Zmŕtvychvstalý Kristus nám dôveruje

Oslávený Ježiš Kristus sa nezjavil všetkým. Nechcel ani senzáciu, ani nahnať strach. Priniesol pokoj a dôveru v tých, ktorých si vyvolil, aby túto zvesť šírili ďalej na celom svete. Boh dáva zmysel všetkým dňom nášho života, našej námahe, úsiliu, bolesti i trápeniu.
Bernard Bober 06.04.2023
Zmŕtvychvstalý Kristus nám dôveruje

Ladislav Záborský: Vzkriesený Kristus I. Snímka: archív rodiny Záborskej

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

Raz mi napadla myšlienka s otázkou, prečo sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní neukázal všetkým, ale iba malému počtu ľudí, iba svojim učeníkom (porov. Sk 10, 34 – 43).

Veď by bolo oveľa jednoduchšie, keby všetci na vlastné oči uvideli a spoznali, že Kristus je Boží Syn a že je živý.

Aj jeho radostnú zvesť by bolo oveľa ľahšie rozšíriť do celého sveta.

BOH ZMÝŠĽA INAK AKO MY

No čím som starší, tým viac si uvedomujem, že naše myšlienky nie sú Božími myšlienkami a že jeho plány sú iné ako tie naše.

My by sme chceli urobiť všetko naraz a hneď, všetkých zjednotiť, aby nikto nepochyboval a aby nám nikto neprotirečil.

Vychádzajúc z tejto úvahy, chcem vyzdvihnúť múdru odpoveď svätého Augustína. Povedal, že Ježiš sa po zmŕtvychvstaní nezjavil všetkým ľuďom preto, lebo nechcel zbytočne provokovať svojich vrahov a nepriateľov.

Pre neho bolo totiž v tej chvíli dôležitejšie naučiť svojich učeníkov pokore než polemizovať a „vypravdovať“ sa so svojimi nepriateľmi (Kázne 284, 6).

ČLOVEK POCHYBOVAČNÝ

Naozaj, kto nechce – ako na inom mieste hovorí Sväté písmo –, neuverí, ani keby niekto z mŕtvych vstal (porov. Lk 16, 31).

Vždy sa nájdu takí, ktorí budú pochybovať. Pochybovali vtedy, pochybujú aj dnes a neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Také je slobodné ľudské rozhodnutie. Nedá sa ovplyvniť ani nátlakom, ani zastrašovaním.

Práve preto sa Ježiš neukázal živý pred svojimi nepriateľmi, nedonútil ich kľaknúť si na kolená a klaňať sa mu. Zvolil si inú cestu.

BOH POČÍTA S KAŽDÝM Z NÁS

Ježiš nás naučil ceste pokory a dal nám najavo, že počíta so všetkými.

Teda aj s tými, ktorí sú voči nemu ešte stále nepriateľskí, a aj s tými, ktorí v neho nechcú uveriť alebo sú pomýlení. Netlačí na nich ani ich preventívne nezastrašuje, ani sa im nevyhráža.

Paradoxne, práve na nás, ktorí sme mu uverili, a prostredníctvom nášho svedectva chce ukázať celému svetu, že počíta s každým, kto sa k nemu obráti, a počíta aj s tými, ktorí sú slabí a hriešni, teda s nami všetkými bez výnimky!

My, hoci sme slabí, máme byť jeho svedkami. Takú dôveru do nás vložil!

Na tejto dôvere, slobode a pokore postavil celú svoju misiu v tomto svete. Tajomstvo kresťanskej viery vložil do osobného stretnutia s každým jedným z nás.

SO SRDCOM PLNÝM VIERY

Veriť mu znamená priebežne a pravidelne s ním udržiavať kontakt v modlitbe i každú nedeľu, pri každej svätej omši.

Veriť mu znamená konať skutky lásky, lebo ak chceme skutočne milovať Boha, musíme sa nadchnúť pre človeka.

Viera v živého Krista nás aj v poslednom náročnom období pobádala slúžiť počas pandémie našim chorým, byť im nablízku.

A neskôr nás tá istá viera pozývala pomáhať tým, ktorí v strachu o svoj život opustili svoje domovy pre vojnový konflikt na Ukrajine. Aj teraz, po ničivom zemetrasení v Turecku a Sýrii vychádzame so srdcom plným viery, že Boh sa cez nás a našu pomoc môže dotknúť najzraniteľnejších a dvihnúť ich zo zeme.

JEŽIŠ NEPRESVIEDČA NASILU

Drahí bratia a sestry!

Zlo a hriech zostávajú i naďalej súčasťou nášho sveta a života. Pán nás nezbavil nášho kríža.

Ale prišiel, aby ho svojou vlastnou prítomnosťou naplnil a aby ho svojím víťazstvom nad smrťou premenil.

Toto je veľkonočné tajomstvo, ktoré je príčinou radosti veriacich ľudí. Boh napĺňa náš život, a hoci je často ťažký a ubolený, Boh ho premieňa, dáva mu zmysel a nádej, nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepší, konečne oslobodení od zla.

Áno, živý Ježiš sa vo svojom oslávenom tele neukázal a ani neukáže všetkým, aby nikoho nasilu nepresviedčal a aby na nikoho netlačil.

Jeho tvár ako ikona Božej vášnivej lásky sa však zjavuje cez jeho učeníkov, teda aj cez nás a cez naše svedectvo, keď sa vieme nadchnúť pre každého človeka, predovšetkým pre toho, kto trpí, nadchnúť sa pre službu, aby si Cirkev, prv než bude mať čo povedať, zachovala srdce, ktoré pulzuje láskou.

Buďme si istí, že takéto svedectvo o živom Ježišovi nadchne aj ďalších, ktorí možno spočiatku pochybovali, no oslovení láskou jeho verných učeníkov sa s ním tiež budú chcieť osobne stretnúť a uveriť v neho.

Vyprosujem vám všetkým požehnanú Veľkú noc.