Mária ako Matka všetkých pokolení

Od zrodu prvotnej Cirkvi je Mária jej neodmysliteľnou súčasťou. Celé Loretánske litánie sú hymnom, spevom jej mocného postavenia, príhovoru a požehnania pre Cirkev. Čo ju vynieslo tak vysoko?
Matej Juraj Šulik, OP 13.10.2023
Mária ako Matka všetkých pokolení

Nástenná maľba Panna Mária medzi starozákonnými kráľmi vo Francúzskom kostole v Berne vo Švajčiarsku. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Jedna z čností, ktorú Mária vlastní a počas života rozvíja ako každý z nás, ju vyniesla naozaj veľmi vysoko. Tou čnosťou, bez ktorej sa nedá kráčať za Pánom, je viera. Pri stretnutí s Alžbetou, ktorú Mária prichádza navštíviť, zaznejú prorocké slová.

Alžbeta naplnená milosťou Ducha Svätého spozná, že Mária nosí pod srdcom Ježiša, Spasiteľa, a vyhlási „požehnaná si medzi ženami“ a zakončí prorockými slovami „blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45). Viera je nevyhnutným koreňom svätého života pre každého nasledovníka Krista.

VIERA ABRAHÁMA A MÁRIE

Mnohé starozákonné postavy sú Ježišovými predobrazmi, a tak Ježiš je nový Adam, nový Mojžiš, ktorý vyvádza ľud z otroctva v Egypte, nový Áron, no predovšetkým je nový Izák, ktorý je predobrazom obety.

Sväté písmo však nikdy nespája Abraháma, túto významnú postavu dejín, s Ježišom. Abrahám, muž veľkej viery, uveril v nádeji proti všetkej nádeji, ako hovorí svätý Pavol (Rim 4, 18), a dostal požehnanie.

Ježiš, Boží Syn, vieru ako takú nepotrebuje. On vie, že Boh Otec je, pozná ho a svedčí o ňom. Pri vzkriesení Lazára môžeme počuť „ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal“ (Jn 11, 42).

Koho však môžeme spojiť s Abrahámom v Novom zákone, je Mária. Abrahám je predobrazom Máriinej viery a viery všetkých veriacich, preto ho tradícia nazvala otcom viery. Dve veľké udalosti spájajú Abraháma a Máriu.

BOHU NIČ NIE JE NEMOŽNÉ

Abrahám a Sára aj napriek vysokému veku dostali od Pána, ktorý prichádza k nim v podobe troch mužov, prísľub: „O rok v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať už syna.“ Abrahám uverí napriek vysokému veku a Sárinej neplodnosti.

Sára pochybuje, no Boží mužovia sú neoblomní: „Je azda Pánovi nejaká vec nemožná?“ (Gn 18, 14). Omnoho storočí neskôr sa Mária ocitne v podobnej situácii.

Má sa stať matkou Božieho Syna a pritom zostať pannou, preto sa anjela Gabriela opýta: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Od Božieho posla dostane tú istú odpoveď ako kedysi Abrahám a Sára: „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37). Obaja – Abrahám i Mária – uveria napriek tomu, že to presahuje ľudské možnosti.

Mnohí zakúsili moc viery, a preto aj modlitbou ruženca odporúčajú vstúpiť do Máriinej školy modlitby a viery. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

POSLUŠNOSŤ PÁNOVI

Druhá udalosť sa spája s obetou ich synov. Abrahám má obetovať svojho syna Izáka. Tohto jediného, dlhoočakávaného syna, cez ktorého má byť Abrahám požehnaný nespočítateľným potomstvom, má obetovať na oltári. Abrahám napriek všetkému, čo si nesie vo svojom vnútri, napriek obrovským ľudským otáznikom poslúchne Pána. Jeho viera dosahuje vrchol v dôvere, že sa Boh o všetko postará (Gn 22, 8).

Aj Mária bude musieť obetovať svojho Syna. Ten, ktorý je Synom Najvyššieho a ktorý má kraľovať nad Jakubovým rodom, má byť zrazu umučený a ukrižovaný. Raniero Cantalamessa výstižne hovorí, že tu zhasínajú všetky svetlá a človek vstupuje do skutočnej temnoty viery.

Boh akoby si odporoval v tom, čo hovorí; akoby zabudol na svoje sľuby. Kým pre Abraháma to bola iba skúška, pretože Boh ušetril Izákov život, Mária musela priniesť totálnu obetu svojho Syna. Nie je to len skúška, a preto jej viera je v danej chvíli neporovnateľná.

Mária zostane pri obete svojho Syna do úplného konca. Abrahámov nôž neprenikne Izáka, no ostrie kopije prenikne do srdca Máriinho Syna a neviditeľný Simeonov meč prenikne srdce Ježišovej matky, aby vzišlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Abrahámovi po tejto skúške Pán prisahá, že požehná jeho potomstvo a že z neho vzíde požehnanie pre všetky národy zeme (Gn 22, 15 – 18). Židovská tradícia a aj Nový zákon ho právom neskôr nazvú otcom veriacich. O čo viac môžeme povedať my, že Mária je pre svoju vieru a poslušnosť Matkou všetkých veriacich?

Je Matkou všetkých pokolení, veď jej Syn priniesol obetu za všetkých. Matka Cirkvi, Matka Božej milosti, Matka najčistejšia patria k najnádhernejším zvolaniam putujúcej Cirkvi Matke, ktorá nič neodmietla Bohu, nevzdialila sa od svojho Syna v jeho poslednej hodine a vo veľkej bolesti prijala ľudí za svoje deti.

VZOR PRE VŠETKÝCH

Rozjímanie nad vierou Abraháma a Márie nás privádza k poznaniu, že Pán stojí za rastom nielen ich viery, ale aj našej viery. On nás nestavia v živote pred rôzne skúšky a situácie, ktoré nás presahujú, aby nás zdrvil, ale aby sme rástli.

Tým, že vykročíme ako Abrahám alebo ostaneme pevne stáť ako Mária na svojom mieste, spoznáme, ako koná Boh. Abrahám a Mária nás vedú, pomáhajú nám a učia nás, ako uchopiť vzácnu čnosť viery. Nespočetný zástup svätých kráčal v ich šľapajach.

Či už je to sv. Dominik, Ľudovít Grignion, Bartolomej Longo, don Bosco, Matka Tereza, všetci zakúsili vo svojom živote moc viery, a preto svojím životom, skutkami a modlitbou mariánskeho žaltára – ruženca odporúčajú vstúpiť do Máriinej školy modlitby a viery.

Otázky na zamyslenie

Zažil som vo svojom živote chvíle, keď mi bola viera a mariánska modlitba v čase skúšky posilou? Pomohli mi obstáť alebo prekonať seba samého? Dokážem sa o túto skúsenosť podeliť s inými? Je v mojom okolí niekto, koho by moje svedectvo povzbudilo? Pomáha mi modlitba rozpoznávať Boží plán aj v náročných situáciách a prijať ho?

MODLITBA

Svätá Mária, Panna, chrániaca nás pred nástrahami noci, prosíme ťa, stoj pri nás vo chvíľach, keď na nás dolieha bolesť a do nášho života vtrhávajú skúšky, keď nám v ušiach hvízda vietor beznádeje a nad hlavami sa nám vznášajú olovené mraky problémov.

Chráň nás, keď nás páli chlad rozčarovania alebo okolo nás šuštia ťaživé perute smrti. Osloboď nás od závratu z temnoty. Ty si na Kalvárii zakúsila zatmenie slnka, preto ťa prosíme, vo chvíľach našich menších i väčších kalvárií nad nami rozprestri svoj plášť, aby sa nám, zahaleným do tvojho dychu, stalo znesiteľnejším naše dlhé čakanie na slobodu.

Svojím materinským pohladením zmierni utrpenie chorých, svojou tichou priateľskou prítomnosťou vyplň trpké chvíle osamelých, uhas ohniská nostalgie v srdciach pútnikov a ponúkni im svoje rameno, aby si oň opreli hlavu.

Ochraňuj pred každým zlom našich blízkych, ktorí lopotia v ďalekých krajinách, a hrejivým zábleskom svojich očí uteš tých, čo stratili dôveru v život. Zopakuj aj dnes svoj Magnifikat a všetkým utláčaným na tejto zemi ohlás, že vyšľahne oheň spravodlivosti.

Nenechávaj nás bezradných uprostred noci osamelo skladať verše našich obáv. Ak vo chvíľach našej temnoty pristúpiš k nám a pošepneš nám, že aj ty, Panna Adventu, očakávaš svetlo, vysušíš pramene sĺz, ktoré vytryskli na našich tvárach, potom spoločne prebudíme úsvit. Nech sa stane. Amen.
Z KNIHY LUCA CRIPPA: 365 DNÍ S MÁRIOU. VYDAVATEĽSTVO ZACHEJ, 2022.