Pri spovedi ideme do Otcovho objatia

Čo sa stane, ak úmyselne zatajím ťažký hriech, pretože mám strach alebo sa ho hanbím pred kňazom vyznať?

SOŇA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Ľubomír Hlad 02.12.2023
Pri spovedi ideme do Otcovho objatia

Vyznaním hriechu sa nám nielen uľaví, ale aj pocítime Božie milosrdenstvo. Ilustračná snímka: Člověk a Víra/Miroslav Snopek

Keďže milosť ospravedlnenia hriešnika je celkom v Božej réžii a jej prítomnosť v duši sa nedá dokázať analýzou psychologického zakúšania človeka, nikto zvonka nedokáže stanoviť, ktoré pokánie prinieslo a ktoré neprinieslo skutočné ospravedlnenie a obnovu človeka.

Ani formálne nedokonalý akt pokánia nemusí nutne znamenať jeho invaliditu, zvlášť ak okolnosti zatajenia hriechu sú definované ťažko prekonateľnou psychologickou bariérou.

Povedané však neznamená, že by sa dôraz v procese pokánia mohol jednoducho presunúť na vnútornú ľútosť, robiac tak z vyznania hriechov niečo sekundárne, prípadne ľubovoľné.

VYZNANIE A ZADOSŤUČINENIE

Náuka Tridentského koncilu učí, že sviatosť pokánia, tak ako každá sviatosť, pozostáva z formálneho a materiálneho prvku: „Forma sviatosti pokánia sa nachádza v týchto slovách vysluhovateľa: ‚Ja ťa rozhrešujem...‘ Kvázi matériou tejto sviatosti sú úkony samého kajúcnika, totiž ľútosť, vyznanie a zadosťučinenie.“

Ten istý koncil učí ďalej, že „musia byť prednesené všetky smrteľné hriechy... Je totiž zrejmé, že kňazi by bez poznania skutkového stavu nemohli vykonávať súd a pri ukladaní trestov by ani nemohli zachovať správnu mieru“.

Hoci sú pocity strachu alebo zahanbenia silné emócie, prirodzene patria k pokániu, no žiaduce je dospieť do stavu, keď sa napriek ich prítomnosti penitent zameria aj na radosť z milosrdenstva.

V Košiciach to pápež František zdôraznil mladým, keď na otázku, čo je centrom – hriechy alebo Otec, ktorý odpúšťa všetky hriechy, jeho odpoveď znela: „Otec. Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho objatia... Spomeňte si: Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu... Spoveď je sviatosťou radosti.“

PRIJAŤ VŠETKO A ÍSŤ ĎALEJ

Čo sa týka zahanbenia, je vhodné mať na zreteli slová pápeža: „Hanba nie je problém, je to dobrá vec. Ak sa hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba nikdy nehanbí.“

Adrienne von Speyr v tejto súvislosti ponúka viaceré duchovné aj psychologické rady: „Človek ide do spovednice... Možno je v tejto chvíli nervózny a podráždený... Mal by však prijať všetko, s čím sa stretne na ceste do spovednice, aj to, čo sa mu možno nepáči... Toto polotmavé miesto je miestom milosti, miestom samoty a spoločenstva: Cirkev a ja, ja a Cirkev. Pri vstupe do kostola človek mimovoľne zmĺkne, pohltí ho pocit prítomnosti: o to viac, keď vstupuje do spovednice, ktorá je miestom Ducha Svätého a zároveň bázne.“

Na miesto, čas i spôsob spovede je potrebné si zvyknúť, tak ako na všetko posvätné, čím sa vytvára predpoklad na jasné a pokojné vyznanie hriechov.

Slovné vyznanie hriechov garantuje, že akt pokánia je zosobnený, a preto môže pôsobiť uzdravujúco, veď ak v človeku vyhasne schopnosť uvedomiť si vinu, vnútorne zatvrdieva a chorľavie (J. Ratzinger).

PRIAME A NEPRIAME ZAMLČANIE

Zamlčanie hriechu nemusí byť len priame, ale aj nepriame, napríklad keď kajúcnik zľahčuje svoju vinu: „Človek určite nájde ospravedlnenie pre väčšinu svojich hriechov... Milosť spovede je partikulárna milosť, ktorá od človeka nechce nič iné, len aby bol absolútne na strane svojho hriechu. A to sa deje v pravde (ktorá zahŕňa bolesť) a vo viere. Kajúcnik môže vnímať hlas Ducha a odpovedať naň správnym spôsobom len vierou; milosť rozhrešenia sa totiž nevzťahuje na ktoréhokoľvek hriešnika, ale práve na mňa“ (A. von Speyr, Vyznanie, 151).