Kňazský vzor priťahuje aj po 100 rokoch

Podať vzácnu, pozitívnu a radostnú informáciu o pozoruhodnom kňazskom príklade je práve v súčasnosti mimoriadne dôležité.

Anton Konečný 29.10.2018
Kňazský vzor priťahuje aj po 100 rokoch

Jozef Pastir pôsobil dlhé roky v Kurime. Snímka: archív -AK-

V tomto roku si pripomíname storočnicu od narodenia kňaza Jozefa Pastira. Pri tejto príležitosti  obec a farnosť Kurima spolu s Teologickou fakultou Košice pripravili na deň patróna farnosti svätého Michala odborné sympózium. Jeho cieľom bolo komplexne načrtnúť osobnosť Jozefa Pastira a zhromaždiť svedectvá o tomto vzácnom kňazovi. Veľa zasvätených osôb sa hlási k jeho duchovnému odkazu.

 Život otca Jozefa bol jednoduchý a čitateľný. Jeho myslenie a konanie sa vyznačovalo priamosťou a podriadenosťou Božiemu zákonu v duchu slov „je dobré poslúchať Pána“, ktoré často pripomínal. Vplyv kňaza na ľudí s nevôľou sledovala totalitná moc a dôsledkom bol vykonštruovaný proces. V roku 1963 sa vrátil do Kurimy. Na jeho osobný spis však dali nálepku „neprekladať“.

Vtip bol jeho tajnou zbraňou, dokonca aj v ťažších situáciách ako bolo súdne pojednávanie. V roku 1996 išiel na odpočinok do domu kláštora Milosrdných sestier Svätého kríža do Hanisky, kde často za ním prichádzali jeho farníci. Pochovaný je v rodných Petrovanoch pri Prešove. Pastorácia duchovného otca Jozefa sa vyznačovala blízkosťou k veriacim. Fara bola otvoreným domovom pre farníkov. Divadlá, akadémie, stretávania, zbor, kapela, spoločenstvá boli prirodzenou súčasťou života farnosti. Vedel podporiť, oceniť, ale tiež ďakovať.

Nebál sa. Bol oporou veriacim aj kňazom zo širokého okolia. Vedel podať veľmi podnetnú katechézu, pričom svätá spoveď, návštevy chorých, prípravy manželov pred prijatím sviatosti manželstva boli príťažlivým stretnutím s osobou, naplno prežívajúcou kňazstvo. Do myšlienkového rámca sympózia prispel aj profesor Jozef Jurko so štúdiou Spomienky na kňazské vzory a osobnosti z prostredia Košickej diecézy, v ktorej svedčí o príklade mnohých kňazov.

Hoci sa na nás dennodenne valí záplava negatívnych príkladov života, predsa pokáním môžeme prinášať očistenie najprv seba a potom aj svojho okolia. Nech nás negatíva súčasnosti naštartujú k novému zápasu o Božie kráľovstvo.