Až na samý kraj sveta

V nedeľu 21. októbra oslavujeme v Katolíckej cirkvi Svetový deň misií. Keďže tento rok sa v októbri koná synoda biskupov o mladých, pápež sa v posolstve osobitne venuje tejto generácii.
kbs .sk 14.10.2018
Až na samý kraj sveta

„Tým, že sa obraciam na vás, chcem osloviť všetkých kresťanov, ktorí v Cirkvi prežívajú dobrodružstvo svojho života ako Božie deti.

K takémuto osloveniu všetkých prostredníctvom dialógu s vami ma vedie presvedčenie, že kresťanská viera ostáva stále mladá, keď sa otvorí poslaniu, ktoré jej Kristus zveril.

Misijná činnosť totiž upevňuje vieru, ako napísal sv. Ján Pavol II.; pápež, ktorý tak veľmi miloval mládež a bol jej oddaný.

Slávenie synody v Ríme v misijnom mesiaci októbri nám ponúka príležitosť lepšie pochopiť vo svetle viery to, čo chcel Pán Ježiš povedať vám, mladým ľuďom, a vaším prostredníctvom všetkým spoločenstvám veriacich,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.

Zdôrazňuje, že odovzdávanie viery je srdcom misií Cirkvi a deje sa prostredníctvom „infikovania“ láskou až po samý kraj zeme.

Pápež pokračuje, že tento koniec sveta je pre dnešných mladých relatívny a ľahko prístupný:

„Digitálny svet – sociálne siete, ktorými je pretkaný a ktoré ho križujú – rozpúšťa hranice, stiera okraje a vzdialenosti, zmenšuje rozdiely. Všetko sa zdá na dosah ruky, všetko je také blízke a bezprostredné.

Misie až po ,samý kraj zeme´ si vyžadujú sebadarovanie v povolaní, ktoré nám dal ten, ktorý nás poslal na túto zem. Opovážim sa povedať, že pre mladého človeka, ktorý chce nasledovať Krista, je hľadanie a prijatie vlastného povolania rozhodujúce.“