Tatranská kalvária ponúka netradičnú sebareflexiu

Modlitba krížovej cesty patrí do skupiny kajúcich pobožností, ktoré sa intenzívnejšie konajú v Pôstnom období. Virtuálne nasledovanie Krista na jeho bolestnej ceste nám umožňuje dôslednejšie pochopiť vykupiteľské dielo a pripraviť sa na jeho veľkonočné vyvrcholenie. Podstatnou zložkou pobožnosti je uplatnenie pohybu a meditácie. Postupnú dejovú a spirituálnu niť nám pomáhajú udržať numerické a obrazové zastavenia.
Ľubomír Kaľavský 19.04.2019
Tatranská kalvária ponúka netradičnú sebareflexiu

Snímka: Ľubomír Kaľavský

V rámci medzinárodného projektu Umelci Tatrám vzniklo v rokoch 2010 až 2015 na vrchu Pekná vyhliadka v Starom Smokovci unikátne dielo s názvom Kalvária na Peknú vyhliadku. Podľa myšlienkového rozvrhnutia a sledu jednotlivých zastavení ide o klasickú krížovú cestu; podľa výtvarného stvárnenia je však výpoveďou jednotlivých umelcov, ktorá poukazuje na vzťah súčasného človeka k historickým pašiovým udalostiam.


1. Odsúdenie – Slavomír Gabriška, Slovensko, 2010
Autor svojím dielom vykresľuje Ježišove pocity v čase pred odsúdením. Ježiš vie, že čoskoro bude zradený a odsúdený, no ozýva sa v ňom aj niečo ľudské, pripúšťa odňatie kalicha horkosti, no napokon sa dobrovoľne podrobuje vôli Boha Otca. Pozorovateľ pred sebou vníma otvor, akoby zamrežované okno žalára, za ktorým môže vnímať odsúdenca Ježiša. Zvislé línie, smerujúce k nebu, predstavujú istotu, ktorá sa nám dáva prostredníctvom rodiacej sa spásy.

 

 

 

 


2. Berie kríž – Czesław Podleśny, Poľsko, 2010
Do výšky sa vypínajúci biely kríž, na ktorom sú črty bielej (nevinnej) Ježišovej tváre, sprevádzajú bledé postavy ľudí bez očí a úst, čo vyjadruje nevedomosť a nechápavosť absurdnej situácie. Aj my môžeme patriť k tejto skupine, ak spolu s apoštolom Petrom kričíme: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16, 22).

 

 

 

 

 

 


3. Prvý pád – Jozef Mundier, Slovensko, 2011
Drevená kompozícia obdĺžnikového rámu s naskrz prenikajúcim padajúcim krížom evokuje akési klopadlo alebo baranidlo – stroj na zatĺkanie. Okrem silnej telesnej bolesti spôsobenej pádom môže vyjadrovať klopadlo nášho vlastného svedomia.

 

 

 

 

 

 


4. Matka – Jaroslava Šicková, Slovensko, 2011
Tvorcom obrazu je žena – matka, ktorá vie dobre pochopiť údel matky; cit, radosť i bolesť vo vzťahu k deťom. Ide o symbolické stvárnenie Božej Matky prostredníctvom dreva a kameňa. Korpus tvorí hrubý kmeň dreva, z ktorého vypučal výhonok spásy. Drevo vyjadruje materské vlastnosti - mäkkosť a teplo. Žulové srdce je symbolom výdrže a odolnosti voči bolesti. Doplnkom je modrá mariánska farba.

 

 

 

 

 


5. Pomocník Šimon – Jaroslav Gaňa, Slovensko, 2011
Zvislé rameno vztýčeného kríža obopínajú zo zeme sa dvíhajúce ruky. Medzi ich dlaňami je umiestnený žulový balvan symbolizujúci ťarchu bremena. Jedna ruka patrí Ježišovi Kristovi a druhá Šimonovi. Čím viac pomocných rúk, tým je bremeno ľahšie. K obrazu môžeme vystrieť a pridať aj svoje dlane s balvanmi osobných starostí a trápení. Spoločne ich dokážeme ľahšie niesť a premáhať.

 

 

 

 

 


6. Veronika – Ján Šicko, Slovensko, 2011
V umeleckých dielach bývajú reálie a symboly v nepriamej úmere (čím viac symbolov, tým menej reálií a naopak). Čo môžeme vyčítať z dvoch drevených zvislých hranolových útvarov navzájom spojených priečnym vodorovným brvnom? Podľa autora ide o metaforu prepojenia alfy a omegy – začiatku a konca nielen Ježišovho pozemského života, ale i nášho. Je len na nás, ako so svojím životom naložíme. Bude náš život paralelou Ježišovho života? Veronika má v tomto smere jasno – a Ježiš ju odmeňuje odtlačkom svojej tváre.

 

 

 

 


7. Druhý pád – Jaroslav Drotár, Slovensko, 2012
Proporčne predimenzovaný kríž - ovenčený mohutnou oceľovou tŕňovou korunou a sklonený nad zem s kameňmi - vypovedá o nesmiernej krutosti a bolesti. Človek môže k nemu pristúpiť a porovnať svoju telesnú krehkosť a zvážiť niektoré prehnané životné nároky.

 

 

 

 

 

 


8. Plač žien – Štefan Kovaľ, Slovensko, 2012
Drevené, akoby bez ladu a skladu poukladané hranoly nad kôpkou rozsypaného kamenia pôsobia na prvý pohľad dosť chaoticky. A možno to bol aj umelcov zámer vyjadriť chaos v srdciach jeruzalemských žien a ich gúľajúce sa slzy. Z času na čas je potrebné urobiť si poriadok aj vo svojom vnútri a namiesto plaču sa chlapsky postaviť k vážnym problémom.

 

 

 

 

 


9. Tretí pád – Tibor Tóth, Slovensko, 2012
Čím vyššie k vrchu, tým je cesta namáhavejšia a bolestnejšia, sprevádzaná ďalšími pádmi. Čím vyššie k vrchu, tým bližšie k spáse. Situáciu vyjadrujú dva kríže. Jeden triumfálne vztýčený s prežiareným srdcom, druhý padnutý na zem ako jeho odraz či negatív.

 

 

 

 

 

 


10. Šaty – Jakub Kołodziejski, Poľsko, 2012
Ide o veľmi náročnú a citlivú tému, ktorú sa autor pokúsil zvládnuť akoby dreveným hlavolamom. Tak totiž vyzerá kompozícia dvoch písmen gréckej abecedy postavená na rovnoramennom kríži. S alfou a omegou sme sa už stretli pri šiestom zastavení. Tu však vyjadruje nadpozemský pôvod a účinkovanie Božieho Syna, ktoré neovplyvní ani vyzlečenie - zbavenie ľudskej identity a podstaty.

 

 

 

 

 


11. Klince – Rastislav Biarinec, Slovensko, 2013
Na ležiacom kríži je rozpäté telo zo samorastu. V oblasti dlaní a chodidiel prenikajú drevo kríža tri obrovské kovové kliny, ktoré sú zatlčené až do zeme a držia kríž nad zemou. Každý človek je špecifickým samorastom a kliny predstavujú naše hriechy a hriechy celého sveta, ktoré boli vyzdvihnuté ako memento i obeta.

 

 

 

 

 

 


12. Vrchol obety – Ľubomír Purdeš, Slovensko, 2013
Bizarný, čudný, nezvyčajný a dosiaľ azda nikde neuplatnený symbol multiplexného ukrižovania. Na ramenách kríža je pribitých niekoľko rúk a nôh. Svoju meditáciu tu môžeme podporiť otvorenými otázkami: Čie sú? Komu okrem Ježiša patria?

 

 

 

 

 

 


13. Pieta – Ján Kudlička, Slovensko, 2013
Na stvárnenie súsošia Matky s mŕtvym Synom v náručí stačilo autorovi šesť obyčajných hrubo opracovaných brvien z drevenej guľatiny. Z dvoch modrých vytvoril skláňajúcu sa Pannu Máriu a zo štyroch bielych Ježišovo telo. Jednoduchou líniovou kompozíciou dosiahol efekt materskej oddanosti a synovskej poslušnosti. Aj jednoduchým a úprimným životom v líniách viery dosiahneme náruč večného života.

 

 

 

 

 


14. Pochovanie a zmŕtvychvstanie – Ivan Novotný, Slovensko, 2015
Jednoduchosťou stvárnenia je vyjadrená aj myšlienka posledného výjavu. Ide o vymedzenie a líniové ohraničenie hrobového miesta - obrysy kocky, a zároveň jeho vzdušný prienik do okolitého priestoru - otvorené steny, ktorý spolu s ponechanou plachtou poukazuje na tajomstvo i svedectvo zmŕtvychvstania.

 

 

 

 

 

Umelecké diela vyjadrujú myšlienkovú hodnotu tvorcu – umelca, vychádzajúcu z jeho kreatívnej duševnej schopnosti a manuálnej zručnosti.

Ich úlohou je formovať spoločnosť prostredníctvom jednotlivca, vstúpiť do jeho vnútornej dimenzie, hľadať a odkrývať jeho postoje a morálno-estetické kvality. Ideálne je, ak sa cez umelecké dielo nájde ideový prienik medzi posolstvom umelca a chápaním pozorovateľa.

Tatranská kalvária však ponúka niečo viac. Sama osebe nie je iba umeleckým dielom, ale aj meditatívnou modlitbou. Vďaka individuálnej interpretácii umožňuje hlboko preniknúť do jednotlivých sfér biblických dejov, a tak podnecovať sebareflexiu spočívajúcu v správnom chápaní a zhodnotení zmyslu utrpenia vo vlastnom živote.