Múdrosť života

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období - A
Pavol Gavenda 04.11.2020
Múdrosť života

Ilustračná snímka: © Ingimage

Denne pozorujeme v živote aj múdrosť, aj nerozumnosť. A človek je už taký, že od prirodzenosti považuje za najmúdrejšie také riešenia a náuky, ktoré predkladá on sám. Preto príslovie hovorí – múdrejší ustúpi.

O múdrosti a nerozumnosti nám hovorí aj Pán Ježiš v dnešnom podobenstve o desiatich pannách. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Niektorí si povedia: panny - bolo ich päť, čo si vzali olej so sebou - boli múdre, a preto aj odmenené. A päť panien, ktoré boli nerozumné, boli potrestané.

Iní si zasa pomyslia – no dobre, tých päť múdrych panien nemohlo požičať aspoň trochu oleja nerozumným, aby aj ony mohli privítať ženícha a zúčastniť sa na hostine?

A tu prichádzame konečne k myšlienke, ktorú chce Pán Ježiš zdôrazniť týmto podobenstvom: totiž privítať ženícha, vojsť na svadbu a mať dostatočnú zásobu oleja - to sú nenahraditeľné skutočnosti v živote každého jednotlivca.

To sa nedá vôbec prepožičať, lebo aj toto Ježišovo podobenstvo patrí medzi eschatologické, ktoré sa vzťahujú na večný život. Ženích, ktorý prichádza, je Kristus. Chvíľa, keď sa strhne krik, že už prichádza, to je okamih smrti.

Olej, ktorý máme mať, to je živá viera v Krista dokazovaná aj skutkami, aj bedlivosťou, aj stálym očakávaním ženíchovho príchodu. A či možno tieto skutočnosti – stav duše v posväcujúcej milosti, alebo prípadne bez nej - zapožičať? To je nemysliteľné.

Preto, bratia a sestry, je pre nás nevyhnutné, aby sme si vedeli osvojiť životnú múdrosť, že chcem a viem byť pripravený na Pánov príchod, že si neustále zachovávam nádobu oleja viery v Krista vo svojej duši. Lebo ešte nemusí byť múdry ten, kto je vzdelaný.

Múdrosť znamená ustavične predvídať, že raz príde koniec, že je potrebné byť vždy pripravený na Pánov príchod; a tým aj na odchod z tohto života.