Ocenili ďalšie osobnosti kresťanskej kultúry

„Ďakujem za každého jedného z vás. Prosme, aby sme mali na zreteli príklad našich vierozvestcov, aby sme čerpali z našich kresťanských koreňov a aby sa to prejavovalo v živote a činnosti každého z nás,“ odkázal  v svojej homílii laureátom Ceny Fra Angelica biskup František Rábek. 
26.02.2019
Ocenili ďalšie osobnosti kresťanskej kultúry

Takmer kompletná zostava tohtoročných laureátov Ceny Fra Angelica s biskupom Františkom Rábekom (v strede)

Devätnásty február, osemnásť hodín. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v hlavnom meste je naplnená do posledného miesta. Slávnostné oblečenie hostí podčiarkuje výnimočnú atmosféru priestoru aj večera. 

Vpredu, čelom k divákom, už sedí väčšina víťazov Ceny Fra Angelica. Chýba len biskup Viliam Judák (pre pracovné povinnosti sa nemohol dostaviť osobne) a členovia Františkánskej schóly Bratislava (na čele s éterickou zbormajsterkou Sylviou Urdovou), ktorí budú hudobne sprevádzať večerom, a preto sa zdržiavajú v zákulisí. Medzi laureátmi v oblekoch sa tak skvie jediná žena, jazykovedkyňa Mária Pisárčiková. 

V inom zmysle sa medzi ocenenými (zväčša vo vyššom veku) vynímajú Pavol Kadlečík a Martin Šenc, zastupujúci najmladšiu generáciu súčasnej kultúrnej scény.

„Cítime sa poctení a máme radosť, že ocenili aj takých mladých tvorcov, ako sme my. Berieme to ako záväzok do budúcnosti,“ vyjadril sa pre Katolícke noviny za oboch Martin Šenc. „Bol to trochu zvláštny pocit sedieť medzi takými elitami, na druhej strane sme si hovorili, že ak sa niekto rozhodol náš film oceniť, tak tam sedíme právom.“ 

Dvanásť cien odovzdaných
Nad podujatím aj tento rok prevzala záštitu Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru na čele s biskupom Františkom Rábekom. Práve z jeho rúk si ocenení postupne preberajú pamätné medaily a diplomy.

Každý z víťazov je pred aktom odovzdávania ceny predstavený v podobe verbalizovaného laudácia a fotografickej prezentácie. 

Pri každom mene zaznieva búrlivý potlesk. Zídení hostia (osobnosti spoločenského a duchovného života, rodiny ocenených či jednoducho záujemcovia o slovenské kultúrne dianie) akoby sa tešili z každého zástupcu kresťanskej kultúry u nás, ktorého dielo sa dnešný večer predstavuje a oceňuje. 

Liturgiu hudobne sprevádzala ocenená Františkánska schóla Bratislava. 

Pásma slov oživujú hudobné vstupy terchovských ľudových muzikantov a oceneného inštrumentálno-vokálneho telesa - Františkánskej schóly Bratislava. Zbor zložený z bratov františkánov a profesionálnych hudobníkov predtým sprevádzal svojím umením aj svätú omšu, ktorou sa začal slávnostný večer. 

„Pôsobíme už desať rokov, venujeme sa liturgickej aj koncertnej činnosti.  Veľmi si ocenenie vážime a tešíme sa,“ zhodnotila pre Katolícke noviny vedúca zboru Sylvia Urdová.

Osviežujúca rôznorodosť

Záujemcov o slovenskú kultúru akiste teší rôznorodosť jej podôb. Pekným dôkazom môžu byť práve ocenené osobnosti. 

Napríklad Blažej Belák, ktorý celý život pôsobil v oblasti výskumu knižnej kultúry, bibliografie či redaktorstva. Tiež je známy ako básnik, glosátor či prekladateľ. Zredigoval okolo 200 titulov náboženskej literatúry. 

Pavol Kadlečík a Martin Šenc zaujali dokumentom Niečo naviac o reálnej slovenskej rodine, ktorá vychováva dieťa s Downovým syndrómom.   

Viliama Judáka verejnosť reflektuje ako autora mnohých kníh prezentujúcich a približujúcich kresťanské hodnoty. 

Milan Opálka patrí medzi výrazné osobnosti sklárskych výtvarníkov. Na konte má mnoho diel aj výstav vo viacerých krajinách Európy. Realizuje sa aj ako sochár. 

Peter Krupa; „maliar spišských meditácií“ či „pútnik spišského Jeruzalema“. Aj tak počas večera charakterizovali umelca, ktorý sa okrem maliarstva venuje i grafike, keramike či rezbárstvu.  

Juraj Krajčo ocenenie získal vďaka reštaurátorským prácam. Na (najmä) západnom Slovensku pomohol k obnove mnohých sakrálnych pamiatok. Venuje sa aj voľnej tvorbe, ktorá „hľadá odpovede, alebo skôr otázky“. 

Medzi ocenenými bol aj Marek Trizuljak. 

Marek Trizuljak je synom výtvarníkov Alexandra a Evy Trizuljakovej (v minulosti tiež laureátka Ceny Fra Angelica). V portfóliu má diela z oblasti maliarskej, sochárskej a sklárskej tvorby, tiež sa venuje výtvarnej fotografii. 

Pavol Tužinský sa ako dirigent dlhodobo usiluje pôsobiť v oblasti prezentácie sakrálnej tvorby. 

Františkánska schóla Bratislava hudobne interpretuje najmä františkánskych slovenských autorov z 18. storočia. 

Ľubomír Viliam Prikryl nie je len geomorfológom, ale podieľal sa aj na vedení farského spevokolu, preklade diel Jána Pavla II., písaniu vlastných kníh či medailónov slovenských kňazov pre Slovenský rozhlas. Tiež založil recitačnú súťaž A Slovo bolo u Boha.

Mária Pisárčiková je jednou zo zakladateľov slovenskej akademickej lexikografie a pod jej vedením vznikol aj Synonymický slovník slovenčiny. 
S tvorbou Jozefa Lenharta sa dá stretnúť v podobe rozhlasových relácií, umenovedných štúdií, divadelných hier či zreštaurovaných diel. 

Snímky: Erika Litváková 

Ďalšie fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Na Božiu slávu a pre dobro ľudí
Slávnostný večer sa niesol tak trochu v duchu 1150. výročia úmrtia svätého Cyrila, ktoré sme si pripomenuli štrnásteho februára.

Práve Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda spomínal v slávnostnej homílii biskup František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Predpokladom kultúry je totiž podľa jeho slov písmo a to pre našich predkov vytvoril práve Konštantín. Napísal aj báseň Proglas, prvé naše literárne dielo vôbec.

Biskup tiež upozornil na previazanosť slovenskej kultúry s náboženstvom: „Liturgia sa nazýva aj Boží kult. Práve od slova kult je odvodené slovo kultúra. Kult, ktorý sa vzdáva Bohu, je najvyšším prejavom kultúry a kultúrnosti aj prejavom skultúrňovania celého života.“

Podľa neho je to výzva, aby práve Božie slovo, slávenie liturgie a život Cirkvi stvárňovali náš život a kultúru. „To neznamená, že všetka tvorba musí byť na tému náboženstvo. Všetka tvorivosť by však mala byť v spojení s Bohom a dobrom človeka,“ vysvetlil František Rábek.  

Laureátom adresoval aj tieto slová: „Chceme sa modliť za vás aj za všetkých ostatných, ktorí dostávajú dary Ducha, aby ich každý rozvíjal a chcel rozvíjať tak, aby to bolo na Božiu slávu, pre dobro ľudí a aby sa kresťanská kultúra na Slovensku zveľaďovala.“ 


Laureáti Ceny Fra Angelica 2019

Slovesné umenie:
1. Blažej Belák 
2. Pavol Kadlečík a Martin Šenc (spoločné ocenenie)
3. Viliam Judák 

Výtvarné umenie:
1. Milan Opálka 
2. Peter Krupa 
3. Juraj Krajčo 
4. Marek Trizuljak 

Hudobné umenie:
1. Pavol Tužinský
2. Františkánska schóla Bratislava (na čele s organistkou a zbormajsterkou Sylviou Urdovou) 

Za prínos do kresť. kultúry:
1. Ľubomír Viliam Prikryl
2. Mária Pisárčiková
3. Jozef Lenhart