Čisté srdce je výsledkom dozrievania

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ – to bola téma katechézy pápeža Františka pri „virtuálnej“ generálnej audiencii v stredu 1. apríla, bez fyzickej prítomnosti pútnikov.
VN SK 02.04.2020
Čisté srdce je výsledkom dozrievania

Svätý Otec František pokračuje vo "virtuálnych" generálnych audienciách. Snímka: profimedia.sk

Predchádzalo jej ako obvykle čítanie biblického úryvku v ôsmich jazykoch. Petrov nástupca vybral úryvok z Prvého listu Korinťanom (1 Kor 13, 11 - 12), kde svätý Pavol hovorí o vývoji reči, poznania, usudzovania a videnia Boha.

Hovorí: „Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

Pápež František potom pokračoval v katechéze a vysvetlil zmysel šiesteho z Ježišových blahoslavenstiev v Matúšovom evanjeliu: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

Čistota srdca spočíva v dôvernom vzťahu s Bohom. Čisté srdce je výsledkom cesty dozrievania cez očisťovanie a zriekanie, ktoré sú dielom Ducha Svätého a vedú k veľkej radosti a opravdivému pokoju: „Človek čistého srdca žije v prítomnosti Pána, pričom si uchováva v srdci to, čo je hodné vzťahu s ním; iba takto je jeho život jednotný, ucelený, priamočiary, nie kľukatý, ale jednoduchý. Očistené srdce je teda výsledkom procesu, ktorý predpokladá oslobodenie a zriekanie.“

Po katechéze sa Svätý Otec postupne prihovoril jednotlivým jazykovým oblastiam prostredníctvom tlmočníkov. V krátkom pozdrave Poliakom pripomenul osobnosť sv. Jána Pavla II., ktorého 15. výročie smrti pripadá na 2. apríla.

„V týchto ťažkých dňoch, ktoré prežívame, vás povzbudzujem k zvereniu sa do Božieho milosrdenstva a do príhovoru sv. Jána Pavla II. v predvečer 15. výročia jeho smrti. Zo srdca vás žehnám.“