Odpustky pre dieťa majú obvyklé pravidlá

Môžu aj deti získavať úplné odpustky? Za akých podmienok?
MONIKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Daniel Dian 13.03.2024
Odpustky pre dieťa majú obvyklé pravidlá

Až keď dieťa pristúpi k sviatostiam, má možnosť získať úplné odpustky. Ilustračná snímka: Človek a Viera/Lucie Horníková

Aby sme mohli odpovedať na otázku čitateľky, musíme vedieť, čo sú odpustky. Odpoveď je v Norme 1* v dokumente Euchiridion odpustkov: „Odpustky sú odpustením časného trestu pred Bohom za hriechy už odpustené z hľadiska viny, ktoré náležite disponovaný veriaci za istých a určených podmienok dosahuje pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a udeľuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“

V tejto definícii je veľmi dôležitá časť vety „náležite disponovaný veriaci“. V Norme 17 § 1 sa píše: „Aby bol niekto schopný získať odpustky, musí byť pokrstený, neexkomunikovaný a v stave milosti aspoň pri ukončení predpísaných úkonov.“

PRIVILÉGIÁ ODPUSTKOV

Tu sa už k odpovedi na otázku, či môžu aj deti získavať úplné odpustky, dostávame bližšie.

Na získanie odpustkov je potrebné vykonať nasledovné: vzbudiť si úmysel získať odpustky, pristúpiť k sviatosti zmierenia, vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu), prijať telo Kristovo (sväté prijímanie), pomodliť sa modlitbu na úmysel Svätého Otca (napríklad Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu), vykonať určený skutok.

Cirkev má v určité dni „privilégiá“ odpustkov. Napríklad v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu; na Zelený štvrtok po večernej omši na pamiatku Pánovej večere počas slávnostného prenesenia Najsvätejšej sviatosti sa nábožne pomodlí Tantum ergo Sacramentum (Ctime túto sviatosť slávnu) alebo sa nábožne zúčastní na poklone Svätému krížu počas slávnostného liturgického úkonu v  Piatok utrpenia Pána, alebo si osobne vykoná pobožnosť krížovej cesty, alebo sa prostredníctvom televízneho či rozhlasového prenosu nábožne pripojí ku krížovej ceste konanej najvyšším veľkňazom.

Odpustky sa udeľujú aj veriacemu, ktorý si pri slávení Veľkonočnej vigílie alebo vo výročný deň svojho krstu obnovuje krstné sľuby prostredníctvom ktorejkoľvek zákonne schválenej formuly.

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý nábožne prijme požehnanie Mestu a svetu (Urbi et orbi) udeľované najvyšším veľkňazom. Toto udelenie platí aj v prípade, že z rozumného dôvodu nie je veriaci fyzicky prítomný na posvätných obradoch a sleduje ich priebeh s nábožnou mysľou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu.

TRI PODMIENKY

Pri všetkých možnostiach získania úplných odpustkov je však nutné splniť tri podmienky: sväté prijímanie, sviatosť zmierenia a modlitba na úmysel Svätého Otca.

A tak si už, milá čitateľka, iste viete na položenú otázku odpovedať aj sama. Ak dieťa ešte nebolo na prvom svätom prijímaní a nevykoná si sviatosť zmierenia, aj keby sa akokoľvek nábožne pomodlilo na úmysel Svätého Otca a splnilo ostatné predpísané úkony, nemôže získať úplné odpustky.

Ak už dieťa pristupuje k sviatostiam, má možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok ako ktorýkoľvek dospelý člen Cirkvi.