Pútnik svätovojtešský je rodinným striebrom SSV

Pútnik svätovojtešský – kalendár na rok 2022 zaujme už na prvý pohľad štýlovou obálkou Ilony Polanski-Voverkovej, ktorá je ilustrátorkou celej publikácie. Na obálke doslova žiari pestrofarebná ilustrácia zobrazujúca Jána Palárika (27. apríla 1822 – 7. decembra 1870), ktorého významné jubileum – dvojsté výročie narodenia – si pripomenieme práve na budúci rok.
Peter Tollarovič 22.10.2021
Pútnik svätovojtešský je rodinným striebrom SSV

Snímka: Erika Litváková

Vslovenskej kultúre a literatúre možno nasledujúci rok označiť ako rok štyroch Jánov narodených v roku 1822, pretože rovnaké jubileum sa okrem Jána Palárika viaže aj k ďalším trom výrazným osobnostiam slovenskej histórie a literatúry.

Sú to: od Jána Palárika iba o tri dni starší básnik Janko Kráľ (24. apríla 1822 – 23. mája 1876), Ján Francisci (1. júna 1822 – 7. marca 1905) a Ján Kalinčiak (10. augusta 1822 – 16. júna 1871).

Ján Palárik sa spolu s Andrejom Radlinským, Jozefom Viktorinom a Martinom Hattalom zaslúžili o vznik Spolku svätého Vojtecha.

Zaujímavé však je, že Palárikovo periodikum Cyrill a Method, ktoré redigoval spolu s Andrejom Radlinským, vzniklo de facto ako opozícia voči vtedy promaďarským Katolíckym novinám spravovaným Šimonom Klempom.

Osobnosť Jána Palárika – autora známej divadelnej gnómy Sláva Slovákom i Maďarom statočným – v predstavovanej ročenke SSV pripomína literárny vedec Matúš Marcinčin, ktorý práve pripravuje monografiu o básnikovi a prekladateľovi Karolovi Strmeňovi.

Jeho text nazvaný Zmierenie ako dobrodružstvo odkazuje na najznámejšie dielo jubilujúceho Jána Palárika – divadelnú hru Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Nadpriemerná úroveň

Tvorivý tím, ktorý stojí za Pútnikom svätovojtešským na rok 2022 – Martina Grochálová, Monika Zumríková Kekeliaková a Martina Jokelová-Ťuchová, ktorá do  publikácie prispela i podnetným článkom Bodky a čiarky spájajúce svety –, pokračuje v línii nadpriemernej úrovne Pútnika svätovojtešského, ktorý sa v ostatných rokoch zaradil medzi najreprezentatívnejšie publikácie Spolku svätého Vojtecha.

Svedectvom erudovanosti sú mená autorov, ktorí v tomto obľúbenom kalendári publikovali už viac ráz.

Po editoriáli z pera riaditeľa Spolku svätého Vojtecha Ivana Šulíka, ktorý pripomína osobnosti späté so SSV – ako boli Štefan Hanakovič, Jozef Šimončič a Pavol Gavenda, ktorí nás nie tak dávno predišli do večnosti –, nasleduje tradičné kalendárium povšimnutiahodných výročí.

Kalendárium zostavili osvedčení autori Daniel Dian a Marian Veselý. Storočnicu príchodu sestier vincentiek na Slovensko približuje aj v kontexte súčasnej rehoľnej služby sestra Marianna Bucková, DKL.

O osobné svedectvo o boji s ťažkou chorobou sa v podobe duchovnej obnovy podelil s čitateľmi Pútnika svätovojtešského už spomínaný rímskokatolícky kňaz Pavol Gavenda.

Okrem článku s názvom Lekár mi oznámil: „Máte nevyliečiteľnú chorobu.“ je Pavol Gavenda aj autorom podielovej publikácie pre členov SSV – ide o pobožnosť pre chorých s názvom Krížom k nádeji.

Platforma pre poéziu

Tradičnou súčasťou Pútnika svätovojtešského je už od začiatku jeho existencie poézia. Od prvej básne Juraja Slottu na jeho stránkach uplynulo neuveriteľných 150 rokov.

Aj dnes je Pútnik svätovojtešský platformou, ktorá dáva priestor pôvodnej slovenskej básnickej tvorbe, či už ide o mladú generáciu, alebo o etablovaných poetov.

V aktuálnom Pútniku svätovojtešskom vás pohladí poézia Karolíny Runnovej, Jozefa Palaščáka, Petra Repku, Mily Haugovej i Dany Podrackej, ktorá okrem vlastnej autorskej tvorby prezentuje preklad básne Jánosa Pilinszkého.

Rovnako vzácnym je preklad Jany Kantorovej Bálikovej – báseň Veľký piatok Christiana Rossettiho. Umeleckú prózu zastupuje úryvok z diela Štefana Patrika Kováča s názvom Chlapec v okne.

Podnetné články

Medzi vzácnych autorov príspevkov v Pútniku svätovojtešskom patrí nitriansky biskup Viliam Judák. Tentoraz sa v rovnomennom článku venoval mariánskym bazilikám na Slovensku. Neslávnu históriu Pacem in terris – združenia neodmysliteľne spätého s totalitným režimom – približuje historik Pavol Jakubčin.

Známe periodiká SSV vydávané ešte aj po roku 1948 (Plameň, Nová práca, Pútnik cyrilometodejský) približuje na stránkach Pútnika svätovojtešského 2022 Dominika Javorová.

Tomáš Čmehíl zase predstavuje dvoch významných historikov spojených s Trnavou a Spolkom svätého Vojtecha: historika Jozefa Šimončiča a bývalého dlhoročného riaditeľa Spolku svätého Vojtecha Štefana Hanakoviča.

Zaujímavosťou je, že okrem Štefana Hanakoviča bol rodákom z malej dedinky Košolná pri Trnave aj významný slovenský keramikár Ignác Bizmayer. Viac sa o tejto svetoznámej výtvarnej osobnosti dozviete v článku Pán Boh bol prvý keramikár.

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman uvažuje o tretích Európskych katolíckych dňoch v Bratislave. Argumentom životaschopnosti takzvaného ženského písania v kontexte slovenskej literatúry je odborný článok Michaely Macejkovej, ktorá interpretuje a predstavuje poéziu Heleny Riasnickej.

Ide o menej známu predstaviteľku tzv. ženskej línie poetiek slovenskej katolíckej moderny, ktorá spolu s Jankom Silanom patrila do okruhu „zoborských štúrovcov“. Pôsobivé verše Heleny Riasnickej dokresľuje jej nemenej podmanivý portrét ilustrátorky Ilony Polanski-Voverkovej.

Tézu, že remeslo má zlaté dno, respektíve ako vraví názov príspevku Remeslo ako skúška trpezlivosti, dokumentuje článok o garbiarstve z pera publicistu Pavla Kalla.

Na dvojsté výročie narodenia sliezskeho prírodovedca Gregora Johanna Mendela (20. júla 1822 – 6. januára 1884) nezabudla Zdenka Broušková v príspevku Skromný génius Gregor Johann Mendel.

Pre mladých, starších, pre členov

Básničky Jána Čápku sú svedectvom, že Pútnik svätovojtešský aj dnes, ako i v minulosti, pamätá na svojich najmladších čitateľov. No poteší tiež skôr narodených pamätníkov v podobe Múdrostí a rád v reči starých Pútnikov.

Prezentovaný nový ročník Pútnika svätovojtešského 2022 je viac ako dôstojným pokračovateľom tejto tradičnej a čitateľskou verejnosťou obľúbenej populárno-náučnej publikácie.

Na záver treba ešte zdôrazniť, že Pútnik svätovojtešský je exkluzívne venovaný všetkým členom Spolku svätého Vojtecha – jednej z najstarších a najväčších inštitúcií v moderných dejinách Slovenska.