Buďte stále pripravení

V nedeľu 12. augusta napoludnie na horúcom Námestí sv. Petra všetky pohľady smerovali do okna pápežskej pracovne. Svätý Otec v príhovore predstavil biblické posolstvo 19. cezročnej nedele, vyzývajúce na bdelosť.
VN SK 12.08.2019
Buďte stále pripravení

Snímka: profimedia.sk

„Život vo viere je neustála cesta s vydávaním sa na stále nové úseky, ktoré nám sám Pán ukazuje deň čo deň. Pretože on je Pánom prekvapení, Pánom nových vecí, ale opravdivo nových,“ uviedol pápež František a zopakoval výzvu, ktorá z jeho úst zaznela už niekoľkokrát.

„Vždy noste pri sebe malé evanjelium, vo vrecku či v taške, aby ste si ho čítali. Je to stretnutie sa s Ježišom, s Ježišovým slovom. Táto lampa stretnutia sa s Ježišom v modlitbe a v jeho slove je nám zverená pre dobro všetkých; nikto sa preto nemôže súkromnícky uchýliť do istoty o vlastnej spáse a nezaujímať sa o ostatných.

Je preludom domnievať sa, že by niekto mohol dať sám sebe vnútorné svetlo. Nie. To je len výmysel. Pravá viera otvára srdce pre blížneho a pobáda ku konkrétnemu spoločenstvu s bratmi a sestrami, najmä s tými, ktorí sa ocitli v núdzi.“

Svätý Otec zdôraznil, že si máme osvojiť postoj, aký je v podobenstve o sluhoch, ktorí očakávajú návrat svojho pána zo svadby.

„Pán hovorí: ,Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení’ (Lk 12, 37 - 38).

Týmito slovami nám Pán pripomína, že život je cesta k večnosti. V tejto perspektíve sa každá chvíľa stáva vzácnou, a preto treba na tejto zemi žiť a konať s clivou túžbou po nebi; byť nohami na zemi, kráčať po zemi, pracovať na zemi, robiť dobro na zemi, a srdcom clivo túžiť po nebi.“