Pripútanosť k modle nás robí slepými na lásku

Po mesačnej júlovej prestávke sa Svätý Otec 1. augusta v Aule Pavla VI. vo Vatikáne opäť stretol s pútnikmi z celého sveta na generálnej audiencii. Pokračoval v cykle katechéz o Desatore, pričom sa zameral na prvé prikázanie s výzvou chrániť sa akéhokoľvek modlárstva.
01.08.2018
Pripútanosť k modle nás robí slepými na lásku

Pápež František sa po mesačnej prestávke znovu osobne pozdravil na generálnej audiencii s pútnikmi z celého sveta. Snímka: profimedia.sk

Text: Úvodom ku katechéze Svätého Otca bol úryvok z Knihy Exodus: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať!“ (Ex 20, 3 - 5a).

„Toto prikázanie zakazuje vytvárať si modly či podobizne akéhokoľvek druhu reality – veď všetko môže byť použité ako modla. Modly sľubujú život, no v skutočnosti nás oň oberajú,“ upozornil v úvode katechézy pápež František a pokračoval, že idolmi môžu byť pre nás i predmety, obrazy či myšlienky, na ktorých lipneme.

„My kresťania by sme si mohli položiť otázku: Kto je skutočne mojím Bohom? Je ním trojjediná Láska; alebo je ním môj obraz, môj osobný úspech, a to možno aj vnútri Cirkvi?“ Podľa pápežových slov v prípade modlárstva ide o ľudskú tendenciu, ktorá sa nevyhýba ani veriacim, ani ateistom.

Modlitba k pravému Bohu
„Čo je ,boh´ v existenciálnej rovine? Je ním to, čo stojí v centre nášho života a od čoho závisí naše konanie a myslenie. Môžeme vyrastať v rodine, ktorá je podľa mena kresťanská, ale v skutočnosti sa zameriava na referenčné body, ktoré sú evanjeliu cudzie.

Človek nežije bez toho, aby sa na niečo nezameral. A hľa, svet ponúka ,supermarket´ idolov, ktorými môžu byť predmety, obrazy, myšlienky či roly,“ vysvetlil v katechéze pápež a priblížil aj osobný zážitok:

„Napríklad aj modlitba. Máme sa modliť k Bohu, nášmu Otcovi. Ja si však pamätám, ako som raz šiel do farnosti v Diecéze Buenos Aires sláviť svätú omšu a potom som mal birmovať v ďalšej farnosti vzdialenej asi kilometer. Pritom som prechádzal pekným parkom. No v tom parku bolo viac než 50 stolíkov, každý s dvoma stoličkami, kde sedeli ľudia, jeden oproti druhému. Čo tam robili? Veštili z tarotových kariet.

Chodili sa tam ,modliť´ k idolu. Namiesto toho, aby sa modlili k Bohu, ktorý je Prozreteľnosťou budúcnosti, chodili si tam dať vykladať karty, aby videli budúcnosť. Toto je modlárstvo našich čias.

Opýtam sa vás: Koľkí z vás ste si šli dať vykladať karty, aby ste videli budúcnosť? Koľkí z vás ste si napríklad išli dať čítať z ruky, aby ste videli budúcnosť, namiesto toho, aby ste sa modlili k Pánovi? Toto je ten rozdiel: Pán je živý; ostatok sú modly a modlárstvo, ktoré je zbytočné.“

Klamy reklamy
„Slovo modla, idol, sa v gréčtine odvodzuje od slovesa vidieť. Modla je istou vidinou, ktorá má tendenciu stať sa fixáciou, posadnutosťou. Modla/idol je v skutočnosti premietaním seba samého do predmetov či projektov.

Tento dynamizmus využíva napríklad reklama: nevidím samotný predmet, ale vnímam ten automobil, ten smartfón, tú rolu alebo iné veci ako prostriedok mojej sebarealizácie a odpoveď na moje základné potreby,“ dotkol sa Svätý Otec súčasného sveta reklamy, „a tak ten predmet hľadám, hovorím o ňom, myslím naň.

Myšlienka o vlastnení nejakého predmetu, realizácii projektu či o dosiahnutí istej pozície sa zdá byť úžasnou cestou k šťastiu, vežou na dosiahnutie neba (porov. Gn 11, 1 - 9) - a všetko sa stáva účelom na dosiahnutie daného cieľa.“

Ľudské obete
V ďalšej časti katechézy pápež František upozornil na súčasné obetovanie detí. „Modly si vyžadujú kult, rituály – klaniame sa im a obetujeme im všetko.

V dávnych dobách sa modlám prinášali ľudské obete, to však platí aj dnes: pre kariéru sa obetujú deti, a to tak, že sa zanedbávajú alebo sa jednoducho nerodia.“

No i krása si vyžaduje ľudské obete. „Koľko hodín strávime pred zrkadlom! Niektoré osoby, niektoré ženy - koľko utrácajú na líčenie? Aj toto je isté modlárstvo. Nie je zlé nalíčiť sa, ale normálnym spôsobom, a nie preto, aby sa žena stala ,bohyňou´. Krása a sláva si vyžadujú obetovanie seba samých, vlastnej nevinnosti a autentickosti.“

Prelievanie krvi pre zisk
„Modly si vyžadujú krv. Peniaze okrádajú o život; pôžitok vedie k osamelosti. Ekonomické štruktúry obetujú ľudské životy pre vyššie zisky. Pomyslime v tejto chvíli na mnohých ľudí bez práce. Prečo je to tak?

Lebo podnikatelia určitého podniku sa rozhodli prepustiť ľudí, aby zarobili viac peňazí. Takto sa ničia životy, ničia sa rodiny. A najmä mladí sa vrhajú do rúk ničivých modelov, len aby sa zvýšil profit. Koľko mladých si ničí zdravie, ba dokonca život, klaňajúc sa idolu drogy.

Modly zotročujú. Sľubujú šťastie, ale nedávajú ho; a tak zisťujeme, že žijeme pre istú vec či pre istú víziu, vtiahnutí do sebazničujúceho víru, v očakávaní výsledku, ktorý sa nikdy nedostaví,“ zdôraznil pápež František, lebo „skutočný Boh si nepýta život, ale dáva ho.

Skutočný Boh neponúka akúsi projekciu nášho úspechu, ale učí milovať. Skutočný Boh nežiada o deti, ale daruje svojho Syna za nás. Skutočný Boh učí žiť v realite každodennosti, v konkrétnosti, nie s ilúziami o budúcnosti.

Je tu konkrétnosť skutočného Boha oproti ,tekutosti´ modiel“.

Chráňme si to najdrahšie, čo máme
Na záver katechézy Svätý Otec vyzval veriacich: „Pozývam vás, aby ste dnes porozmýšľali: Koľko modiel mám alebo ktorá je moja najobľúbenejšia modla? Odstráň ju a vyhoď ju z okna!

Pretože rozpoznať vlastné modlárstva je začiatkom milosti a dostáva nás na cestu lásky. Veď láska je nezlučiteľná s modlárstvom – ak sa niečo pre nás stane ,absolútnym´ a ,nedotknuteľným´, potom je aj dôležitejším ako manžel, manželka, syn či dcéra alebo ako priateľstvo.

Pripútanosť k predmetu či k idei nás robí slepými na lásku. A tak pre modly a idoly môžeme dokonca zaprieť otca, matku, deti, manželku, manžela, rodinu – teda to najdrahšie, čo máme.“