Ohlásenie prekážky je povinnosť

Oznámenie prítomnosti manželskej prekážky má svoje opodstatnenie. Môže sa stať, že jeden zo snúbencov sa nachádza v okolnostiach, ktoré bránia ustanoveniu spoločenstva celého života a prijatiu jeho cieľov. Hovoríme im zneplatňujúce manželské prekážky. 
Tibor Hajdu 28.05.2020
Ohlásenie prekážky je povinnosť

Vo filmoch často pri sobáši zaznieva veta: „Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech o tom povie hneď, alebo mlčí navždy.“ U nás sú v kostoloch ohlášky. Prečo je nevyhnutné pýtať sa na to, respektíve informovať kňaza? Čo by nastalo v prípade, ak by niekto prekážku ohlásil a aj ju dokázal?

Klára, Banská Bystrica

Termínom zneplatňujúce manželské prekážky sa označujú preto, že ak sú prítomné, nie je možné uzatvoriť manželstvo; a ak by sa aj o jeho uzatvorenie pokúsili, manželský súhlas by bol neplatný, manželstvo by nevzniklo.

Tu sme pri koreni vyjadrenia výzvy ohľadom oznámenia prípadnej manželskej prekážky. Prekážka totiž môže byť do istej miery skrytá, čiže snúbenci o nej nemusia vedieť, alebo ju poznajú, ale jej prítomnosť nepovažujú za dôležitú, prípadne sú odhodlaní znášať ju bez potreby hovoriť o nej komukoľvek. 

Bez ohľadu na to, či je zneplatňujúca prekážka známa, zatajená či nepoznaná, vždy spôsobí účinok, čiže zneplatní manželský súhlas. Preto je dôležité počas prípravy na manželstvo dať dôraz na oboznámenie snúbencov s okolnosťami, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ich zámer sobášiť sa pred Božou tvárou a založiť si rodinu. 
 

Presne stanovené


Zneplatňujúce prekážky sú vymenované v Kódexe kánonického práva. Patria k nim: nedostatočný vek na uzavretie manželstva; zdravie, ktoré môže vplývať na schopnosť manželov splodiť dieťa; existujúce predchádzajúce manželstvo, ktoré stále trvá, a preto nie je možné uzatvoriť nové manželstvo.

Ďalej ak je jeden zo snúbencov nepokrstený, hovorieva sa, že je bez náboženského vyznania; ak muž prijal diakonskú alebo kňazskú vysviacku, nemôže uzatvoriť manželstvo; rovnako ak je niektorý zo snúbencov rehoľník alebo rehoľná sestra s doživotným sľubom čistoty.

Žiadny muž nemôže uzavrieť manželstvo so ženou, ktorá bola unesená so zámerom sláviť s ňou manželstvo; podobne to nie je možné ak niekto spôsobí smrť svojmu vlastnému manželskému partnerovi alebo manželskému partnerovi druhej osoby s úmyslom oslobodiť seba alebo druhú osobu z existujúceho manželstva a zosobášiť sa s ňou.

Medzi pokrvne príbuznými osobami - matka sa nemôže sobášiť so svojím synom, otec s dcérou, nie je možný sobáš medzi súrodencami, medzi bratancom a sesternicou. S touto situáciou súvisí aj adopcia, tu podobne ako pri pokrvných príbuzných, súrodenci, hoci adoptovaní, nemôžu uzatvoriť manželstvo medzi sebou.

Ak muž a žena žijú spolu vo zväzku, ktorý nie je skutočným manželstvom, muž z tohto zväzku sa nemôže zosobášiť s pokrvnými príbuznými svojej družky v priamej línii (dcéra, matka) ani žena s pokrvnými príbuznými svojho druha v priamej línii (syn, otec). 
 

Morálna povinnosť
 

Ide o vážnu tému, keďže prehliadnutím prítomnosti zneplatňujúcej prekážky sa stane, že slávenie sobáša nebude začiatkom manželstva. Spolužitie ustanovené v takejto okolnosti sa navonok môže podobať manželstvu, ale v skutočnosti manželstvom nie je.

Tu je jadro povzbudenia ohľadom oznámenia prípadnej existencie manželskej prekážky. Skutočnú prekážku si však netreba zamieňať s nevhodným správaním, nesprávnym spôsobom života či inými osobitnými životnými okolnosťami jedného zo snúbencov.  

Ak by pred sobášom vyšlo najavo, že je prítomná zneplatňujúca prekážka, kompetentná autorita musí zvážiť, ako ďalej konať. Od niektorej prekážky je možné dišpenzovať, čo znamená že kompetentná autorita ju môže sňať a pripustiť platné slávenie manželstva. To sa najčastejšie deje pri prekážke, keď jedna zo stránok je nepokrstená. Ordinár pokrstenej stránky môže dišpenzovať pokrstenú stránku, aby táto platne slávila manželstvo s nepokrstenou osobou.

Mnohé iné však nie je možné dišpenzovať, lebo pochádzajú zo samotnej prirodzenosti osoby, akou je napríklad pokrvné príbuzenstvo u súrodencov. 

Kvalitná, dostatočne dlhá a prehĺbená príprava snúbencov na slávenie manželstva, ako k tomu pozýva i Svätý Otec František, je vhodnou príležitosťou, aby sa s opatrnosťou zvážili všetky okolnosti, v ktorých sa snúbenci nachádzajú.

Hoci hlavným cieľom prípravy je nachystať snúbencov, aby v obnovenej viere s úžitkom mohli sláviť manželstvo, tento čas je vhodný aj na odhalenie prítomnosti eventuálnej prekážky.

A tiež na vykonanie krokov k jej odstráneniu v prípadoch, keď je to možné. Pritom trvá istá forma morálnej povinnosti pre členov spoločenstva Cirkvi oznámiť prítomnosť zneplatňujúcej prekážky pred slávením sobáša.