Svätý Otec zriadil laické ministérium katechétu

Svätá Stolica zverejnila motu proprio Antiquum Ministerium, ktorým pápež František ustanovuje službu laického katechétu. „Cieľom je podporiť evanjelizáciu súčasného sveta zdola, v laickom prostredí, bez toho, žeby sme upadli do klerikalizmu,“ zdôrazňuje pápež.
VN CZ 18.05.2021
Svätý Otec zriadil laické ministérium katechétu

Pápež František zriadil laické ministérium katechétu. Ilustračná snímka: profimedia.sk

„Vernosť minulosti a zodpovednosť za prítomnosť sú nevyhnutné podmienky, aby Cirkev mohla plniť svoje poslanie vo svete,“ píše pápež František v motu proprio Antiquum ministerium, podpísanom 10. mája pri príležitosti liturgickej spomienky svätého Jána z Avily.

Dokument, ktorý formálne ustanovuje laickú katechetickú službu, zdôrazňuje, že dnešný svet si vyžaduje uznanie „prítomnosti laických mužov a žien, ktorí sa v sile svojho krstu cítia povolaní spolupracovať na katechetickej službe“.

Korene Cirkvi

Nová služba má pôvod hlboko v koreňoch Cirkvi. V zárodočnej podobe na ňu nájdeme odkazy v Lukášovom evanjeliu, v listoch Korinťanom a Galaťanom. Pápež spomína úlohu katechétov počas dvoch tisícročí kresťanstva, ich cennú podporu pri osobnom prežívaní viery každého človeka a vernosť evanjeliu až po obetu života.

Počnúc Druhým vatikánskym koncilom narastá vedomie dôležitosti práce katechétu pre rozvoj kresťanského spoločenstva. Motu proprio ďalej pripomína, že prvým katechétom vo svojej diecéze je biskup a na druhej strane prvými katechétmi v rodinách zostávajú rodičia.

Pápež však povzbudzuje k oceneniu laikov, ktorí spolupracujú v službe katechézy a vychádzajú v ústrety „mnohým, ktorí čakajú, aby spoznali krásu, dobrotu a pravdu kresťanskej viery“.

Úlohou pastierov zostáva rozpoznať laické služby, ktoré môžu reagovať na zmenu spoločnosti a vnášať kresťanské hodnoty do sociálneho, politického a ekonomického sveta.

Kto je katechéta?

Pápež vysvetľuje, že katechéta je svedok viery, učiteľ, mystagóg, sprievodca a vychovávateľ – a ako taký je povolaný na službu odovzdávania viery od prvého ohlasovania cez prípravu na sviatosti kresťanskej iniciácie až po trvalú formáciu.

To všetko je možné len „prostredníctvom modlitby, štúdia a priamej účasti na živote spoločenstva. Prijatie služby laického katechétu je pečaťou väčšieho misijného záväzku, ktorý je charakteristickým znakom každého pokrsteného,“ čítame v motu proprio Antiquum ministerium.

Pápež František zdôrazňuje, že sa má vykonávať „plne laickým spôsobom, bez toho, žeby sa upadalo do akýchkoľvek prejavov klerikalizácie“.

Ministérium ako služba

Služba laického katechétu má tiež charakter povolania, pretože ide o stálu službu pre miestnu cirkev, ktorá si vyžaduje náležité rozlišovanie zo strany biskupa. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí čoskoro zverejní konkrétny obrad, ktorým budú laickí katechéti poverení touto službou.

„Katechéti majú byť muži a ženy hlbokej viery a ľudskej zrelosti, majú sa aktívne zúčastňovať na živote kresťanského spoločenstva, majú byť pripravení biblicky, teologicky, pastoračne a pedagogicky, majú mať skúsenosti s katechetickou prácou, spolupracovať s kňazmi a diakonmi a majú byť vedení pravou apoštolskou horlivosťou,“ čítame v zozname kvalifikácií pre novovymenovanú službu laického katechétu.

Na záver pápež František povzbudzuje jednotlivé biskupské konferencie, aby vypracovali formačné postupy a kritériá pre túto novú službu v súlade s motu proprio a na základe svojho osobitného práva.