Zušľachťujme si našu dušu

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období - A
Igor Hanko 17.06.2020
Zušľachťujme si našu dušu

O učeníkoch Krista z prvého storočia, ktorí očakávali zmŕtvychvstanie, boli naplnení Duchom a sýtili sa eucharistickým chlebom, ľudia posmešne hovorili: Pomiatli sa.

V súčasnosti, po viacerých zlyhaniach, ktoré intoxikovali obraz Cirkvi, mnohí na adresu kresťanov povedia: Ste zlo. Ide o podobné obvinenie, aké bolo aplikované na Ježiša. Nemá nás však viesť k pocitu strachu. Trojnásobným „Nebojte sa“ dnes Ježiš povzbudzuje Dvanástich, ktorých posiela uzdravovať každý neduh v ľudskej spoločnosti. 

Prvý strach môžu apoštolom spôsobovať ľudia, ktorí ich permanentne odsudzujú a dívajú sa na nich krivo. Podobne ako Ježiša, aj ich obviňujú z posadnutosti. I dnes počuť hlasy, že kresťania sú temnotou modernej doby.

Nepodľahnúť takémuto tlaku je namáhavá cesta. Preto nám Ježiš odporúča dôležitý životný smer - z hlbokej intimity duše k verejnosti. Iba Boh totiž pravdivo pozná, kto som. Pred ním je čitateľné aj moje najtajnejšie vnútro. Dôležitá je preto intenzívna starostlivosť o dušu pred Bohom. 

Druhý strach prichádza zo strany tých, ktorí zabíjajú telo. A koľko ich je! Sú to všetci tí, ktorí nás sofistikovane využívajú na svoje ciele. 

Tretí strach spočíva v riziku, že si prestaneme vážiť samých seba a uveríme, že nič neznamenáme. Ježiš nám v takejto situácii ponúka účinnú kúru: meditáciu o hodnote obyčajných vrabcov v Božích očiach.

Kristus nás dnes zároveň varuje pred ďalším nebezpečenstvom: „Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.“

Matúšovo evanjelium hovorí o tomto mieste ako o Geenne. Ide o názov údolia pod Jeruzalemom, v ktorom sa prinášali ľudské obete a v Kristových časoch sa tam sústreďoval odpad. Ak zanedbávame náš život a nerozvíjame naše myslenie, alebo pre vlastné záujmy dokážeme obetovať iných, smerujeme do Geenny a ubližujeme vlastnej duši. Nezabúdajme, že starostlivosť o život a kultivácia vzťahov posilňujú našu dušu.

A ešte niečo - sústreďme sa na to, ako nás vidí Boh, a prestaňme počúvať, čo o nás hovoria ľudia!