Svätá spoveď v zahraničí nemusí byť problém

Stáva sa, že život v zahraničí prináša so sebou aj skúšku viery. Problém môže nastať pri snahe vykonať si sviatosť zmierenia. Vždy sa však dá nájsť riešenie. 
Marián Ondrejka 05.02.2019
Svätá spoveď v zahraničí nemusí byť problém

Keďže už dlhšiu dobu som v zahraničí a domov sa vrátim až o rok, chcem sa spýtať, ako je to so svätou spoveďou v cudzom jazyku. Ten, žiaľ, ešte neovládam na dostatočnej úrovni, aby som vedel objasniť podstatu mojich hriechov. Tiež nie úplne porozumiem poučeniu spovedníka. Známy mi povedal, že stačí, ak vyznám a oľutujem. Je to v poriadku?

Milan, Kysuce

Veriaci kresťania žijúci v zahraničí, ktorí ešte neovládajú dostatočne jazyk, v ktorom chcú prijať sviatosť pokánia, majú niekoľko možností. Kódex kánonického práva v kán. 990 hovorí, že nikomu nie je zakázané vyspovedať sa pomocou tlmočníka pri vyhnutí sa zneužitiu a pohoršeniu. Následne tlmočník musí zachovať tajnosť o hriechoch zo svätej spovede (kán. 983, §2.) Obidve smernice upozorňujú v prípade tlmočníka na tri fakty – zneužitie, pohoršenie a vyzradenie hriechov. Vo výbere tlmočníka musíme byť teda opatrní, a preto je dobré zveriť túto úlohu spovedníkovi.

Druhou možnosťou je vyznanie hriechov v cudzom jazyku aj s obmedzenými jazykovými schopnosťami. Pomôckou pre penitenta môžu byť dostupné prekladové slovníky na vyhľadanie správnych slov, ktoré jasne vystihujú podstatu hriechu. Nie je dobré pokúšať sa o vysvetľovanie okolností či opis hriechov, pretože by mohlo prísť k nepochopeniu zo strany kňaza, ak by neboli použité správne slová. Po vstupe do spovednice treba ihneď upozorniť kňaza, že ste cudzinec a len sčasti rozumiete v cudzom jazyku. Kňaz vie, ako má ďalej postupovať, a v tomto prípade vynechá mravné poučenie. Po vyznaní hriechov a výzve vyjadriť ľútosť nad hriechmi môžete povedať slová ľútosti v rodnom jazyku.

Ďalšou alternatívou je poprosiť miestneho kňaza alebo - ak v danej lokalite funguje kláštor - rehoľníka o pomoc v príprave na svätú spoveď v miestnom jazyku. V roku 2016 na návšteve slovenských biskupov v Ríme ad limina apostolorum, boli vyzdvihnutí slovenskí katolíci pôsobiaci v cudzine, že oslovujú miestnych kňazov s prosbou o vyslúženie sviatosti pokánia. Keďže táto sviatosť sa najmä v západnej Európe dostáva do úzadia, aktivita Slovákov inšpiruje miestnych veriacich a zároveň miestnym kňazom pomáha priviesť svojich farníkov k hlbšiemu prežívaniu viery. V druhom a treťom prípade si musí byť penitent vedomý svojej povinnosti, že pri prvej príležitosti sviatosti pokánia vo svojom vlastnom jazyku musí vyznať aj tie hriechy, ktoré vyznával vo sviatosti pokánia v cudzine. Štvrtým riešením je vyhľadanie slovenského kňaza – spovedníka v zahraničí, ktorý pôsobí v blízkosti miesta, kde pracujete.

V Katolíckych novinách minulý rok bola otázka o účasti na nedeľných svätých omšiach v zahraničí.V článku bola vysvetlená skutočnosť pôsobenia mnohých slovenských kňazov na zahraničných misiách z dôvodu byť nablízku veriacim zo Slovenska. Ak táto možnosť nie je a kňaz zo Slovenska v blízkosti vášho pracoviska nepôsobí, podobným riešením je vyhľadanie kňaza českej či poľskej národnosti. Pre Slovákov sú to veľmi blízke jazyky a kňazi radi poslúžia aj katolíkom z našej krajiny.

Poslednou možnosťou, až úplne extrémnou, je odloženie prijatia sviatosti. Ak sa penitent nachádza v stave fyzickej nemožnosti, hoci ho zaväzuje tretí cirkevný príkaz, a Kódex kánonického práva (kánon 989)zdôrazňuje, že každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka, nepreviňuje sa voči tomuto príkazu. Po príchode na Slovensko, hoci je to obdobie dlhšie ako rok, však penitenta viaže povinnosť vykonať si sviatosť zmierenia pri prvej príležitosti.