Eucharistia nesmie zovšednieť

Svätý Otec František pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 23. júna, hovoril o sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
VN SK 24.06.2019
Eucharistia nesmie zovšednieť

Svätý Otec František počas modlitby Anjel Pána v okne apoštolského paláca vo Vatikáne. Snímka: profimedia.sk

Pápež veriacich vyzval prijímať sviatosť Eucharistie s vďačnosťou a plným vedomím, nikdy nie pasívne a iba z mechanického zvyku. „Eucharistia nám nesmie zovšednieť, nech je zakaždým akoby naším prvým svätým prijímaním.“

Rímsky biskup využil na priblíženie Eucharistie evanjeliovú udalosť o rozmnožení piatich chlebov a dvoch rýb. Ten zázračný čin nielenže zostáva jedným z veľkých znamení v Ježišovom verejnom živote, ale vopred predznamenáva to, čo bude neskôr, na konci pamiatkou jeho obety, čiže Eucharistiu, sviatosť jeho tela a krvi, darovaných pre spásu sveta.

Eucharistia je syntézou celej Ježišovej existencie, ktorá bola jedinečným aktom lásky k Otcovi a k bratom. Aj tam, tak ako pri zázraku rozmnoženia chlebov, Ježiš vzal do svojich rúk chlieb, prednášal Otcovi modlitbu vďakyvzdania, lámal chlieb a dával ho učeníkom; a to isté urobil aj s kalichom vína.

Ale v tej chvíli, v predvečer svojho umučenia, chcel Ježiš zanechať svojím konaním testament novej a večnej zmluvy, ustavičnú pripomienku svojej Veľkej noci – smrti a zmŕtvychvstania.

Slávnosť Corpus Domini nás pozýva každý rok si obnoviť údiv a radosť z toho úžasného Pánovho daru, ktorým je Eucharistia.

Eucharistia nám nesmie zovšednieť; nesmieme pristupovať k svätému prijímaniu zvykovo; nie!

Zakaždým, keď pristúpime k oltáru, aby sme prijali Eucharistiu, máme si skutočne obnovovať naše amen voči Kristovmu telu. Keď nám kňaz povie: Telo Kristovo, odpovedáme: Amen. Ale nech je to také amen, ktoré vychádza zo srdca, z presvedčenia.“