Svet potrebuje kňazov

Slovensko je ešte vždy krajina požehnaná na kňazské povolania. Najmä obdobie po nežnej revolúcii bolo výnimočné; a i keď sa nám zdá, že povolaní je v súčasnosti menej, v porovnaní s inými krajinami Európy je situácia u nás veľmi priaznivá. Inak je to už s povolaniami v misijných krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, kde počet povolaní rastie, no napriek tomu je tam nedostatok kňazov.
Ivan Kňaze 26.08.2020
Svet potrebuje kňazov

Väčšina adoptovaných bohoslovcov sú prváci a druháci, ale v Benine už boli vysvätení prví novokňazi, ktorí sú podporovaní zo Slovenska. Snímka: archív PMD

Veľmi dôležité sú modlitby za nových kňazov – samozrejme, nie sú dôležité ich počty, ale sila našej viery. Vo farnosti Pruské sa každé dva týždne stretáva v nedeľu večer modlitbová skupina, ktorá sa modlí za nové povolania, a to zvlášť vo svojej farnosti.

Momentálne sa zdá, že ich niet. Boh však vzbudzuje povolania na druhom konci sveta a my máme príležitosť si uvedomiť, že Cirkev nie je len naša farnosť a Slovensko, ale je to celý svet. Toto modlitbové spoločenstvo si adoptovalo bohoslovca, za ktorého sa modlí a zároveň podporuje jeho štúdium v kňazskom seminári aj finančne.

Prvý kňazský seminár, ktorý bol Slovensku pridelený na adopcie, sa nachádza v Benine a v roku 1993 ho osobne požehnal kardinál Jozef Tomko, vtedajší prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V seminári pôsobí 130 kňazov a ročne je vysvätených okolo 30 kňazov.

Rektor seminára Ambroise Kinhoun pravidelne navštevuje Slovensko, aby sa poďakoval darcom a povzbudil ich svojím nadšením pre vieru. Minulý rok v kňazskom seminári v Bratislave povedal: „Každý štvrtok sa u nás v seminári slávi svätá omša za bratov a sestry z Cirkvi na Slovensku. Takto ste ustavične prítomní v našich srdciach a v modlitbách.“ Aj týmito slovami rektor uistil slovenských darcov o modlitbe.

Celkovo si slovenskí veriaci adoptovali 520 bohoslovcov z desiatich seminárov v ôsmich krajinách – Benin, Burkina Faso, Čad, Demokratická republika Kongo (dva semináre), Kongo, Pobrežie Slonoviny, Togo a Kamerun (dva semináre).

Na sviatok Dobrého pastiera sa prvýkrát v Kaplnke svetla v budove Pápežských misijných diel v Bratislave slávila svätá omša vysielaná cez internet, ktorou sa spojili veriaci zo Slovenska s bohoslovcami z týchto krajín. Pohľad na Afriku dáva nádej, že Cirkev žije a rastie.

Povzbudzujúcim príkladom sú plné semináre a živá viera. Bohoslovci sa v nich modlia aj za Slovensko. V Afrike sú často kňazi okrem svojej kňazskej služby prvým kontaktom pre chorých a pre tých, ktorí hľadajú pomoc.

Napríklad v prípade prírodných katastrof dávajú ľuďom dôveru, pomoc a nádej. Kňazi sú nielen ohlasovateľmi Ježišovho posolstva, ale ako prví pomáhajú v ťažkých existenčných podmienkach domorodému obyvateľstvu.

Z listov seminaristov a predstavených

„Adopcie seminaristov v misijných krajinách sú dôležité a nesmierne užitočné - seminaristi často nemajú z čoho zaplatiť ubytovanie na internáte, pretože sú sirotami alebo majú veľmi chudobných rodičov. Je pre nich takisto dôležité vedieť, že niekde ďaleko žijú kresťania, ktorí na nich počas kňazskej formácie myslia. Dáva im to psychologickú i morálnu podporu a odvahu ísť ďalej, pretože majú istotu, že v uskutočňovaní svojej túžby slúžiť Bohu nie sú sami.“

Páter Guy Bognon, generálny sekretár Pápežského misijného diela svätého Petra

„Ďakujeme z celého srdca za vašu podporu – za vaše modlitby a povzbudenia i za finančnú pomoc. Ďakujeme takisto za omšové milodary, za ktoré sme odslúžili sväté omše na úmysly našich darcov.“ 

Jules Pascal Zabre, rektor seminára v Kamerune

„Drahí rodičia, želám vám pokoj a dobro. Nazývam vás rodičmi, pretože u nás v Afrike a najmä v Benine nie sú rodičmi dieťaťa len otec a matka, ktorí ho priviedli na svet, ale i všetci tí, ktorí si želajú jeho šťastie a prinášajú na tento úmysel svoje obety. Viem, čo všetko robíte pre mňa a pre to, aby som sa z Božej milosti mohol stať dobrým a svätým kňazom Ježiša Krista. Nech vás za to Boh požehnáva!“

Bohoslovec z Beninu

„Z Božej milosti a v sile Ducha Svätého pokračujem aj tento rok vo svojej formácii. Počas uplynulých prázdnin som absolvoval mesačnú stáž vo farnosti – pracoval som na sekretariáte, chodil som za chorými a prinášal im sväté prijímanie. Takisto som navštívil spoločenstvá veriacich v dedinách, ktoré patria do farnosti. Chcem ešte raz za všetko úprimne poďakovať a ubezpečiť vás o svojich modlitbách za to, aby na vás neustále spočívala milosť nášho Pána Ježiša Krista. Nech vás Boh požehnáva vo všetkých oblastiach vášho života!“

Bohoslovec z Pobrežia Slonoviny

Darujte svetu kňaza

Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok. Finančná podpora môže byť: mesačná – 50 eur, ročná – 600 eur, celé štúdium (4 roky) – 2 400 eur. Podpora pokrýva polovicu nákladov na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári. Ostatné náklady hradí diecézny biskup a iní zahraniční sponzori.

Ak si chcete adoptovať bohoslovca, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke misijnediela.sk.

Pri registrácii si môžete vybrať možnosť podporiť akéhokoľvek bohoslovca (v tom prípade vám nepošleme informácie o bohoslovcovi) alebo konkrétneho seminaristu (pošleme vám jeho údaje a fotografiu). Podrobnejšie informácie dostanete na e-mailovej adrese: info@misijnediela.sk; alebo telefonicky na čísle: 02/529 64 916.

Finančné príspevky na podporu bohoslovcov môžete posielať na účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol 320. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava.