Pútnik svätovojtešský 2023

Neodmysliteľnou súčasťou jesenného čítania členov Spolku svätého Vojtecha je už tradične Pútnik svätovojtešský. V týchto dňoch ho členovia nachádzajú vo svojich poštových schránkach, u vedúceho miestnej skupiny alebo v predajniach Spolku.
Peter Tollarovič 29.09.2022
Pútnik svätovojtešský 2023

Už 151. ročník Pútnika svätovojtešského zaujme obálkou, na ktorej je ilustrácia svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre s ružami. Jej jubileum – 150. výročie narodenia – si Pútnik pripomína prostredníctvom viacerých článkov.

Autorkou obálky a ilustrácií je Táňa Svatošová-Cipárová, dcéra vlani zomrelého Miroslava Cipára. Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha, v úvodnom slove upozorňuje, že tohtoročný Pútnik reflektuje aj smutné výročia, napríklad zrušenie členskej základne Spolku v roku 1953.

Osvedčená autorská dvojica Daniel Dian a Marian Veselý aj tento rok pripravila čitateľom prehľad najvýznamnejších výročí v roku 2023.

POÉZIA SVÄTICE S RUŽAMI

Sestra Veronika Katarína Barátová napísala v článku Hľadieť na život z perspektívy neba úvahu o skutočnom posolstve svätej Terézie. Matúš Marcinčin, autor monografie o básnikovi Karolovi Strmeňovi, sa tentoraz zaoberá básnickou tvorbou svätej Terézie.

Tak ako Terézia z Avily alebo Ján z Kríža, aj ona patrí medzi svätcov venujúcich sa poézii. Jej básnické dielo i divadelné hry sú dostupné v treťom zväzku jej súborného diela, ktoré v slovenčine vyšlo v roku 2006 pod názvom Môj spev lásky.

V Pútniku tiež nachádzame jej báseň Otrhaná ruža v preklade Pavla Gašparoviča Hlbinu a Mariána Šidlíka ako ukážku z jej bohatej básnickej tvorby. Zostavovateľka publikácie Monika Zumríková Kekeliaková je zároveň autorkou štúdie Obraz svätice s ružami v slovenskej poézii.

PESTRÝ OBSAH

Knihovníčka Spolku Mária Zacharová reflektuje rušenie členskej základne spred sedemdesiatich rokov, keď štát rozpustil 220-tisíc členov. Riadna obnova členstva nastala až po roku 1989. V súčasnosti má Spolok približne 75-tisíc členov.

František Skovajsa, autor monografie o Jánovi Pöstényim, pripravil pre najnovší Pútnik článok Sto rokov od prvej výpravy SSV do Ameriky. Tému histórie dopĺňa tiež článok Romana Geršiho o biskupovi Jánovi Pásztorovi.

Pestrý a požehnaný rehoľný život na Slovensku už sto rokov obohacuje rehoľa verbistov, o čom píše verbista Tomáš Gerboc, SVD.

Deväťdesiate výročie takzvaných Pribinových slávností v Nitre mapuje nitriansky biskup Viliam Judák. Táto udalosť mala v tom čase nielen náboženský, ale aj spoločenský a politický význam.

PÔVODNÁ POÉZIA A PRÓZA

Krásnu literatúru v Pútniku zastupuje aj báseň Henryho Wadswortha Longfellowa Svätá Filoména, ktorú do slovenčiny preložila Jana Kantorová-Báliková. Táto poetka a prekladateľka spolupracuje s redakciou Pútnika pravidelne.

Báseň ukrajinskej poetky Lesie Ukrajinky zasa do slovenčiny prebásnil Július Kokavec. Pôvodnú slovenskú tvorbu zastupuje poetka Veronika Dianišková a básnik skupiny osamelých bežcov Peter Repka. Pôvodnú prózu ponúka poviedka Michaely Macejkovej Preludy a prelúdiá.

JUBILEÁ A MEDZNÍKY

Ďalšie dva texty sú o krvi. Možno to znie na prvý pohľad zvláštne, no prvý z nich je venovaný 150. výročiu narodenia Jana Janského, jeho autorkou je lekárka Monika Drakulová; v druhom príspevku kňaz Blažej Štrba píše o krvi vo Svätom písme z pohľadu Starého i Nového zákona.

Pútnik nemôže obísť ani významný medzník v dejinách Slovákov – tridsať rokov Slovenskej republiky. Autorom zamyslenia nad touto etapou Slovenska je známy historik Róbert Letz. Poetka Mila Haugová tentoraz neuverejňuje básne, ale úvahu venovanú 400. výročiu narodenia Blaisea Pascala.

A napokon román Alessandra Manzoniho Snúbenci, ktorý vydal SSV, približuje Marta Jedličková. Záverečné stránky publikácie patria deťom, receptom a krížovkám.

Kalendárik 2023 s kupónmi

Súčasťou podielov pre členov SSV je aj kalendárik na rok 2023, ktorý obsahuje klasický prehľad mesiacov s farebne vyznačenými dátumami: červená farba sa vzťahuje na nedele a prikázané sviatky, modrá na cirkevné sviatky. Na prednej strane sa nachádza obrázok svätej Terézie z Lisieux (1873 – 1897), ktorého autorkou je Táňa Svatošová-Cipárová. Na druhej strane kalendárika sa pod mesačným prehľadom nachádzajú dva zľavové kupóny na celý sortiment. Prvý kupón sa vzťahuje na obdobie od 1. do 30. apríla 2023, druhý platí od 1. do 31. decembra 2023. Ako získať exkluzívne podielové publikácie a stať sa členom či venovať členstvo v Spolku svätého Vojtecha, sa dozviete v každej predajni SSV, na stránke www.ssv.sk alebo vás radi budeme informovať na adrese clen@ssv.sk.