Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe

Vezmime si aj my Máriu k sebe domov. Nechajme sa ňou objať tak, ako matky objímajú a chránia svoje deti. Dovoľme jej, nech nám na tvári vyčarí detský úsmev.
Jozef Haluza 03.11.2023
Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe

Do tejto ťažko skúšanej doby, ktorá akoby zabudla na Boha, prichádza Mária a pomáha nájsť svojim deťom pravdu. Na snímke stojí dieťa v kaplnke Máriinho domčeka v tureckom meste Selçuk. Ilustračná snímka: profimedia.sk

Krátko predtým než Ježiš zomrel, požiadal svojho verného apoštola Jána, aby sa o jeho matku postaral: „Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 27).

MALÝ DOMČEK NA KOPCI

Turecké mesto Selçuk sa nachádza neďaleko historického Efezu, kde po Ježišovom ukrižovaní mali apoštol Ján a Mária žiť. Malý domček na kopci bol objavený až v 19. storočí, a to vďaka zjaveniam a mystickým zážitkom blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej (1774 – 1824).

Zmienka o Máriinom dome vyvolala veľkú pozornosť. Niekedy okolo roku 1880 zaujala aj francúzskeho kňaza Juliena Gouyeta, ktorý sa rozhodol toto miesto hľadať. Ruiny po malom domčeku našiel rýchlo.

Až prekvapivo veľa vecí sa zhodovalo s tým, čo mystička opísala. Toto miesto navštívil aj pápež Pavol VI., Ján Pavol II. i Benedikt XVI. Dnes je domček kaplnkou s jednoduchým zariadením a oltárom. Do malej kaplnky vedú hlavné dvere a vychádza sa bočnými.

V MATERINSKOM OBJATÍ

Pre pokoj tohto miesta sa sem Mária utiahla do samoty. Keď som pred niekoľkými rokmi i ja vstúpil do tohto malého domčeka, prvé, čo som v atmosfére hlbokého pokoja pocítil, bolo akoby hlboké materinské objatie Márie.

Na tvárach tých, čo vychádzali von, bolo vidieť jemný úsmev, hoci dovnútra vchádzali s veľmi vážnym výrazom. Ježiš nám cez apoštola Jána dáva svoju Matku za našu.

Chce, aby sme ako on prijali Máriu do svojho domova. Nechajme sa objať Máriou tak, ako matky objímajú a chránia svoje deti. Dovoľme jej, nech na našej tvári vyčarí detský úsmev.

MOC PORAZIŤ SATANA

Každá matka miluje a chráni svoje deti pred pôsobením zla. Zvlášť to platí o Márii. O jej úlohe ženy, ktorá odporuje ľstivému hadovi a pekelnému drakovi. Správu o tom podáva Kniha Genezis a Jánova Apokalypsa, prvá a posledná kniha Svätého písma.

„Tu povedal Pán, Boh, hadovi: (...) Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3, 14 – 15). „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem“ (Zjv 12, 1 – 4a).

Márii dal Boh moc poraziť satana. V roku 1858 sa predstavila sv. Bernadete Soubirousovej ako Nepoškvrnené počatie. Je to titul, ktorý vyjadruje nepriateľstvo medzi ženou odetou slnkom, bez akéhokoľvek tieňa hriechu, a pekelným drakom.

Mária nás chce ochrániť pred každým pôsobením satana. Varuje nás pred jeho taktikou a nazýva ho silným nepriateľom. Nesmieme podceňovať jeho útoky, zvlášť v dnešnej dobe! Mária nás vyzýva, aby sme sa bránili, a dáva nám aj „zbrane“, ktorými ho môžeme poraziť.

PÄŤ KAMEŇOV V KAPSE

Do tejto ťažko skúšanej doby, ktorá akoby zabudla na Boha, prichádza Mária v mariánskych zjaveniach v Lurdoch, vo Fatime, v La Salette, Akite, Kibeho či Medžugorí. Boh prostredníctvom jej materinskej lásky a prítomnosti pomáha svojim deťom nájsť pravdu a vyviaznuť tak z osídiel satana.

Páter Jozo Zovko, ktorý bol správcom farnosti sv. Jakuba v Medžugorí, zvykol hovoriť v katechézach pre pútnikov o „piatich kameňoch“.

Narážal na biblickú zmienku o piatich kameňoch, ktoré nazbieral Dávid, keď išiel do boja proti Goliášovi: „... z potoka si vybral päť hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec“ (1 Sam 17, 40).

Týchto päť kameňov môže predstavovať päť „zbraní“, ako poraziť satana: 1. modlitba, 2. sviatosť zmierenia, 3. Eucharistia, 4. čítanie Božieho slova a 5. pôst.

MODLITBA SRDCA KONÁ ZÁZRAKY

Modlitba je silným základným prostriedkom proti satanovi. Nemôže byť iba povinnosťou, pocitom nutnosti, ale predovšetkým má byť preniknutá láskou v srdci. Boh musí byť prvou osobou v mojom živote. Milovaným priateľom, ktorému môžem hovoriť o všetkom.

Veď ak máme niečo zaujímavé, dokážeme o tom rozprávať s priateľom celé hodiny. Ak na to v dnešnej dobe „nemáme čas“, problém nie je v nedostatku času, ale v nevyzretom vzťahu k Bohu.

Silný účinok modlitby spočíva v srdci, ktoré miluje Boha. Je to modlitba srdca, ktorá koná zázraky, ak vychádza z čistého milujúceho srdca a je úprimná.

Cez takúto modlitbu Boh uzdravuje zranené vzťahy a nevyliečiteľné choroby, ochraňuje pred živelnými katastrofami a zastavuje vojny, ovplyvňuje naše životy i chod celej spoločnosti... Citové zranenia sú ideálnou živnou pôdou pre satana, preto potrebujeme mať uzdravené srdce.

Trauma v srdci sa prejavuje v našom správaní. Sme tvrdí, arogantní, necitliví, uzavretí, nahnevaní, chýba nám empatia a súcit. Potrebujeme modlitbu za vnútorné uzdravenie, v ktorej naše zranené emócie uzdravuje Ježišova láska. Aby sme ňou mohli byť uzdravení, potrebujeme odpúšťať v Ježišovom mene.

Nepoškvrnené počatie (Immacolata Concezione) je olejomaľba talianskeho maliara Giovanni Battistu Tiepola z roku 1767. Originál diela sa nachádza v Museo del Prado. Snímka: wikimedia commons/voľné dielo

MODLITBA CHVÁL OSLAVUJE BOHA

Katechizmus Katolíckej cirkvi venuje celú štvrtú časť kresťanskej modlitbe. Medziiným hovorí aj o modlitbe chvál: „Chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samotného, oslavuje ho preto, že ON JE, ešte viac než za to, čo koná. Chvála je účasťou na blaženosti čistých sŕdc, ktoré milujú Boha...“ (KKC 2639).

Sväté písmo hovorí o chvále Boha asi tritisíckrát. Starý zákon je celý preniknutý modlitbami chvál. Chválospev na oslavu živého Boha prenikal celé srdce starozákonného človeka. Chvála Boha vytryskuje zo srdca človeka. Mnoho takýchto výziev na Božiu chválu nachádzame v Žalmoch.

Ak máme problém s modlitbou chvál, začnime si čítať Žalmy, ktoré sú základom aj pre modlitbu Cirkvi (liturgia hodín). Modlitba chvál pôsobí ako útočná „zbraň“ proti nepriateľom a mocnostiam zla.

Izraeliti ako Boží ľud putujúci do zasľúbenej zeme nikdy nemuseli použiť vojenskú zbraň. Víťazstvo im zabezpečovala chvála, ktorú vyspievali Bohu. Chvála pripravuje pôdu na večnú chválu, eschatologickú oslavu Boha.

MODLITBA RUŽENCA ZACHRAŇUJE SVET

Vo Fatime sa Mária zjavila ako Kráľovná ruženca. Pozýva nás na túto modlitbu, v ktorej vidí záchranu pre svet. Sama sa často zjavuje s ružencom v rukách. Keď sa modlíme ruženec, ona sa modlí s nami. Vyslovujúc slová Zdravas’, Mária, hovoríme Bohu áno, spolu s Máriou opakujeme jej fiat.

Každý Zdravas je odmietnutím satana, ktorý túto modlitbu nenávidí. To je skúsenosť mnohých exorcistov. Svätý Ján Pavol II. dal ružencu moc súkromného exorcizmu. Aj ruženec je duchovná útočná „zbraň“.

Svätému Dominikovi Mária povedala: „Jedným z najhlavnejších účinkov posvätného ruženca je vyslobodenie duší z očistca.“ Blahoslavený Alan dodáva: „Okrem svätej omše nič tak nepomáha dušiam v očistci, ako práve modlitba ruženca. Skrze túto modlitbu je denne vyslobodených mnoho duší, ktoré by inak museli trpieť ešte veľa rokov.“

V mesiaci november zvlášť teda pamätajme na duše v očistci. Slovami svätého Alfonza z Liguori: „Ak chceme dušiam v očistci účinne pomôcť, musíme ich vždy v modlitbách odporúčať najblahoslavenejšej Panne Márii a obetovať za ne predovšetkým ružence, lebo táto modlitba ich veľmi poteší.“

Na zamyslenie

Uctievam si Máriu ako svoju Matku? Modlím sa k nej ruženec či iné modlitby? Aké miesto má modlitba v mojom živote? Je pre mňa účinným prostriedkom v boji proti zlu? Myslím v modlitbách aj na duše v očistci?

MODLITBA

Panna Mária, moja najdrahšia Matka, daj mi svoje srdce, ktoré je také krásne, také čisté, také nepoškvrnené a plné lásky a pokory. Tak budem môcť prijať Ježiša ako ty a budem sa ponáhľať dať ho druhým.

SV. MATKA TEREZA