Duch Svätý je pôvodca rozličnosti a tvorca jednoty

Svätý Otec v stredu 30. mája počas generálnej audiencie pokračoval v cykle katechéz o sviatosti birmovania. Tentoraz sa zameral na pečať Ducha Svätého – nezmazateľný duchovný znak, ktorého udelenie pri birmovaní znázorňuje pomazanie olejom - krizmou.
03.06.2018
Duch Svätý je pôvodca rozličnosti a tvorca jednoty

V úvode katechézy zaznelo čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Galaťanom (5, 22 - 23): „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“

Obnovenie sľubov

„Drahí bratia a drahé sestry, pokračujúc v téme sviatosti birmovania sa dnes chcem zamerať na ,vnútorný súvis tejto sviatosti s celým uvádzaním do kresťanského života′ (Sacrosanctum concilium, 71).

Pred prijatím duchovného pomazania, ktoré potvrdzuje a posilňuje milosť krstu, sú birmovanci vyzvaní obnoviť sľuby, ktoré kedysi vykonali ich rodičia a krstní rodičia. Teraz oni sami vyznávajú vieru Cirkvi, pripravení odpovedať ,Verím′ na otázky, ktoré im kladie biskup. Majú zvlášť odhodlanosť vo viere ,v Ducha Svätého, ktorý je Pánom a darcom života a ktorý sa (im) dnes prostredníctvom sviatosti birmovania špeciálnym spôsobom udeľuje, tak ako kedysi apoštolom v deň Turíc′ (porov. Obrad sviatosti birmovania, 26).“

Dary Ducha Svätého

„Keďže príchod Ducha Svätého si vyžaduje srdcia ponorené do modlitby (porov. Sk 1, 14), po tichej modlitbe komunity biskup držiac vystreté ruky nad birmovancami prosí Boha, aby ich naplnil svojím svätým Duchom Tešiteľom. Duch je jeden a ten istý (porov. 1 Kor 12, 4), no prichádzajúc k nám prináša so sebou bohatstvo darov: múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť, bázeň voči Bohu. (porov. Obrad birmovania, 28-29).

Vypočuli sme si biblický úryvok o týchto daroch, ktoré prináša Duch Svätý. Podľa proroka Izaiáša je to sedem čností Ducha vyliatych na Mesiáša pre naplnenie jeho misie. Aj svätý Pavol opisuje bohaté ovocie Ducha, ktorým je ,láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť′ (Gal 5, 22 - 23).

Jediný Duch rozdeľuje mnohoraké dary, ktoré obohacujú jedinú Cirkev: je autorom rozličnosti, avšak zároveň tvorcom jednoty. Tak Duch Svätý dáva všetky tieto bohatstvá, ktoré sú rozličné, avšak zároveň vytvára harmóniu, čiže jednotu všetkých týchto duchovných bohatstiev, ktoré máme my kresťania.“

Vkladanie rúk

„Podľa tradície potvrdenej apoštolmi, Duch Svätý, ktorý privádza k plnosti milosť krstu, sa odovzdáva prostredníctvom vkladania rúk (porov. Sk 8, 15 - 17; 19, 5 - 6; Hebr 6, 2). K tomuto biblickému gestu sa pre lepšie vyjadrenie vyliatia Ducha Svätého, ktorý napĺňa tých, ktorí ho prijímajú, už veľmi skoro pripojilo pomazanie vonným olejom, nazývaným krizma, ktoré sa používa až dodnes, ako na Východe tak aj na Západe (porov. Katechizmus Katolíckej cirkviKKC 1289).

Olej – krizma – je liečivá a kozmetická látka, ktorá prenikajúc do tela lieči rany a dáva mu vôňu; kvôli týmto vlastnostiam ho prevzala biblická a liturgická symbolika, na vyjadrenie činnosti Ducha Svätého, ktorý zasväcuje pokrsteného a preniká ním, okrášľujúc ho charizmami.

Sviatosť udeľuje biskup pomazaním krizmou na čelo s vložením ruky, hovoriac: ,Prijmi znak daru Ducha Svätého...′ Duch Svätý je tým neviditeľným darom a krizma je jeho viditeľným znakom.

Keď birmovanec prijíma na čelo znak kríža voňavým olejom, prijíma tak nezmazateľný duchovný znak, ,charakter′, ktorý ho dokonalejšie pripodobňuje Kristovi a dáva mu milosť šíriť medzi ľuďmi ,dobrú vôňu′ (porov. 2 Kor 2, 15).

Vypočujme si znovu povzbudenie sv. Ambróza čerstvo pobirmovaným. Hovorí takto: ,Pamätaj, že si prijal duchovnú pečať... a chráň si, čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Kristus Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok′ (De mysteriis 7, 42: CSEL 73, 106; porov. KKC 1303). Duch Svätý je nezaslúženým darom, ktorý treba prijať s vďačnosťou, dajúc priestor jeho nevyčerpateľnej kreativite.

Je darom, ktorý si treba starostlivo chrániť, s poddajnosťou sa ním dať viesť, nechávajúc sa formovať tak ako vosk jeho ohnivou láskou, ,aby sme odzrkadľovali Ježiša Krista v dnešnom svete′ (Apošt. exhort. Gaudete et exsultate, 23).“

Kórejskí športovci s posolstvom pokoja

Na Námestí sv. Petra vystúpila skupina kórejských športovcov, majstrov bojového umenia taekwondo. Odkazom ich predstavenia v bielo-čiernych odevoch boli slová veľkoplošného transparentu: „Pokoj je dôležitejší než víťazstvo.“