Získať odpustky je šľachetný skutok

Získavanie odpustkov je vznešená vec. Najmä ak sú to odpustky pre duše v očistci, ktoré si už nemôžu samé pomôcť. Možno by sa to dalo prirovnať napríklad k darovaniu krvi. 
Roman Titze 25.07.2019
Získať odpustky je šľachetný skutok

Na získanie úplných odpustkov je potrebná okrem iného aj modlitba na úmysel Svätého Otca. Čo obsahuje tento úmysel a aký je rozdiel medzi ním a mesačne sa meniacimi úmyslami Apoštolátu modlitby? Platí, že ak sa nepomodlím modlitbu na tento úmysel, odpustky sa nezískajú?

František, Žilina


Apoštolská penitenciária vydala dokument Enchiridion odpustkov, ktorý stanovuje normy a ustanovenia ohľadom odpustkov a slúži ako východisko pre dané otázky. 

Odpustky sú odpustením časného trestu u Boha za hriechy, ktorých vina už bola odpustená. Pre konkrétnu odpoveď na otázku je dôležitý predpis 20 v Enchiridione odpustkov, ktorý stanovuje, že na získanie úplných odpustkov je potrebné — okrem vylúčenia najmenšieho zaľúbenia v hriechu, a to aj v ľahkom — vykonať skutok, na ktorý sú odpustky viazané, a splniť tri podmienky: vykonať svätú spoveď, pristúpiť k prijatiu Eucharistie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (čo môže byť akákoľvek modlitba podľa vlastného výberu).

Na základe jednej sviatostnej spovede možno získať viacero úplných odpustkov, kým na základe jedného svätého prijímania a jednej modlitby na úmysel Svätého Otca možno získať iba jedny úplné odpustky počas dňa. Tri podmienky na získanie úplných odpustkov možno vykonať počas viacerých dní predtým alebo potom, keď je vykonaný predpísaný odpustkový úkon; avšak je vhodné, aby sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza boli vykonané v ten istý deň ako odpustkový úkon.

Formulácia „avšak je vhodné“ nám dáva možnosť širšieho výkladu, a to, že ak chceme dnes získať úplné odpustky, a z nejakej príčiny sa zabudneme pomodliť modlitbu na úmysel Svätého Otca, je možné sa ju pomodliť i v iný deň. Paragraf 4 toho istého bodu však spresňuje, že v prípade chýbajúcej plnej vnútornej dispozície, prípadne nie úplne vykonaného požadovaného odpustkového úkonu alebo nesplnenia podmienok na získanie úplných odpustkov, potom pôjde iba o čiastočné odpustky. 

Ak by veriaci chcel napríklad každý deň získavať úplné odpustky pre duše v očistci napríklad modlitbou korunky Božieho milosrdenstva pred Eucharistiou, je potrebné pomodliť sa denne i modlitbu na úmysel Svätého Otca. Ak by  sa ju nepomodlil denne, síce môže získať odpustky, ale len čiastočné. Aj tie majú veľkú hodnotu. Každej duši je veľkou úľavou, ak sa jej skráti utrpenie v očistci.  

 Z výrazu modlitba na úmysel Svätého Otca sa dá rozumieť, že je to všetko to, za čo sa najvyšší veľkňaz modlí a chce, aby sa modlilo. Lepšie povedané, za všetko, čo  nosí v srdci a predkladá to Bohu. Apoštolát modlitby je svetová modlitbová sieť Svätého Otca, ktorá odzrkadľuje ustarostenosť Svätého Otca o konkrétne oblasti a situácie vo svete a v Cirkvi. Každý mesiac je zameraný na nejaký úmysel, ktorý Svätý Otec vidí ako dôležitý. Striedajú sa úmysly evanjelizačného a všeobecného charakteru.

Modliť sa so Svätým Otcom na tieto úmysly je ako modliť sa v spojení so srdcom Cirkvi. Ide o priblíženie sa úmyslom Ježišovho srdca prostredníctvom rímskeho biskupa. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí i utrpení na úmysly Svätého Otca. Čiže modlitba na úmysel Svätého Otca, ktorú sa modlíme pri získavaní odpustkov, tiež v sebe zahŕňa jeho úmysly vyjadrené cez Apoštolát modlitby v súčasnosti fungujúci v 98 krajinách. V posledných rokoch sa rozvinuli aj jeho ďalšie mediálne formy. Patria tu krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org).