Diplomatár je svedkom najstarších dejín

Richardus Marsina et Josephus Meliš: Codex diplomaticus episcopatus Nitriensis, tomus I., (796) 880 – (910), (1100) – 1300, Perfekt, Bratislava 2021.
Ivan Šulík 04.11.2021
Diplomatár je svedkom najstarších dejín

Kniha je koncipovaná latinsko-slovensky, je teda plnohodnotnou publikáciou pre vedeckú verejnosť a zároveň z nej môžu čerpať poznatky o slovenských dejinách aj laici. Snímka: Tibor Ujlacký

Nitrianske biskupstvo založené už v 9. storočí je najstarším biskupstvom na území Slovenska. K svojim dejinám sa nielen hrdo hlási, ale aj intenzívne pracuje na tom, aby sa zachovali a pripomínali ako korene nášho národa siahajúce až k solúnskym bratom.

Nitrianska diecéza už viac ako tri desaťročia podporuje obnovu cirkevných kultúrnych pamiatok, zriadila diecézne múzeum, no mimoriadne jej záleží aj na písomných dokumentoch, ktoré sa zachovali na jej území.

K cyrilo-metodskému dedičstvu sa hlásili viacerí nitrianski biskupi, v 20. storočí predovšetkým arcibiskupi Karol Kmeťko, Eduard Nécsey, biskup Ján Pásztor, kardinál Ján Chryzostom Korec. V 21. storočí je to cirkevný historik a nitriansky biskup Viliam Judák.

Vzácnym dôkazom o starobylosti Nitrianskeho biskupstva, ale aj o šírení kresťanstva a organizovanej cirkevnej štruktúre v podobe diecézy na jej území sú zachované písomné listiny.

Územie Nitrianskeho biskupstva, ktorého existencia je známa už z listiny pápeža Jána VIII. datovanej v roku 880, sa rozprestieralo pravdepodobne na území Veľkomoravskej ríše.

Špičkový a uznávaný znalec slovenského a uhorského stredoveku Richard Marsina v spolupráci s Jozefom Melišom a s výraznou podporou biskupa Viliama Judáka zostavil diplomatár s najstaršími zachovanými písomnými listinami Nitrianskeho biskupstva.

Vyše šesťstostranová publikácia je zbierkou dobových listinných písomných pamiatok o šírení kresťanstva na území severne od Dunaja, o založení, existencii a znovuobnovení Nitrianskeho biskupstva, ako aj o  majetkových pomeroch a personálnom obsadení Nitrianskej kapituly a Zoborského kláštora do roku 1300.

Kniha je koncipovaná latinsko-slovensky, je teda plnohodnotnou publikáciou pre vedeckú verejnosť a zároveň z nej môžu čerpať poznatky o slovenských dejinách aj laici. Diplomatár obsahuje listiny od roku 796 do roku 1300, pričom niektoré z nich neboli doposiaľ nikdy publikované.

Cenná je informácia o slovenských prekladoch listín a štúdia Richarda Marsinu o založení a obnovení Nitrianskeho biskupstva. Vo výnimočnej publikácii nechýba menný a miestny index či obrazová príloha s najcennejšími listinami a pečaťami.

Ako v úvode vysvetľuje biskup Viliam Judák, diplomatár má aj popularizačnú ambíciu, pretože regesty latinských písomností spolu s krátkou vysvetľujúcou poznámkou ponúka aj v slovenčine. V dnešnej digitálnej dobe vzniká len málo takýchto vzácnych odborných a súčasne dostupných popularizačných diel.

Upozorniť treba aj na kvalitné, prehľadné a príťažlivé grafické spracovanie, pod ktoré sa podpísal grafický dizajnér Juraj Vontorčík. Cieľom Nitrianskeho biskupstva je postupne prinášať aj ďalšie časti diplomatára, a tak predstavovať udalosti slovenských dejín v čistej, neinterpretovanej podobe.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.