Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné

Môže kňaz v prípade závažného trestného činu porušiť spovedné tajomstvo? Alebo za nejakých iných vážnych okolností?

ZUZKA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Andrej Filipek SJ 28.10.2023
Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné

Spovedníkovi je veľmi prísne zakázané prezradiť kajúcnika. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Jedna z najdôležitejších povinností vysluhovateľa sviatosti zmierenia je povinnosť zachovať spovedné tajomstvo. Táto povinnosť sa vzťahuje nielen na to, aby kňaz neprezradil hriech priamo či nepriamo.

Zároveň nesmie využívať vedomosť nadobudnutú vo sviatosti, ak by to bolo nepríjemné pre penitenta alebo by to mohlo uškodiť sviatosti zmierenia, teda že by takéto počínanie od sviatosti zmierenia odradilo.

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA

Kódex kánonického práva má na to jasne stanovené pravidlá. Kán. 983 – § 1. Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné; preto spovedníkovi je veľmi prísne zakázané slovami, ani nijakým iným spôsobom, ani z nijakého dôvodu ani len čiastočne prezradiť kajúcnika. § 2.

Zachovávať tajnosť je povinný aj tlmočník, ak sa zúčastní, ako aj všetci ostatní, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dozvedeli o hriechoch zo spovede. Kán. 984 – § 1.

Spovedníkovi sa úplne zakazuje použitie poznatku získaného zo spovede, ktorý priťaží kajúcnikovi, aj keď je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo odhalenia. § 2. Ustanovená vrchnosť nijakým spôsobom nemôže vo vonkajšom riadení použiť poznatok získaný o  hriechoch v  spovedi, vypočutej v ktoromkoľvek čase.

SUDCA AJ LEKÁR

Spovedník má mať primerané teologické a všeobecné vzdelanie, lebo je učiteľom, lekárom i sudcom. Voči penitentovi má byť ľudský, chápajúci a pritom nesmie zabúdať, že vystupuje v mene Cirkvi: Kán. 978 – § 1.

Pri spovedaní má mať kňaz na pamäti, že berie na seba úlohu sudcu a rovnako lekára a že je Bohom ustanovený za vysluhovateľa božskej spravodlivosti a súčasne aj milosrdenstva, aby konal na slávu Božiu a spásu duší. § 2.

Spovedník ako služobník Cirkvi sa má pri vysluhovaní tejto sviatosti verne pridržiavať náuky magistéria a noriem, ktoré vydala kompetentná vrchnosť. Kán. 979 – Kňaz má pri kladení otázok postupovať opatrne a ohľaduplne, so zreteľom na stav a vek kajúcnika a má sa zdržať zisťovania mena spolupáchateľa.