a chápajúce srdce. Ak smútiaci vnímajú chápajúce srdce z našej strany, azda ľahšie môžu prijať i pohľad Cirkvi na pochovanie dieťaťa.

Čo sa týka učenia Cirkvi v tejto otázke inštrukcia Piam et constantem hovorí, aby sa „verne zachovával zvyk pochovávať mŕtve telá veriacich“, pričom dodáva, že kremácia „neprotirečí kresťanskému náboženstvu“, za podmienky, že nie je prejavom úmyslu spochybniť vieru vo vzkriesenie tela. V novej inštrukcii Kongregácie pre náuku viery Ad resurgendum cum Christo z roku 2016 Cirkev neúnavne odporúča, aby boli telá zosnulých pochované na cintoríne alebo na inom posvätnom mieste, a podáva ohľadom kremácie i niektoré detailnejšie informácie: „Uchovávanie popola na posvätnom mieste môže prispieť k zmenšeniu rizika, že sa zosnulí vytratia z modlitieb a spomienok svojich príbuzných a kresťanského spoločenstva. Bráni to tiež zabúdaniu a nedostatku úcty – čo sa môže stať najmä vtedy, ak sa prvá generácia pominie – ,ale aj neprístojným praktikám či poverčivosti.

A tak z uvedených dôvodov sa nedovoľuje uchovávať popol v domácnosti. Iba v prípade vážnych a výnimočných okolností, ktoré závisia od kultúrnych podmienok miestneho charakteru, môže ordinár so súhlasom biskupskej konferencie udeliť výnimku uchovávať popol v domácnosti. Popol sa však nesmie rozdeliť medzi rôznych členov rodiny a musí byť vždy zaistená náležitá úcta a primerané podmienky uchovávania.“

Dokument ďalej spresňuje, že v snahe vyhnúť sa akémukoľvek dvojznačnému panteizmu, naturalizmu alebo nihilizmu sa nedovoľuje rozsypať popol do vzduchu, zeme alebo vody, či iným spôsobom, ani premeniť popol na upomienkové predmety, kusy bižutérie alebo iné predmety. V prípade, že bolo všeobecne známe želanie zosnulého dať sa spopolniť a popol rozptýliť v prírode z dôvodov protirečiacich kresťanskej viere, musí mu byť podľa normy práva odmietnutý pohreb.

V otázke nie je bližšie uvedený dôvod, prečo si mama chce ponechať urnu doma, a preto ciest zdôvodnení môže byť viacero. Nech vás teda Božia múdrosť vedie v skĺbení chápajúceho srdca a právd viery.