Prinášajme ovocie lásky

„Úrodnosť nášho života závisí od modlitby,“ pripomenul pápež František v 5. veľkonočnú nedeľu 2. mája pri poludňajšom stretnutí s veriacimi.
VN SK 03.05.2021
Prinášajme ovocie lásky

Na modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná spojenú s apoštolským požehnaním prišlo na Námestie sv. Petra okolo tisíc veriacich, ďalšie stovky boli prítomné na okraji námestia.

V úvodnom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že Ježišove slová „Ostaňte vo mne a ja vo vás“ z 15. kapitoly Jánovho evanjelia sú pre kresťana výzvou na aktívny postoj. Ježišovi ide o to, aby sme vydávali o ňom svedectvo; zmýšľali a konali ako on, vnímali svet a jednotlivé veci jeho očami, milovali jeho srdcom a v spojení s ním prinášali ovocie, ktorým je láska.

„Priľnutí ku Kristovi dostávame dary Ducha Svätého, a tak môžeme konať dobro blížnemu, robiť dobro spoločnosti, Cirkvi. Strom sa pozná po ovocí. Život, ktorý je opravdivo kresťanský, vydáva svedectvo o Kristovi. A ako to môžeme dokázať?

Pán Ježiš nám hovorí: ,Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to‘ (Jn 15, 7). Aj toto je odvážne: istota, že to, o čo prosíme, nám bude dané. Úrodnosť nášho života závisí od modlitby.

Môžeme si vyprosovať, aby sme zmýšľali ako on, konali ako on, videli svet a veci Ježišovými očami. A takto milovať našich bratov a sestry, počnúc od tých najchudobnejších a trpiacich, ako to robil Ježiš, milovať ich jeho srdcom a prinášať vo svete ovocie dobra, ovocie lásky, ovocie pokoja.

Zverme sa do príhovoru Panny Márie. Nech nám pomáha ostať v Kristovi, aby sme vo svete svedčili o zmŕtvychvstalom Pánovi.“