Prijímať ženy ako sestry či matky

Mám kamaráta bohoslovca, s ktorým sa stretávam v rámci spoločenstva. Aký by mal byť vzťah dievčaťa s bohoslovcom, respektíve s niekým, kto sa pripravuje vstúpiť do seminára, aby to nenarušilo jeho formáciu a aby to neuškodilo ani jednému z nich? Aby to bolo stále na báze priateľstva.
KATARÍNA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Alexander Knorr 31.05.2023
Prijímať ženy ako sestry či matky

Vzťah medzi kňazom a ženou musí byť založený na čestnosti a vernosti svojmu povolaniu. Ilustračná snímka: Erika Litváková

Priateľstvo nie je inštitúcia, ale vedomý vzťah, ktorý si každý slobodne zvolí podľa svojho záujmu. Cicero tvrdí, že priateľstvo nie je nič iné ako dokonalý súlad v Božích a ľudských veciach, zjednotený pocitom dobroprajnosti a úcty.

Aj Ježiš nazýva svojich učeníkov priateľmi. A zároveň ukazuje, v čom spočíva podstata priateľstva. Delil sa s nimi o svoje city, skúsenosti, svoje poznanie a lásku.

Ježiš neponúka učeníkom svoje priateľstvo, ale robí z nich priateľov vďaka slovám, ktoré im hovorí, a vďaka láske, ktorou ich miluje až do krajnosti.

Jeho láska je základom ich priateľstva: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Na kríži dal Ježiš život za svojich priateľov. Oni žijú túto lásku a z tejto lásky. Touto láskou sú naplnení.

VZŤAH K ŽENÁM

Všetky evanjeliá nám zároveň približujú aj rôzne stretnutia a vzťahy Pána Ježiša so ženami. Spomeňme si na stretnutie Krista s naimskou vdovou, s hriešnicou v dome farizeja Šimona, so sestrami Máriou a Martou.

Okrem toho boli v Ježišovom sprievode viaceré ženy: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, a mnohé iné (porov. Lk 8, 1 – 3).

Tieto ženy nám ukazujú, aká má byť naša láska ku Kristovi i v našich vzájomných vzťahoch: má byť čistá, má zasahovať celú našu osobu, má Kristovi dôverovať, má byť plná nádeje, radosti, veľkodušnosti a odovzdanosti.

Aj my máme prísť k Ježišovi a zostať s ním, pretože ho máme skutočne radi a sme ochotní zaňho položiť aj svoj život.

Z toho vyplýva, že prípadné priateľstvo medzi kňazom a ženou predpokladá ľudsky a duchovne zrelé osoby.

V procese formácie nás kňazov je dôležité, aby sme našli svoju identitu muža povolaného k celibátu pre Božie kráľovstvo a na základe tejto identity vstupovali do kontaktu s ostatnými ľuďmi.

KDE SÚ HRANICE

Druhá, o nič menej dôležitá úloha, sa týka schopnosti rešpektovať hranice druhej osoby a vedieť chrániť vlastné hranice. Osvojiť si tieto vlastnosti je dôležité už aj pre bohoslovcov.

Čím máme väčšie jasno v tom, kým sme, čo chceme a čo skutočne zvládame, tým máme väčšiu schopnosť vytvárať zrelé vzťahy i vo svojom budúcom kňazskom živote.

Pekne to vyjadril svätý Ján Bosco ešte ako bohoslovec: „Chcem sa stať kňazom a žiť tak, ako má žiť kňaz.“

Konkrétne pre nás všetkých je dôležité, aby sme si držali určitú duchovnú a mentálnu hygienu. Aby sme pristupovali jeden k druhému s čistou mysľou a srdcom, pretože pravá láska ctí druhého.

Bohoslovec a kňaz by mal podľa Kristovho vzoru prijímať mladšie ženy ako sestry, staršie ako matky.

Už od bohosloveckých čias mi pomohla rada môjho duchovného otca: snaž sa vzájomné priateľstvo prežívať tak, aby si kedykoľvek mohol ísť na sväté prijímanie s čistým srdcom.

Na záver by som chcel poďakovať Pánovi za dar priateľstva a vyjadriť presvedčenie, že čisté priateľstvo je obrazom pôvodného a dokonalého priateľstva Trojice, samej podstaty Boha.

Prajem vám, aby ste v živote objavili zázrak a dar priateľstva a aby ste vďaka nemu boli naplnení láskou a poznaním Boha.