Trojica je tajomstvo lásky

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v nedeľu 30. mája sa Svätý Otec František stretol s veriacimi pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. V zamyslení pred mariánskou modlitbou sa Svätý Otec sústredil na obsah sviatku Najsvätejšej Trojice.
VN SK 31.05.2021
Trojica je tajomstvo lásky

Pápež vysvetlil, že tajomstvo trojjediného Boha, ktoré nám zjavil Ježiš, „sa prihovára nášmu srdcu“ a je obsiahnuté vo vyjadrení Boh je láska.

„Toto tajomstvo Trojice nám odhalil sám Ježiš. On nám dal poznať tvár Boha ako milosrdného Otca; on sám, pravý človek, sa predstavil ako Boží Syn a Slovo Otca, Spasiteľ, ktorý dáva svoj život za nás; a hovoril o Duchu Svätom, ktorý vychádza z Otca i Syna; o Duchu pravdy, Duchu Parakletovi.

A keď sa Ježiš po zmŕtvychvstaní zjavil apoštolom, poslal ich evanjelizovať všetky národy a krstiť ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Dnešná slávnosť nás teda vedie k zahĺbeniu sa nad týmto obdivuhodným tajomstvom lásky a svetla, z ktorého pochádzame a ku ktorému smeruje naše pozemské putovanie.

Pri ohlasovaní evanjelia a v každej forme kresťanskej misie nemožno obchádzať túto jednotu, na ktorú vyzýva Ježiš, jednotu medzi nami, nasledujúc jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého. Krása evanjelia musí byť žitá a dosvedčovaná svornosťou medzi nami, ktorí sme takí rozdielni!

A trúfam si povedať, že táto jednota je podstatou kresťana; nejde tu o nejaký postoj, o spôsob vyjadrenia, ale o zásadnú vec, lebo je to jednota, ktorá sa rodí z lásky, z milosrdenstva Boha, z ospravodlivenia Ježišom Kristom a z prítomnosti Ducha Svätého v našich srdciach.“