Diskutovalo sa o biskupovi Pavlovi Hnilicovi

Osobnosť a celoživotný prínos biskupa Pavla Hnilicu SJ pre Cirkev na Slovensku predstavili 29. marca na pôde Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na medzinárodnej konferencii viaceré známe osobnosti a vedecké autority.
 
Peter Slovák 12.04.2019
Diskutovalo sa o biskupovi Pavlovi Hnilicovi

Na konferencii odzneli fakty i zaujímavosti zo života exilového biskupa. Snímka: Erika Litváková

Na začiatku konferencie v Aule Benedikta XVI. pozdravila všetkých prítomných profesorka a historička Emília Hrabovec, členka Pápežského výboru pre historické vedy. Okrem iného privítala aj vzácnych hostí - otca arcibiskupa Tomáša Petu z Kazachstanu či zakladateľa Rodiny Panny Márie pátra Paula Máriu Sigla.

Špecifické dimenzie prvých 30 rokov života biskupa Pavla Hnilicu priblížil profesor Róbert Letz z Katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Exilového biskupa vo vzťahu k Svätej stolici charakterizovala v svojej prednáške profesorka Emília Hrabovec. Predstavila ho ako biskupa so silným sociálnym akcentom a zdôraznila jeho iniciatívu na získanie solidarity a duchovnej jednoty s Cirkvou vo východných komunistických krajinách.

Okrem nich ďalšie príspevky a svedectvá postupne odprezentované na konferencii v štyroch blokoch programu komplexne charakterizovali životné dielo jezuitu, ktorý zasvätil celý svoj kňazský a biskupský život službe Bohu prostredníctvom pomoci prenasledovanej Cirkvi. Apoštol fatimského odkazu všetkými silami šíril úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Aj z dôvodu veľmi blízkeho vzťahu s pápežom Jánom Pavlom II. prispel k svätorečeniu sestry Faustíny a zavedeniu sviatku Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev na 2. veľkonočnú nedeľu.

Aj touto konferenciou sa vyjadrila vďaka Pánu Bohu za túto výnimočnú osobnosť v dejinách Cirkvi na Slovensku.