Niektoré termíny potrebujeme vysvetliť

Vo farských spoločenstvách niekedy nastanú situácie, ktoré sa viažu k životu v Cirkvi. Sú odborne označené, ale veriaci ich nie úplne chápu, pretože nie sú obvyklými pojmami. Aby nedochádzalo k nedorozumeniu a skreslenému výkladu, je vhodné, aby poznali súvislosti.  
Ľuboš Tvrdý 05.03.2019
Niektoré termíny potrebujeme vysvetliť

Viete mi širšie vysvetliť, čo je to suspendácia, čo obnáša  a za akých okolností je udelená. A čo to znamená sabatický rok?
 
Lýdia, Vranov nad Topľou
 

Otázka sa zameriava na dve skutočnosti, ktoré nemajú priamu súvislosť. Začneme preto tým, čo sa javí ako príjemnejšie. Sabatický rok má biblický základ. Podľa Starého zákona ide o siedmy rok židovského kalendára, ktorý je spojený s odpočinkom viníc a polí a so skutkami milosrdenstva k blížnemu (porov. Lv 25, 2 - 7; Ex 23, 10 - 11). Aj dnes nábožní Židia slávia rok Smitah ako sabatický rok, počas ktorého odpúšťajú dlhy alebo nechajú odpočívať pôdu. Naposledy bol takýto sabatický rok podľa židovského kalendára od 24. septembra 2014 do 13. septembra 2015.

Pre kresťana je sabatický rok časom duchovnej a telesnej obnovy. Nemusíme brať doslovne presnú dĺžku trvania. Nemusí ísť o celý rok. Podstata spočíva v tom, že aj aktívny horlivý veriaci potrebuje obdobie intenzívneho načerpania duchovnej a telesnej sily, aby mohol opäť horlivo slúžiť Bohu. Preto mnohé rehoľné spoločenstvá praktizujú sabatický rok (alebo sabatický trimester), keď rehoľník alebo rehoľníčka prestúpi z aktívneho režimu do režimu naberania duchovných a telesných síl, čím sa zabráni vyhoreniu. V tomto čase Boží služobník zanechá svoje aktivity, aby bol viac s Bohom i so sebou samým. Je to cesta do hĺbky svojho vnútra, aby prehĺbil svoje povolanie, vzťah s Bohom, so svojou komunitou a s tými, ktorých mu Boh v poslaní zveruje.

Nejde teda o akúsi dovolenku, ale skôr zmenu prostredia, zmenu aktivít, zmenu denného režimu. Náplň sabatického roku a jeho trvanie vyžaduje súhlas predstaveného. Aj keď túto prax môžeme častejšie nájsť v rehoľných komunitách, v poslednom období sa praktizuje tiež pri diecéznych kňazoch. No túto biblickú inštitúciu môžeme nájsť aj v akademickom prostredí alebo ako firemný benefit. Neplatené voľno na niekoľko týždňov či mesiacov si berú zamestnanci, ktorí strácajú nadšenie z práce pre syndróm vyhorenia. 

Druhá časť otázky sa týka cirkevného trestu suspenzie. Názov pochádza z latinského slova suspendere, čo znamená zastaviť, zadržať. Tento trest kňazovi obmedzuje alebo zakazuje úkony jeho kňazského úradu. Kánon 1333, ktorý o suspenzii hovorí, sa zameriava na tri oblasti. Prvou je zákaz všetkých alebo niektorých úkonov posvätného stavu. Môže ísť napríklad o zákaz slávenia svätej omše alebo zákaz vysluhovania niektorej sviatosti.

Druhou oblasťou je zákaz všetkých alebo niektorých úkonov riadiacej moci. Môže ísť napríklad o zákaz pre kňaza sudcu rozhodovať v niektorých kauzách alebo o zákaz spovedať presne vymedzenú skupinu veriacich (rehoľníkov, ženy, deti). Treťou oblasťou je zákaz vykonávať všetky alebo niektoré práva a úlohy, ktoré sú spojené s úradom. Môže ísť napríklad o zákaz pre farára asistovať pri uzatváraní manželstva. Suspenzia sa teda môže dotýkať rôznych oblastí, ktoré súvisia s kňazským úradom.

Preto môžeme hovoriť o suspenzii všeobecnej (zahrnuje všetky tri spomínané oblasti) alebo čiastočnej (je jasne vymedzená a limitovaná). Cieľom každého cirkevného trestu je obnoviť poriadok narušený hriechom a ochrániť spoločenstvo veriacich. Preto aj trest suspenzie sleduje najvyšší zákon Cirkvi, ktorým je spása duší.