Život je čas určený na lásku a nie majetok

„Mojím skutočným vlastníctvom je to, čo viem darovať“ – tieto slová adresoval veriacim pápež František pri pravidelnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra v stredu 7. novembra. Katechézu zo série o Desatore zameral na siedme prikázanie: Nepokradneš.
VN SK 08.11.2018
Život je čas určený na lásku a nie majetok

Na generálnej audiencii boli prítomní aj členovia Národného koordinačného centra masiek Talianska. Snímka: profimedia.sk

„Pokračujúc vo vysvetľovaní Desatora dnes prichádzame k siedmemu prikázaniu: Nepokradneš. Počúvajúc toto prikázanie myslíme na tému kradnutia a na rešpektovanie vlastníctva druhého človeka. Neexistuje kultúra, v ktorej by krádež a zneužitie dobier boli dovolené.

Ľudská citlivosť je v skutočnosti veľmi vnímavá na obranu vlastníctva.“

Podeliť sa
„Stojí za to otvoriť sa chápaniu tohto Božieho slova v širších súvislostiach a sústrediť sa na tému vlastníctva dobier vo svetle kresťanskej múdrosti. V sociálnej náuke Cirkvi sa hovorí o všeobecnom určení dobier.

Čo to znamená? Počúvajme, čo hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi: ,Na začiatku Boh zveril zem s jej zdrojmi spoločnému spravovaniu ľudstva, aby sa o ňu staralo, ovládalo ju svojou prácou a tešilo sa z jej plodov.

Stvorené dobrá sú určené celému ľudskému pokoleniu’ (KKC, 2402). A ďalej: ,Všeobecné určenie dobier zostáva prvoradé, hoci zveľaďovanie spoločného dobra vyžaduje rešpektovanie súkromného vlastníctva, práva naň a jeho uplatňovania’ (KKC, 2403).

Božia prozreteľnosť nám však nepodáva akýsi sériový svet, ale sú tu rozdiely, rozličné podmienky, odlišné kultúry – takto môžeme žiť starajúc sa jedni o druhých.

Svet je bohatý na zdroje, aby tak všetkým zaistil základné dobrá. A predsa, mnohí žijú v jednej škandalóznej biede a zdroje využívané bez súdnosti sa znehodnocujú. Svet je však len jeden!

Ľudstvo je len jedno! Bohatstvo sveta je dnes v rukách menšiny, nemnohých, a chudoba, ba priam bieda a utrpenie, zas patrí mnohým, väčšine.

Ak je na zemi hlad, nie je to preto, že chýba jedlo! Naopak, pre požiadavky trhu niekedy dochádza k jeho ničeniu, jedlo sa vyhadzuje.

To, čo chýba, je slobodné a prezieravé podnikanie, ktoré by zaistilo primeranú produkciu, a prístup založený na solidarite, ktorý by zabezpečil rovnosť rozdeľovania.

Opäť sú tu slová katechizmu: ,Človek, ktorý používa stvorené dobrá, má považovať veci, ktoré oprávnene vlastní, nielen za svoje, ale aj za spoločné v tom zmysle, aby mohli byť na osoh nielen jemu, ale aj iným’ (KKC, 2404). Každé bohatstvo, aby bolo dobré, musí mať sociálny rozmer.“

Vlastníctvo je zodpovednosť
„V tejto perspektíve sa ukazuje kladný a obsiahly zmysel prikázania Nepokradneš. ,Vlastníctvo nejakého majetku robí z jeho vlastníka správcu Božej prozreteľnosti’ (KKC, 2404).

Nikto nie je absolútnym vlastníkom dobier, ale je ich správcom. Vlastníctvo je zodpovednosťou. A každé vlastníctvo vytrhnuté z logiky Božej prozreteľnosti je podvedené, je zradené v najhlbšom zmysle slova.

To, čo vlastním naozaj, je to, čo dokážem darovať. Toto je meradlo na hodnotenie, ako dokážem spravovať bohatstvo, či dobre, alebo zle. Táto veta je dôležitá: opravdivo vlastním to, čo viem darovať.

Ak viem darovať, som otvorený, potom som bohatý nielen tým, čo vlastním, ale aj štedrosťou. Štedrosťou tiež v zmysle povinnosti dať bohatstvo k dispozícii, aby mali na ňom účasť všetci.

Ak totiž nedokážem niečo darovať, je to preto, lebo tá vec ma ovláda, má nado mnou moc a som jej otrokom. Vlastníctvo dobier je príležitosťou tvorivo ich rozmnožovať a veľkodušne ich používať, a takto rásť v láske a v slobode.“

Dobre využi prostriedky
„Samotný Kristus, hoci je Boh, ,nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého’ (Flp 2, 6 - 7) a obohatil nás svojou chudobou.

Zatiaľ čo ľudstvo sa zháňa za čím väčším vlastníctvom, Boh ho vykúpil tak, že sa stal chudobným. Ten ukrižovaný muž zaplatil za všetkých nevyčísliteľné výkupné zo strany Boha Otca, ,bohatého na milosrdenstvo’ (Ef 2, 4; porov. Jak 5, 11). To, čo nás robí bohatými, nie je majetok, ale láska.

Mnohokrát sme počuli to, čo hovorí Boží ľud, že diabol prichádza cez vrecká. Začína sa láskou k peniazom, hladom po vlastnení. Potom prichádza márnivosť: ,Som bohatý a som na to hrdý.’ A nakoniec nadutosť a pýcha. Toto je diablov spôsob, ako v nás pracuje. Ale vstupnou bránou sú vrecká.

Milí bratia a sestry, Ježiš Kristus nám opätovne odhaľuje plný zmysel Písma. Nepokradneš znamená: miluj prostredníctvom svojich dobier, využi svoje prostriedky na to, aby si miloval, tak ako môžeš.

Tak sa tvoj život stane dobrým a vlastníctvo sa skutočne stane darom. Pretože život nie je časom nato, aby sme vlastnili, ale nato, aby sme milovali.