Sobáš v kostole má svoje opodstatnenie

Uzatváranie manželstva je veľká udalosť pre samotných manželov a s nimi aj pre spoločenstvo Cirkvi. Keď sa slávi sobáš veriacich snúbencov, uzatvárajú sviatostné manželstvo, ktoré ako sviatosť má aj svoje osobitné vyjadrenie v rovine viery.
Tibor Hajdu 22.10.2020
Sobáš v kostole má svoje opodstatnenie

Rada by som sa spýtala na možnosť katolíckeho sobáša v prírode. Mám známu, ktorej dcéra má v úmysle sa budúci rok vydať - snúbenci majú všetky sviatosti a chceli by kresťanský obrad absolvovať vonku v prírode, u známeho s veľkým pozemkom a záhradou. Niektorí ich priatelia hovorili, že už na takých sobášoch boli. Som trochu v rozpakoch, keďže skôr som to videla vo filmoch. Išlo by o súlad s cirkevným právom a etikou? Ak áno, ako by mali postupovať?  Čo by mali dodržať?

Antónia, západne Slovensko    

Sviatosť manželstva prináša sobášiacim sa posväcujúcu a pomáhajúcu Božiu milosť, ktorá zušľachťuje a posilňuje ich život viery.

Atribúty miesta

Vlastné miesto slávenia sviatostí je kostol alebo kaplnka. Ide totiž o posvätný priestor, ktorý bol osobitným obradom vyňatý zo svetského používania a určený výlučne na konanie posvätných úkonov.

Slávenie sviatosti manželstva je posvätný úkon, z tejto jeho charakteristiky pramení požiadavka, aby sa slávil v posvätnom priestore. Totiž priestor kostola - vyhradený iba na posvätené úkony - najlepšie zodpovedá hĺbke tajomstva Božieho konania vo sviatostiach.

Miesto má totiž zodpovedať veľkosti úkonu, ktorý sa slávi.

Tento vzťah medzi miestom a slávením manželstva treba mať na mysli už pri príprave na slávenie manželstva. Počas priebehu predsobášnej prípravy snúbencov sa o tom aj hovorí. Pochopiteľne, sobáš a svadba majú aj ďalšie vyjadrenia, je to udalosť pre rodinu, priateľov, kolegov, dôležité je pohostenie aj zábava.

Príprava svadby si vyžaduje veľa energie, veľké nasadenie, ktoré sa začína už niekoľko mesiacov pre sobášom, snúbenci sa zaoberajú náročnými vyjednávaniami, dohadovaniami, zosúlaďovaním mnohých prvkov, aby deň sobáša a svadby dopadol podľa očakávania.

Stáva sa, že už príprava svadby prináša situácie, ktoré preveria pripravenosť snúbencov na spoločný život v manželstve.

Nie je dôležitá vonkajšia fasáda

Pri zariaďovaní vecí okolo svadby sa môže zdať, že výber miesta slávenia sviatostného sobáša je jedna zo záležitostí, ktorá má spĺňať hlavne estetické požiadavky - podobne ako výber svadobných šiat či výzdoba sály.

Avšak slávenie sviatosti manželstva je práve prvok, ktorý má predovšetkým svoju vnútornú nádheru. Ako pri každej sviatosti, aj pri sviatosti manželstva platí, že ide o viditeľný znak neviditeľnej milosti.

Všetko to krásne, čo sa zariaďuje okolo sviatostného sobáša, svadobné šaty, slávnostné oblečenie hostí, krásne luxusné auto na odvoz mladomanželov, výzdoba kostola a sály a podobne, má vlastne upriamovať na vnútornú krásu samotnej sviatosti manželstva; toho, čo sa pri sobáši udialo v živote dvoch snúbencov, ktorých životy sa vyslovením manželského súhlasu spojili v jedno.

Niekedy sa javí, že kostol, v ktorom by sa malo sláviť manželstvo, vyzerá veľmi skromne.

Hoci navonok môžu absentovať prvky, ktoré robia stavbu posvätného priestoru ľudsky krásnou, dôležité je uvedomiť si veľkú dôstojnosť priestoru každého kostola alebo kaplnky, danú tým, že sú to miesta určené na veľmi vznešené úkony posvätného charakteru.

Slávenie sviatosti manželstva na inom ako na posvätnom mieste sa nemá konať bez dovolenia miestneho ordinára, čiže diecézneho biskupa alebo generálneho vikára diecézy.

Môže sa stať, že pre nejakú okolnosť, napríklad choroba, pripútanie na lôžko a podobne, nemôžu obaja snúbenci prísť sláviť sviatostný sobáš do kostola. Potom je úlohou tejto cirkevnej autority zvážiť situáciu pre prípadné udelenie dovolenia sláviť sviatosť manželstva na inom vhodnom mieste.

Posvätný úkon slávenia sviatosti manželstva, konaný v posvätnom priestore kostola, nesie so sebou aj posolstvo pozvania pre mladomanželov a pre všetkých prítomných hostí uvedomiť si veľkosť Božej dobroty, v ktorej sám Pán prichádza s darom tajomného pôsobenia svojej milosti do života ľudí, aby im bol posilou v spoločnom živote.