Iba Božie milosrdenstvo dokáže uzdraviť

Generálna audiencia v stredu 21. novembra sa konala na Svätopeterskom námestí. Zúčastnilo sa na nej približne 18-tisíc veriacich z celého sveta. Svätý Otec František pokračoval v sérii katechéz o Desatore, tentoraz sa venoval posledným dvom prikázaniam: Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho a Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
VN SK 22.11.2018
Iba Božie milosrdenstvo dokáže uzdraviť

"Boh je jediný, kto je schopný obnoviť naše srdce, a to za predpokladu, že my mu svoje srdce otvoríme," uviedol v katechéze pápež. Snímka: profimedia.sk

V úvode generálnej audiencie zazneli slová Knihy Exodus: „Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš žiadostivo túžiť po jeho manželke, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí“ (Ex 20, 17).

Porušenie prikázania sa rodí v srdci
„Naše stretnutia na tému Desatora nás dnes privádzajú k posledným dvom prikázaniam. Nie sú to len posledné slová textu, ale oveľa viac: sú naplnením cesty prechádzajúcej Desatorom, dotýkajú sa jadra toho všetkého, čo sa nám v ňom odovzdáva.

Veď keď sa naň dobre pozrieme, nepridávajú nový obsah. Akú funkciu majú potom tieto slová? Je to zhrnutie? Alebo niečo viac?

Dobre si uvedomme, že všetky prikázania majú úlohu vytyčovať hranicu života, ten limit, za ktorým človek ničí seba samého a blížneho, kaziac svoj vzťah s Bohom.

Ak ho prekročíš, ničíš seba samého, ničíš aj vzťah s Bohom a vzťah s druhými. Toto signalizujú prikázania. Prostredníctvom týchto posledných prikázaní sa zdôrazňuje skutočnosť, že všetky prestúpenia prikázaní sa rodia zo spoločného vnútorného koreňa: zo zlovoľných túžob.

Všetky hriechy sa rodia z istej zlej túžby. Všetky.

Pán Ježiš to v evanjeliu hovorí jasne: ,Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka’ (Mk 7, 21 - 23).“

Zmeniť vlastné srdce
„Chápeme teda, že celá cesta vykonaná Desatorom by nemala žiadny úžitok, ak by nedošla až na túto úroveň, nedotkla sa srdca človeka. Desatoro sa z tohto hľadiska ukazuje ako jasné a hlboké.

Cieľom tohto putovania je v poslednom prikázaní srdce; a ak srdce nie je oslobodené, ten zvyšok málo poslúži. V tomto spočíva výzva: Oslobodiť srdce od všetkých zlovoľných a ohyzdných vecí.

Musíme sa, naopak, nechať zbaviť masky vďaka týmto prikázaniam o túžbe, pretože nám ukazujú našu chudobu, aby nás priviedli k svätému pokoreniu. Každý z nás si môže položiť otázku: Ktoré nepekné túžby zakúšam často?

Závisť, chamtivosť, ohováranie? Sú to všetko veci, ktoré prichádzajú zvnútra. Človek potrebuje toto požehnané pokorenie, vďaka ktorému objaví, že sa nemôže oslobodiť sám, vďaka ktorému volá k Bohu, aby ho zachránil.“

Sami sa neočistíme
„Je márne myslieť si, že môžeme napraviť seba samých bez daru Ducha Svätého. Je márne myslieť si, že si naše srdce očistíme akýmsi obrím úsilím čisto našej vôle: toto nie je možné.

Je potrebné otvoriť sa pre vzťah s Bohom, v pravde a v slobode: jedine tak naše námahy môžu priniesť ovocie, pretože je tu Duch Svätý, ktorý nás vedie vpred.

Úlohou biblického zákona nie je držať človeka v ilúzii, že poslušnosť litere ho privedie k určitej spáse, umelej a navyše aj nedosiahnuteľnej.

Úlohou zákona je priviesť človeka k pravde o ňom, čiže k jeho chudobe, ktorá sa stáva pravou a osobnou otvorenosťou pre milosrdenstvo Boha, ktorý nás premieňa a obnovuje.

Boh je jediný, kto je schopný obnoviť naše srdce a to za predpokladu, že my mu svoje srdce otvoríme – toto je jediná podmienka. On urobí všetko, avšak musíme mu otvoriť srdce.

Posledné slová Desatora všetkých vychovávajú k tomu, aby sa uznali za žobrákov.

Pomáhajú nám konfrontovať sa s neporiadkom nášho srdca, aby sme prestali žiť egoisticky a stali sa chudobnými v duchu, rýdzimi pred Otcovým pohľadom, nechávajúc sa vykúpiť Synom a vyučovať Duchom Svätým.

,Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo’ (Mt 5, 3). Áno, blahoslavení tí, čo zanechajú falošnú predstavu, že sa môžu zachrániť od vlastnej slabosti bez Božieho milosrdenstva, ktoré ako jediné dokáže uzdraviť.

Jedine Božie milosrdenstvo uzdravuje srdce. Blahoslavení tí, čo rozpoznávajú vlastné zlé túžby a s kajúcim a poníženým srdcom sa neprezentujú pred Bohom a pred druhými ľuďmi ako spravodliví, ale ako hriešnici.

Toto sú tí, ktorí dokážu mať súcit, ktorí vedia mať milosrdenstvo s druhými, pretože ho zakusujú sami na sebe.“