Tridsať rokov služobnica po boku Pána

Pre moreplavcov boli orientačným bodom na cestách hviezdy. Pre nás by tou hviezdou mala byť Mária. Nie nadarmo ju totiž pútnici nazývajú Hviezda morská.
Matej Juraj Šulik, OP 27.10.2023
Tridsať rokov služobnica po boku Pána

Detail mozaiky Matky Cirkvi na kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne. Sv. Ján Pavol II. ju dal nainštalovať v decembri 1981 z vďačnosti za záchranu po tom, čo bol naňho 13. mája spáchaný atentát. Snímka: commons.wikimedia.org

Jednou z dôležitých životných schopností je vedieť si zorganizovať čas. Inými slovami, komu, čomu a koľko pozornosti venovať počas dňa a vôbec v živote.

Fulton John Sheen pri úvahách nad Ježišom a Máriou povedal: „Náš Pán strávil tri hodiny vykupovaním, tri roky vyučovaním a tridsať rokov poslušnosťou svojim rodičom.“

Apoštoli dostali milosť tri roky počúvať Ježišovo vyučovanie. Mnoho ľudí v Ježišovej dobe počulo jeho slovo možno iba raz, no semienko Božej múdrosti im prinieslo večnosť.

RUKA V RUKE

Koľko požehnania a múdrosti dostane človek, keď len letmo zachytí vtelenú Múdrosť. Koľko múdrosti a inšpirácie musela teda načerpať Mária z komunikácie s Ježišom v Nazarete!

Ak jednoduchý dotyk okraja rúcha dokázal uzdraviť ženu trpiacu na krvotok, sotva si dokážeme predstaviť, čo muselo s ľudskou mysľou urobiť tridsať rokov života s Božím Slovom.

Ježiš sa dal viesť Duchom Svätým, teda sa jednou rukou držal Boha Otca a druhou viedol Máriu tou istou cestou múdrosti a poznania, aby plnili Božiu vôľu (Jn 4, 34). Pápež Pavol VI. sa výstižne vyjadril, že jej zmýšľanie bolo odbleskom Božej múdrosti v nej.

ČAS BLÍZKOSTI

Z ústnej tradície a apokryfných evanjelií vieme, že Mária bola vychovávaná v Jeruzalemskom chráme. V centre judaizmu dostáva náboženské vzdelanie. Potom odchádza do Nazareta ako Jozefova manželka a Ježiš s nimi prežije väčšinu času života.

Práve tam, po boku svojho Syna, Máriina duchovná krása a múdrosť narastú ešte viac. Všetky Synove slová si uchováva v srdci a premýšľa o nich (Lk 2, 19). Mária ako nová Eva je svojmu Synovi, novému Adamovi, oporou a útechou. Tak ako Adam v Edene prežíval radosť z Evy, tak Ježiš prežíval radosť pri Márii.

Vďaka blízkosti, poznaniu a múdrosti vedela prežívať s Ježišom každú radosť i bôľ. Simeonovo proroctvo v chráme nám to naznačuje. Mária dala väčšinu času svojho života Synovi a bolo to pre ňu požehnaním. Rovnako môžeme povedať, že sám Pán venoval služobnici Pána čas – tridsať rokov.

Tento čas zapálil Máriino srdce neporovnateľne viac ako chvíľa emauzských učeníkov strávená s Kristom na ceste z Jeruzalema.

„Emauzské horiace srdcia“ sa vrátili do Jeruzalema v noci a ohlásili pravdu, ktorá sa nedala spútať. Aj my sa dnes pýtame: môže svet spútať Máriu a vznešenú Pravdu, ktorá zapaľovala jej srdce počas pozemského života? Môže svet zabrániť, aby svoju múdrosť a poznanie naďalej odovzdávala svojim deťom?

ZÁUJEM O CIRKEV

Cirkev je mystické telo Krista. A ako také bude stále kopírovať vzťah v Nazarete. Môžu nám to mnohí zazlievať, vyjadriť svoju nespokojnosť, ale neobstojí to.

Poklad múdrosti a lásky, ktorý sa Mária učila uchovávať vo svojom srdci a premýšľala o ňom, je ako prúd rieky, ktorá sa vylieva do sŕdc jej detí už dvetisíc rokov a nebude sa dať zastaviť.

Máriina blízkosť pri apoštoloch a uprostred prvotnej Cirkvi po nanebovstúpení Pána a potom jej prítomnosť v Cirkvi v dnešnej dobe sú neustálou realizáciou jej vzťahu k nám. Jej skúsenosť, múdrosť srdca a neutíchajúci záujem o Cirkev jej Syna vidno v nespočetných súkromných zjaveniach po celom svete.

Niektoré z nich, ako Lurdy, Fatima, Guadalupe, sú uznané Cirkvou. Oslovenia Matka dobrej rady, Panna najmúdrejšia, Sídlo múdrosti sú zase skúsenosťou putujúcej Cirkvi, ktorá si uvedomuje dôležitú úlohu – pomoc Márie na našej ceste do večnosti.

ZÁRUKA ZÁCHRANY

Vedieť dať čas Márii, vedieť sa cez modlitbu ruženca započúvať do jej slov, je požehnaný čas a nemôže byť stratený. Jej slová zachytené v evanjeliu „urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5) nie sú aktuálne len pre služobníkov na svadbe.

Ak si uvedomujeme jej autoritu, ktorá vychádza z jej múdrosti, privedie nás k odpovedi, ktorú napísal Pavol VI. v exhortácii Marialis cultus. Jej vplyv nás vedie k tomu, aby sme žili podľa prikázaní vtelenej Múdrosti.

Mária vo Fatime povedala deťom: „... treba denne pokračovať v modlitbe ruženca. Ak bude splnená táto prosba, vojna sa skončí a vojaci sa čoskoro vrátia domov. Ľudia nech sa polepšia a vyprosujú odpustenie pre hriešnikov.“

Obsahovo žiadna vysoká reč, veď rozpráva s deťmi. Nedá sa tu však poprieť jej autorita. Učiteľ Cirkvi svätý Efrém Sýrsky (†373) nám pripomína, že toho, ktorý sídli na cherubínoch, nesú ruky ženy. Toho, ktorého neobsiahne celý svet, drží v náruči Mária.

Ten, ktorého trón stojí na veky vekov, sedí na kolenách Panny. Pán sa nebránil zveriť do Máriiných rúk. A prostredníctvom ruženca zveruje do jej rúk aj nás.

Ona je tá, ktorej vzdávajú úctu nebeskí anjeli, cherubíni, a na jej slovo prinášajú poriadok a pokoj na svet. Volať k nej s čistým srdcom a prosiť za hriešnikov je zárukou záchrany.

HVIEZDA PÚTNIKOV

Máriine slová sú v ľudských dejinách naozaj smerovníkom na cestách. V minulosti boli takými orientačnými bodmi, zvlášť pre moreplavcov, hviezdy. A Mária je tá nádherná a vznešená stella maris – hviezda morská. Jej žiara sprevádza všetkých pútnikov na ceste života.

Svätý Bernard povzbudzoval každého: Respice stellam, voca Mariam. Pozeraj na hviezdu a vzývaj Máriu. Začiatok obnovy mi pomáhal uvedomiť si, aký som vzácny a dôležitý v Božích očiach. Záver obnovy obracia pozornosť na osobu oproti mne.

Na zamyslenie

Uvedomujem si, aká vzácna a dôležitá je pre mňa osoba (rodina) v mojej blízkosti? Panna Mária a svätí sú veľkým vzorom pre život. Kto je vzorom pre mňa?

Naša viera je z ohlasovania, samotná Mária bola prvá poslucháčka svojho Syna. Viem si nájsť v priebehu dňa čas na modlitbu, čítanie Svätého písma a rásť v múdrosti, aby som tiež mohol byť ohlasovateľom viery?

MODLITBA

Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám svojím mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania.

Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie, varovali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili čoraz viac napredovať v pravej čnosti.

Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás čoraz hodnejšími večnej koruny, aby sme raz s tebou, Nepoškvrnená Panna, trojjediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen. SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA, VERBISTI.SK