Milujme chudobných

V nedeľu 18. novembra sa bude v Cirkvi sláviť 2. svetový deň chudobných. Svätý Otec František pri tej príležitosti napísal posolstvo s názvom: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
VN SK 12.11.2018
Milujme chudobných

Ilustračná snímka: ingimage.com

Upriamuje v ňom pozornosť na tri slovesá: volať, odpovedať a oslobodiť. Pápež sa pýta: „Prečo toto volanie, ktoré vystupuje k Bohu, nedokáže zasiahnuť náš sluch a necháva nás indiferentných a chladných?“

A odpovedá v pozitívnom zmysle, zdôrazňujúc, že „potrebujeme ticho na počúvanie, aby sme rozpoznali hlas chudobných. Ak priveľa hovoríme my sami, nedokážeme počúvať ich.

Často mám obavu, že mnohé iniciatívy, aj keď záslužné a potrebné, sú viac nasmerované nato, aby sa páčili nám samým, než aby zachytili volanie chudobných.

Sme tak veľmi v pasci akejsi kultúry, ktorá núti obzerať sa v zrkadle a nadmerne sa starať o seba, až sa domnievame, že nejaký skutok altruizmu môže stačiť na to, aby sme sa cítili spokojní bez toho, že by sme sa priamo zaangažovali“.

Posolstvo Svätého Otca sa venuje aj otázke nad postojom, aký by mali zaujať kresťania voči chudobným.

František žiada, aby si kresťania uvedomili, že ich životný štýl by mal byť veľmi rozdielny od svetského života, „ktorý oslavuje, nasleduje a napodobňuje tých, ktorí majú moc a bohatstvo, zatiaľ čo vylučuje chudobných a pokladá ich za odpad a za hanbu“.

Podľa pápeža nasledovníci Krista „sú pozvaní preukazovať im úctu, dať im prednosť s presvedčením, že oni sú reálnou prítomnosťou Krista medzi nami a v nás“. Toto je skutočná cesta oslobodenia.

Svetový deň chudobných Svätý Otec ustanovil na záver Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva a za deň jeho slávenia určil 33. nedeľu v Cezročnom období.