Bratstvo sa prejavuje v solidarite

Požehnanie Urbi et orbi, mestu Rím a celému svetu, udelil Svätý Otec František v mediálnom prenose z Auly požehnaní vo Vatikáne. Okrem jeho spolupracovníkov z radov kňazov, rehoľníkov i laikov bolo po obvode priestrannej sály prítomných aj niekoľko desiatok zástupcov bezpečnostných zborov Vatikánu i Talianska.
VN SK 06.01.2021
Bratstvo sa prejavuje v solidarite

V úvode posolstva pápež ohlásil evanjeliovú radostnú zvesť: „Vďaka tomuto Dieťaťu sa všetci môžeme obrátiť na Boha s oslovením Otec, Otecko. Ježiš je Jednorodený; nik iný nepozná Otca, iba on. No on prišiel na svet práve preto, aby nám zjavil tvár Otca.

A tak vďaka tomuto Dieťaťu všetci sa môžeme nazývať a naozaj byť bratmi: z každého kontinentu, z každého jazyka a kultúry, s našimi identitami a odlišnosťami, a predsa všetci bratia a sestry.“

Pápež František ďalej v rozsiahlom príhovore postupne reagoval na situácie utrpenia v rôznych častiach sveta v dôsledku vojen, násilia a živelných pohrôm, pričom pamätal aj na všetkých, ktorí sa v tejto ťažkej dobe ocitli bez práce alebo sa stali obeťami domáceho násilia.

V zápase ľudstva s pandémiou COVID-19 pápež František povzbudil na spoluprácu štáty, podniky a medzinárodné organizácie, aby sa pri využití sľubných výdobytkov vakcín pamätalo na tých „najzraniteľnejších a najnúdznejších vo všetkých oblastiach planéty“.

V celom posolstve dal pápež František dôraz na vzťahy bratstva, založeného na rovnakej ľudskej dôstojnosti všetkých ako Božích detí. „Viera v Boha sa prejavuje solidaritou,“ pripomenul Svätý Otec.

„Všetci sme na rovnakej lodi. Každá osoba je mojím bratom. V každom vidím odraz Božej tváre a v tých, čo trpia, vnímam Pána, ktorý ma žiada o pomoc. Vidím ho v chorom, v chudobnom, v nezamestnanom, v tom, ktorý je postavený na okraj, v migrantovi a v utečencovi; všetci sú bratmi a sestrami,“ zdôraznil Svätý Otec.

„Požehnané Vianoce všetkým!“ zaželal pápež František na záver vianočného príhovoru. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána prijal na plecia slávnostnú červenú štólu a udelil apoštolské požehnanie latinskou formulou.