Postiť sa znamená hľadať podstatu

Na Popolcovú stredu 26. februára pápež František pri generálnej audiencii nepokračoval v cykle katechéz o blahoslavenstvách, ale zameral sa na začínajúce obdobie Veľkého pôstu.
VN SK 27.02.2020
Postiť sa znamená hľadať podstatu

Vo Vatikáne, ako reakcia na šírenie koronavírusu, presunuli konanie generálnej audiencie na Svätopeterské námestie. Snímka: profimedia.sk

Po prvý raz po zimnom období sa Svätý Otec s pútnikmi stretol už pod holým nebom. I keď trošku pod mrakom, teplé počasie pritiahlo na námestie pred Baziliku sv. Petra mnoho pútnikov, medzi ktorými ako zvyčajne boli i Slováci.

V závere Svätý Otec pozdravil jednotlivé jazykové skupiny. Osobitne vyslovil solidaritu s tými, čo zápasia s koronavírusom: „Chcem znova vyjadriť svoju blízkosť nakazeným koronavírusom a zdravotníkom, ktorí sa o nich starajú, ako aj verejným autoritám a všetkým, ktorí sa angažujú na pomoc pacientom a zastavenie nákazy.“

Vstúpili sme na púšť
„Na Popolcovú stredu začíname cestu pôstu, cestu štyridsiatich dní smerom k Veľkej noci, k srdcu liturgického roka a viery. Je to cesta, ktorá sleduje tú Ježišovu, keď sa na začiatku svojej služby utiahol na púšť, aby sa štyridsať dní modlil a postil, pokúšaný diablom.

Predstavme si, že sme na púšti. Prvý dojem by bolo to, že nás obklopuje veľké ticho: žiadne ruchy, okrem vetra a nášho dýchania. Hľa, púšť je miestom odstupu od hluku, ktorý nás obklopuje. Neprítomnosť slov vytvára priestor pre iné Slovo, slovo Božie, ktoré ako ľahký vánok pohládza naše srdcia.

Púšť je miestom Slova s veľkým písmenom. V Biblii sa totiž Pán rád prihovára k nám na púšti. Na púšti odovzdáva Mojžišovi [desať slov], desať prikázaní. A keď sa ľud od Boha odvráti a stane sa nevernou nevestou, Boh hovorí: ,Zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu. Tam poslúchne ako za dní svojej mladosti’ (Oz 2, 16 - 17).“

Urobme miesto Božiemu slovu
„Na púšti počuť Božie slovo, ktoré je ako jemný zvuk. Knihy kráľov hovoria, že Božie slovo je ako niť zvučného ticha. V púšti človek nachádza intimitu s Bohom, lásku Pána. Ježiš sa rád každý deň odoberal na opustené miesta, aby sa modlil. Naučil nás, ako hľadať Otca, ktorý k nám hovorí v tichu.

A nie je ľahké stíšiť sa v srdci, vždy sa snažíme trochu sa pozhovárať, byť s ostatnými, no ide tu o ticho v srdci.

Pôstna doba je priaznivý čas, aby sme urobili miesto Božiemu slovu. Je to čas na vypnutie televízie a otvorenie Biblie. Je to čas, aby sme sa odpútali od mobilu a napojili na evanjelium. Pôstna doba je púšťou. Je to čas na zrieknutie sa neužitočných slov, ohovárania, klebetenia, tárania, a potykanie si s Pánom. Je to čas, aby sme sa porozprávali a potykali si s Pánom.

Je to čas venovať sa zdravej ekológii srdca, urobiť v ňom čisto. Žijeme v prostredí znečistenom prílišným verbálnym násilím, mnohými urážlivými a ubližujúcimi slovami, ktoré šíri internet.

Dnes sa potupuje, akoby sa hovorilo dobrý deň. Sme ponorení do prázdnych slov, ľstivých reklám a správ. Zvykli sme si počúvať všetko o každom a riskujeme skĺznutie do svetskosti, ktorá ochabuje srdce, a neexistuje bajpas, ktorý by to vyliečil, jedine ticho.“

Postiť sa znamená ísť k podstate
„Pokúsime sa znovu myslieť na púšť. Púšť je zásadným miestom. Hľaďme na naše životy: koľko neužitočných vecí nás obkolesuje! Naháňame sa po tisícoch vecí, ktoré vyzerajú nevyhnutné, a v skutočnosti také nie sú.

Ako dobre by nám urobilo oslobodiť sa od toľkých nadbytočností, aby sme znovu objavili to, čo je dôležité, aby sme znovu našli tváre tých, čo sú nám po boku! Aj v tomto nám Ježiš dáva príklad tým, že sa postí.

Napokon púšť je miestom samoty. Aj dnes, blízko nás, sú tu mnohé púšte, mnohí ľudia, ktorí sú osamelí a opustení. Koľko chudobných a starých ľudí je vedľa nás a žijú v tichu, bez rozruchu, odsunutých bokom a vyradených! Hovoriť o nich nezískava publikum.

Ale púšť nás privádza k nim, k tým, ktorí umlčaní v tichu prosia o našu pomoc. Mnoho tichých pohľadov, ktoré nás žiadajú o pomoc. Cesta v púšti pôstnej doby je cestou lásky k slabším.

Modlitba, pôst, skutky milosrdenstva - toto je cesta vo veľkopôstnej púšti.

Drahí bratia a sestry, hlasom proroka Izaiáša Boh urobil tento prísľub, počúvajte dobre: ,Hľa, ja robím čosi nové. Urobím cestu na púšti’ (Iz 43, 19). Na púšti sa otvára cesta, ktorá nás vedie od smrti k životu.

Vstúpme na púšť s Ježišom, vyjdeme z nej s vychutnaním si Veľkej noci, moci Božej lásky, ktorá obnovuje život. Prihodí sa nám to, čo sa deje aj pri tých púšťach, ktoré na jar zakvitajú, keď náhle z ničoho nič vyklíčia púčiky a rastliny.

Hor sa!, vkročme do tejto púšte pôstnej doby, nasledujme Ježiša v púšti: s ním budú naše púšte prekvitať.“