Nie všetky rozdiely je možné prijať

Katolícka cirkev sa už 60 rokov oficiálne zapája do ekumenického hnutia, ale cieľ zostáva stále rovnaký a je určený dekrétom Unitatis redintegratio Druhého vatikánskeho koncilu: úplná a viditeľná jednota všetkých pokrstených.
VN PL 06.06.2020
Nie všetky rozdiely je možné prijať

Ilustračná snímka: ingimage.com

Poukázal na to Andrea Palmieri, podsekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. V piatok 5. júna sme si pripomenuli 60. výročie založenia tohto úradu, ktorý je vo Vatikáne zodpovedný za dialóg s inými denomináciami.

Otec Palmieri pripúšťa, že predmetom ekumenického dialógu je aj forma tejto plnej a viditeľnej jednoty. Ide o to, aby sa zachovala legitímna rozmanitosť, ale zároveň aby sme vedeli odlíšiť to, čo je v rozpore s dedičstvom a náukou našej viery.

„Dialóg neznamená odstraňovanie rozdielov, ale vzájomné prijatie sa v rozmanitosti za predpokladu, že táto rozmanitosť nie je v žiadnom prípade v rozpore s dedičstvom ani s náukou našej viery.

Existujú rozdiely, ktoré je možné prijať, a ostatné sú predmetom reflexie, aby sme pochopili, do akej miery sú neprijateľné,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas podsekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Andrea Palmieri.

Ďalej pokračoval: „Veľkou hrozbou je dnes to, že s tým, kto je iný, sa zaobchádza ako s nepriateľom, aby sa tak mohla definovať vlastná totožnosť. Táto neschopnosť spoznať iného brata, ktorého máme milovať, sťažuje všetkým, vrátane niektorých katolíkov, spoznať to, čo sa už urobilo, a vyjadriť vďaku Bohu za už absolvovanú cestu bratstva.

Z tohto pohľadu nejde iba o teologický problém, ale aj o spôsob, ako v duchovnom zmysle slova plne akceptovať rozmanitosť ako bohatstvo, ako výzvu milovať iného brata. Preto je v ekumenizme duchovný rozmer základom všetkého, čo sa robí.

Nejde o určitý druh ekumenizmu, ale o to, čo ho oživuje, čo tvorí základ celého dialógu, ktorý máme s ostatnými kresťanmi.“