V srdci nosila slová Pánovho zákona

Ako hlbšie prežívať vzťah s Pannou Máriou? V modlitbách sa zväčša obraciame na Ježiša, ako však prehĺbiť vzťah s Božou Matkou a s dôverou sa obrátiť aj na ňu?

LENKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Dagmar Kráľová 11.05.2023
V srdci nosila slová Pánovho zákona

Ľudsky obraz Márie je hodný nasledovania a ukazuje nám cestu za Ježišom. Ilustračná snímka: flickr.com/Fr. LAwrence Lew, O.P.

Prvým predpokladom opravdivého vzťahu s kýmkoľvek je živá skúsenosť s ním, uvedomenie, že nie je akousi virtuálnou záležitosťou. Ani pri Panne Márii by sme nemali sploštiť svoj vzťah k nej ako k nejakému milostivému obrazu, hoc aj najvzácnejšej ikone alebo prekrásnej soche.

Keby nám unikalo vedomie jej autentickej ľudskosti a osobnej blízkosti, hrozí nášmu postoju k nej istá mágia či dokonca modloslužba. Aby sme sa tomuto scestiu vyhli je dobré z času na čas reštartovať svoj vzťah k Márii podľa Svätého písma. Veď žiaden pravý osobný vzťah nemôže vzniknúť ani rásť bez spoznávania.

V jeho najspoľahlivejšom prameni, v evanjeliu, nenájdeme veľa zmienok o nej, ale tie, ktoré svätopisci uvádzajú, sú mnohovravné. Okrem toho žijeme v privilegovanej dobe, keď k poznávaniu Panny Márie prispieva aj staroveká história, archeológia, etnografia, skrátka, zblíženie sa s kontextom, v ktorom žila pred dvetisíc rokmi.

NÁJSŤ SI ČAS

Po spoznávaní druhým nevyhnutným aspektom pre opravdivý vzťah je venovať si navzájom čas. Ak ten chýba, tak je poznanie povrchné a vzťah plytký. Povrchnosť vo vzťahu k Panne Márii býva humusom pre nezdravú mariánsku úctu. Aby sme tomu predišli je dobré nájsť si v pokoji a sústredení čas na uvažovanie o nej.

Pomôcť si môžeme niektorým evanjeliovým úryvkom, s prihliadnutím na vysvetľujúce poznámky a potom v tichu hĺbať nad jej osobou, o jej postojoch či slovách. Opakovane si klásť otázku, čo nám ten-ktorý evanjelista chcel o nej povedať.

Evanjelium tak bude pre nás spoľahlivým kompasom aj vo vzťahu k Márii, ale i zábradlím, aby sme neunikali do scestných myšlienok či pocitov v úcte k nej.

SKROMNÝ ŽIVOT

Náš vzťah k Panne Márii musí dýchať oboma pľúcami. Zaiste obdivujeme výsady, ktoré dostala od Pána a ktoré v plnosti na nej žiaria v nebi. Rovnako však potrebujeme mať pred sebou jej skromný pozemský život plný strádania, chudoby či neprijatia zo strany tých, ktorí nevedeli pochopiť tajomstvá jej života.

Napríklad v Lukášovom evanjeliu čítame ako Nazaretčania chceli Ježiša zhodením zo zrázu zabiť. V malej dedine sa o tom zaiste všetci dozvedeli a zbehli sa ta. Môžeme reálne predpokladať, že uprostred davu tŕpla aj Mária s tisíc otázkami v srdci.

Evanjeliá nám viackrát otvorene hovoria o duchovnej tme, v ktorej napredovala. Pán jej neponúkal ako na tácke ľahké riešenia situácií, ktorými on sám skomplikoval jej už i tak namáhavý život.

DUCHOVNÝ SVET

Pre hlbšie pochopenie Márie sa možno pravdivo domnievať, že v srdci nosila slová Pánovho zákona, ktoré stvárňovali jej duchovný svet. Veď aj naše vnútro ovplyvňuje to, čo čítame, pozeráme, s čím sa zaoberáme.

Mária v tých časoch nemala veľmi na výber. Zrejme rozjímala o statočných pramatkách, prorokyniach či iných múdrych ženách Starého zákona. Keď si k tomu pridáme kontext doby s jej zvyklosťami, postupne sa pred našimi očami objaví veľmi ľudský obraz Márie, nielen hodný nasledovania, ale i ako smerovka pre kráčanie za Ježišom.

On dobre vie, že keby sme mali pred očami len jej výsady, sotva by sme sa ju odvážili napodobňovať. Avšak Ježiš nás volá nasledovať jeho samého. V živom vzťahu s Pannou Máriou to bude pre každého z nás isto ľahšie.